गावझवाडी (भाग आठवा)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहिले की चंदाने सावकाराशी संबध ठेवुन आपल्या बापावर असलेल्या कर्जातुन मुक्तता केली.
इथुन पुढे –

कर्ज माफ केल्यामुळं बाबुराव खुश होता. कर्ज माफ करुन सावकारानं बाबुला चंदाच्या लग्नासाठी काही रक्कम दिली. ती बाबुने बँकेत फिक्स केली. आणि नव्या जोमाने चंदासाठी स्थळं पहायला सुरवात केली.


चंदा ऐन वीस वर्षाची झाली होती दोघाखाली निजल्यामुळं तिच्या शरीरामध्ये बदल झाला होता. नंदासाठीही स्थळ बघणे चालु होते. गावो गाव हिंडुन बाबु भेटलं त्याला एखाद चांगलं स्थळ असलं तर सुचवा म्हणुन सांगत होता. तशातच त्याचं नशीब फळफळलं गोटेगावच्या गणपत गोटेच्या पोरगा दत्तु गोटेचं स्थळ चंदासाठी आलं. दत्तु जेमतेम चौथी शिकलेला. चंदानं दहवीत तिसरा नंबर आणला होता त्यामुळं गणपत गोटेंना चंदा आवडली होती. बघाबघी झाली. दत्तुची आणी चंदाची एकमेकांची पसंती झाली. एवढ्या मुसमुसल्या अंगाची चंदा पाहुन दत्तुच्या तोंडाला पाणी सुटले. सुपारी फुटली. साखरपुडा झाला. लग्नाची तारीख ठरली. शेवटी चंदा आणि दत्तुचं लग्न झालं सगळा खर्च गणपतरावांनी केला. देवदर्शन आणि सत्यनारायणाची पुजा झाली. चंदा ज्या रात्रीची वाट पाहत होती. ती मधुचंद्राची रात्र आली. चंदा खोलीत येऊन दत्तुची वाट बघत बसली. पण दत्तु उशिराने आला. खोलीत शिरला त्याच्या तोंडुन दारुचा वास येत होता.


दत्तुः ये बायकु…
चंदानं वर पाहिलं तिला नशेत झुलत असलेला दत्तु दिसला. चंदाला याची लग्नापुर्वी कल्पना दिलेली नव्हती.
चंदाः आव धनी तुम्ही दारु पेलासा व्हयं
दत्तुः त्यात काय येगळं रोजच पितु.आज आपली झवायची रात हाय चल झवाझवी करु.
चंदाःआज नगं तुम्हाला सुद नाय धनी, आज राहुद्या पुन्यांदा करु.
चंदाला खुप दुःख झालं ज्या रात्रीची ती आतुरतेनं वाट पाहत होती. अनेक स्वप्न तिनं रंगवली होती कारण याआधी तिचा संबध तिच्यापेक्षा अधिक वयाच्या माणसांशीच संबध आला होता. तिच्या वयाच्या पोराशी आज रात्र रंगणार होती पण दत्तुची हालत बघुन तिला खुप राग येत होता. दत्तुने तिला मागुन कच्चुन मिठी मारली.
दत्तुः अय बायकु, दारु पेलो असलु तरी लय दम हाय आपल्यात.

Read More.  तुझ्या आईची गांड - Madak Story


त्यानं चंदाला गरदीशी फिरवली. तोंडात तोंड घालत तिचा मुका घेऊ लागला. दारुच्या वासाने चंदाला कसनुसं झालं पण दत्तु तिला झवणारचं होता. त्यानं तिचं लुघडं ओढुन फेकुन दिलं. चोळी टरटर फाडुन फेकुन दिली. तिच्या थानांवर तुटुन पडला. त्याचा तोल जात होता. त्याला मध्ये मध्ये दम लागत होता.चंदा त्याला दुर ढकलत होती पण दारुच्या नशेने त्याला बेकाबु केलं होतं त्याला नीट उभं ही राहता येईना पण त्यानं चंदाला आवळुन धरलं होतं. शेवटी सुद नसल्याने तो अंगाशी खेळुन थकला. विरोधाला जुमानत नसल्यानं चंदाचा विरोध ही शमला. दत्तुनं तिला खाटेवर उताणी झोपवली. तिच्या पुच्चीला हात घातला. त्याचा हात लागताच चंदा किचाळली.


चंदाः धनी….धनी नगं धनी आवं आज राहुद्या धनी म्या अजुन तैयार नाय वं.
दत्तुः गप ये तु.
चंदा पुरेशी उत्तेजीत झालीच नव्हती. दोन वेळे सारखं यावेळी तिच्या पुच्चीला पाणी सुटलचं नव्हतं ती कोरडीच होती पण दत्तु ऐकेना त्याला फक्त त्याची वासना शमवायची होती. प्रणयातला अलौकीक आनंद त्याला नशेमुळे घेताच आला नाही. शेवटी व्हायचं तेच झालं चंदाच्या कोरड्या पुच्चीतच दत्तुनं ताकदीनिशी लवडा कोंबला.
चंदाः ध…..नी…नी सोडा आआआआआ आईईईईइ
आईगगग मेले गगगगगगग देवी आआईईईइ घुसडला गं माझ्या कोरड्या फोद्रीतचं…
चंदाला असह्य वेदना झाल्या तिला रडु आले. दत्तु अमानुषपणे तिला धक्के देत होता. ती सगळी शक्ति एकवटुन सहन करत होती. दोन एक मिनिटातच दत्तु झडला सगळा चीक त्यानं पुच्चीत सोडला. चंदाच्या अंगावरुन बाजुला होतं छद्मी हसत चंदाला म्हणाला,
दत्तुः चंदे तुझ्या पुच्चीचा पडदा फडला बघ म्या. हे बघ रगत.
झोंबा झोंबीत चंदाच्या हातातल्या बांगड्या फुटल्या होत्या तिच्या हाताला काच लागल्याने रक्त आलं होतं आणि दत्तुला वाटलं त्यानंच चंदाचं कौमार्य भंग केलं
चंदा अर्धमेली होऊन पडली होती ती हळुहळु उठुन भिंतीला टेकुन गुडघ्यात डोकं घालुन बसली. कपाळावरचं कुंकु विस्कटलेलं. केस अस्ताव्यस्त झाले होते. शरीरावर चावल्याचे ओरबाडल्याचे व्रण दिसत होते. तिला अशा अवस्थेत पाहुन तिचा मधुचंद्र नसुन तिच्यावर बलात्कार झाला असंच एखादा म्हणेल.

Read More.  मी मस्त माधवी - 8


चंदाः (स्वतःशीच) नंदे, बरं झालं बाई तुझं ऐकलं त्या पाटील मास्तरकडनं पुच्चीचा पडदा फाडुन घेतला नायतर आज माझं कायच खरं नव्हतं ह्या असल्या माणसासाठी राखुन ठेवणारा व्हते का मी माझी कोरी फोद्री. माणुस हाय का हैवानं.
चंदा रडु लागाली. तिला माहेराची आठवण झाली. बाजुलाच दत्तु घोरत पडला होता. त्याच्यावर ती थुंकली. अन रडवेल्या अवस्थेतचं झोपी गेली.

चावट पप्या…

पुढचा भाग लवकरच…

Rate this post
error: Content is protected !!