गावझवाडी – भाग दहावा (इंसेट प्रकार)

कथेच्या मागील भागात पाहिले की,चंदाला अंघोळ करताना गणपतरावांनी पाहिले. ते चंदाला समजले.
इथुन पुढे-

अंघोळ झाल्यावर चंदा स्वयंपाक घरात गेली तिथुन सासुने दिलेला चहा घेऊन सासर्याला द्यायला गेली. दोघेही एकमेकांशी जास्त न बोलता खाली मान घालुन चहा पेला. रिकामा कप घेऊन चंदा तिथुन गपचुप निघुन गेली. यशोदाबाई गणपतरावांना आवाज देत होत्या. गणपतराव स्वयंपाक घरात गेले.


यशोदाः आवं म्या आणि दत्तु दोन तीन दिस देवदर्शनाला जायाचं म्हणतोया.
गणपतः अग मग चांगलच हाय की सुनबाईला बी घिवुन जावा.
यशोदाः तिला नगं तुमच्या जेवणाची गैरसोय हुईल ती अन दत्तु जात्याल परत कवातरी.
चंदाः व्हय आत्या चालतय की.
चंदाला झवुन घ्यायची आयतीच संधी चालुन आली होती.
गणपतः कवा निघायचं म्हणताय मग.
यशोदाः उद्या पहाटलाचं निघायचं हाय.
गणपतः बरं
यशोदाः चंदे तुझ्या सासर्याला कायबी कमी करु नगसं त्यांची नीट काळजी घे.
चंदाः घेते जी. तुम्ही जावा निवांत.
यशोदाः बर झालं बाय तु हाईस म्हुन.
गणपतरावही मनातुन हरकुन गेला. संधी मिळाली तर हेपुन काढुच या दोन तीन दिसात.
दुसरा दिवस उगवला दत्तु आणि यशोदा गाडीला बसले. इकडे चंदा आणि गणपत दोघेच घरात होते. चंदा अंघोळीला निघाली.
चंदाः मामंजी म्या आंघुळीला चाललिया.
गणपतः जा पटकन ये आंघुळ करुन.
चंदाः आज बघाय येत नाय व्हयं
चंदानं टोमणा मारला. गणपतनं न ऐकल्यासारखं केलं
चंदा न्हाणीघरात गेली.अंघोळीला बसली. आपल्या पुच्चीला कुरवाळत मनात बोलली, दोन तीन दीस सासुबाई घरात नायत बघ, कदाचित तुला मामंजीच्या दांड्याचं दर्शन घडविल बघ मी. एवढं बोलुन फळाफळा मुतली.
इकडे गणपतराव ही त्याच विचारात होते. चंदा अंघोळ करुन आली. नुसत्या परकरवर चंदा गणपतरावापुढे आली. गणपतरावाला तापवायची संधी चंदा सोडत नव्हती. चंदा कपडे घालुन किचनमध्ये गेली. तिने चहा केला. चहा घेऊन सासर्यापुढं आली,आज तिने साडी बेंबीखालीच पोट उघडं दिसेल अशा तर्हेने नेसली.
गणपतराव चहा पीत पीत तिच्या उघड्या बेंबीकडे कटाक्ष टाकत होते. चहाचा रिकामा कप घेऊन चंदा निघणार तेवढ्यात गणपतराव म्हणाले,
गणपतः थांब सुनबाई मला तुझ्याशी बोलायचय.
चंदाः काय झालं मामंजी, बोला की.
गणपतः बस हिथं.
चंदा शेजारीच बसली.
गणपतः चंदे तुला त्या दिशी म्या अंघोळ करताना पायली तु कायबी बोलली नायस मला.
चंदाः आवं मामंजी काय बोलणार म्या तुमांस्नी.
गणपतः तुला आवडल का ते.
चंदाः तसं काय नाय, पण म्या तुमची सुन हायं.
गणपतः मग आवडलं का तुला.
चंदाः तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची हाय मामंजी
गणपतः बोल की मंग.
चंदाः त्या रात्री म्या तुमचं अन सासुबाईंच बोलणं ऐकलं व्हतं. सासुबाई तुमास्नी कायबी करु देत नव्हत्या.तुमच्या सारखा मर्दगडी चढवुन घ्याला कुठलीबी बाय नाय म्हणायची नाय. पण मग सासुबाई तुम्हाला काहीच करु देत नायत.
गणपतः अग काय सांगु चंदे,तुझ्या सासुला देवधर्माचं लय याड, काय करायला गेलं की माझा उपास हाय आज राहुद्या असं म्हणुन टाळती. तिला कळतच नाय की तिच्या उपासापाई माझ्या बुल्याला किती उपास घडतोया.
चंदाः माझी काय येगळी अवस्था नाय मामंजी माफ करा पण तुमचा ल्योक त्याला रिकाम हुयाचं असतं म्हुन मला जवळ घेतो,अन दोन मिनिटातच बाजुला हुतो.अशानं तुमचा वंश वाढलं कसा. मला सुख पायजे मामंजी. चंदा रडु लागते.
गणपतः गप पोरी गप रडु नगं. एकुण काय आपुन समदुखी हाऊत. पण दोघांच्या दुखाला औषीध एकच दोघांच्या भुकेल्या शरीराची भुक भागणं. माझा पोरगा षंड हाय. एवढी कसकशीत बायकु झवाय मिळाल्या पर त्याची त्याला किंमत नाय.
चंदाः पर आपुन कशी भागवणार भुक एकमेकाची.
चंदा काही न कळल्यासारखे आडेवेडे घेत म्हणाली.
गणपतः आपुन एकमेकांची गरज भागवु तु माझी भुक मिटव म्या तुझी खाज मिटवतो. म्या चढतो तुझ्यावं.
चंदाः आव पर तुम्ही माझं सासरं हायसा कुणाला कळलं तर. नगं बया मला भ्या वाटतया.
गणपतः अग तु तुझी खाज मिटवाया कुणी शोधशीलच की, बाहीर शान खाण्यापेक्षा घरातच मिटवुया की ह्यो मामला. यानं दोन काम हुतील तुझी खाज भागुन तु गाभण राहशील अन माझा उपास सुटंल.
चंदाः तुम्ही म्हणताय ते बराबर हाय मामंजी पर सासुबाई.
गणपतः तुझी सासु गेली देवदर्शनाला घरात पतीदेव उपाशी असताना. तुझा नवरा बी येडझवा करतोया देवदर्शन अन आपुन खातोय हिथं प्रसाद.
गणपत चंदाला जवळ ओढत
गणपतः ये ग माझी चंदाराणी, पाजतो तुला माझ्या बुल्ल्याचं पाणी.
चंदाः आआईईईइ मामंजी हळु की.
गणपतः चंदे आता आडेवेडे घिवु नगं करु दे मला सगळं तु फकस्त मज्जा घे.
चंदाच्या थानांना पकडुन तिच्या ओठांवर तुटुन पडतो.
चंदाः हम्म्हम्म् हम्म्हम्म् आआईईईइ इइइआइइइइ उउउउउउ उमममममम उइमममम
गणपतः लय रसाळ हायत गं व्हट तुझं सुनबाई.जणु डाळींबागतच.
चंदाःप्या माग सारा रस.
गणपतः लय दिसानं भेटलाय बघ असा सोडतच नाय. तुला चाललं नव्हं पेलवल ना.
चंदा मनात म्हणते पेलवल का म्हणुन काय इचारता मामंजी आजपातुर म्हातारे लवडेच आल्यात तरण्या चंदाच्या नशीबाला. कवळा लंड न्हाईच वाटत नशीबात माझ्या.
गणपतः तुझी थानं बी आंब्यागत रसाळ हायत बघ.
चंदाः मग नुसती बघताय काय मारा की ताव माझ्या थानावं
गणपत नं चोळी काढत एक एक थानं चोखलं.
चंदाः आआआआआ ईईईईईईइ हम्म्हम्म् हम्म्हम्म्
मामंजी चोखा जोरात पिळुन काढा माझी थानं आजुन जोरात ताकदीनं दाबा. आआआआआ उउउउउउ
गणपतः तु मटनाचं ताट हायसं तुला आघाशावानी नाय दमादमानं खाणार म्या सुनबाई.
चंदाः मामंजी सुनबाई नगा म्हणुसा निसतं चंदा म्हणा.
गणपतः व्हय ग माझे चंदाराणी. झवाडी चंदा.
चंदाः काय वं मामंजी झवाडी म्हणताय व्हयं मला.
गणपतः झवाडीच हायस माझी. माझ्या बुल्याची राणी.
चंदाः इश्शश् दाबा अजुन जोरात दुधं माझी आआईईईइ आईईईईइ
गणपतः बघ गं यशोदे तुझा नवरा तुझ्या सुनेला कचाकचा झवणार हाय.
चंदाः बघ ये दत्या तुझी बायकु तुझ्या बापाकडनं कचाकचा झवुन घेणार हाय.
दोघबी बेभान पणे कायबाय बरळत असतात. गणपतराव चंदाला घराच्या मागल्या दारानं धान्याच्या गोदामात घिवुन जातो. दरवाजा लावुन घेतो. तिथं धान्यांच्या पोत्याच्या थप्पीवर चंदाची पाठ टेकवुन पुन्हा तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करायला चालु केले.
चंदाः अहहह अहहहहहहहह हम्म्म्म्म्म्म्म् उम्म्म्म्म् ईइइउउउइ
गणपतराव तिच्या थानांची बोंडे जिभेने चाटु लागतो मध्येच दाताने चावु लागतो.
चंदाः स्स्स्स्स् स्स्स् स्स् चावु नका मामंजी.
गणपतः अगं तुला खावुन टाकणार हाय म्या.
चंदाः खावा पार कुस्करुन टाका माझं अंग.
गणपत खाली सरकत सरकत तिच्या लुघंड फेडतो. आता चंदा पार नागडी होते. गणपत तिची बेंबी पाहुन वेडा होतो.
गणपतः चंदे चंदे काय तुला घडवली गं देवानं. सर्गात असतीस तर रंभा शोभली असतीस.
तिच्या बेंबीत बोट घालत तिला चिमटे काढतो.
चंदाः मामंजी चिमुटं का घेताय.आहहहह
गणपतः तुला मज्जा येतीया नव्हं
चंदाः लय मजा येतीया मामंजी.
गणपतः मग झाल तर..
बेंबीत जीभ घालुन बेंबी चोखु लागतो. बेंबीच्या भोवती चाटु लागतो.
चंदाः मामंजी मला वाइच सरळ करा की लय पाठ दुखाय लागलीय.
गणपत तिला उभी करतो, आणि तिचे ओठ परत चोखु लागतो. आणि आपली छाती तिच्या छातीवर दाबत तिला मिठीत घेत हात मागे घालुन तिचे बोचे दाबु लागतो.
गणपतः लय मऊ हाय गं तुझा बोचा.
चंदाः दाबा की मग अजुन हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म्
चंदाः मांमंजी लय बरं वाटतया बघा अहो तुमच्या लेकानं असं कवाचं खेळवलं न्हाय. नीसतं माझ्या कोरड्या पुच्चीत घुसाडतो तुमचा लेक.तुम्ही आज वल्ली केलीसा बघा.
गणपतः सुटलं का पाणी तुझ्या पुच्चीला.
चंदाः व्हय आवं गळतया मांड्यांवरन खाली पडाय लागल्यात थेंब.
गणपत पटकन खाली बसला आणि तिच्या मांड्या चाटु लागला. पोरी आधी सांगितलं असतंस तर सगळाच कामरस प्याला मिळाला असता.
चंदाः प्या की मग झडवा मला अजुन.
गणपत तिला पोत्याच्या थप्पीवर उताणी झोपवतो आणि पाय फाकवुन तिच्या चिरेवर जीभ घुसळतो.
चंदाः मामंजी आआआआआ आईईईईइ स्स्स्स्स् हळु करा वं तुमची सुन लय नाजुक हाय.
गणपतः तु गुमान पड अन बघ माझ्या जिभेची जादु नाय फळाफळा झडवली तर नाव नाय सांगणार.
चंदा गणपतच्या चाटण्याने जास्तच उत्तेजित होते.
चंदाः बघ ये दत्या येडझव्या, असं चाटुन चावुन बायकुला झडवुन मग बुल्ला कोंबयचा असतु आत.
गणपतः यशोदे आयझवाडे, अग नवर्याला अशी साथ करायची असती गं. तु कवा झडलीस का एवढी फळाफळा.
गणपत चंदाच्या पुच्च्यावर चांगलाच ताव मारतो. चंदाचं आवसान गळतं ती पटपट दोन वेळा झडते.
चंदाः मामंजी तुमच्या जिभेची करामत कळली आता बास करा. आता मला तुमच्या बुल्याची करामत बघायची हाय. लय आग व्हायलीय खाली.
गणपतः वा गं सुनबाई आम्ही तुमच्या छकुलीचं लाड करायचं अन तुम्ही आमच्या बाबुच लाड करायच नायत व्हय.
चंदाः असं म्हणतायसा व्हय, द्या मग करती लाड तुमच्या बाबुचं.
गणपत राव तिच्या हातात बुल्ला देतो,
चंदाः मामंजी तुमचं वय झालं तरीबी एवढं लांबड आणि जाड कसं काय वं अजुन तुमच्या लेकाचं बी नाय एवढं जाड.
गणपतः अग कसरती शरीर हाय तुझ्या नवर्यावानी व्यसनी न्हाय.
चंदाः माझा तुमच्यावं राग हाय मामंजी तुम्ही फशिवलं मला हे दारु पित्यात ते सांगितलं न्हाय.
गणपतः माफ कर पोरी मला… चुकलं आमचं
चंदाः पण बरचं झालं नाय सांगितलं ते नायतर तुमचा तगडा लंड घावला नसता.
एवढं बोलुन चंदा बुल्यावं थुकुन त्याला तोंडात घेते.
आणि चोखु लागते.
गणपतः आहहहह ओहहह ओहहहहहा स्स्स्स्स् चंदा अजुन घे तोंडात अखंड बुल्ला कोंब तोडात.
चंदाः तुमास्नी मज्जा येतीया नव्हं.
गणपतः व्हय गंगगगगगगग लय मजा येतीया मला ओहहह उममममम आआआआआ चंदेदेदेदे.. चोख अजुन जोरात.
चंदाः नग लय जोरात चोखाय गळाल तोँडातच. मला पुच्चीतच गळवुन घ्याचं हाय तुमास्नी मग तुम्ही आजोबा हुतालं
गणपतः आजोबा नाय गं बाप हुईन पुन्यांदा येडे.
चंदाः बर बाप तर बाप.
चंदा गोट्या चाटु लागते,
गणपतः चंदे सर्गात फिरतुया असं वाटतया. यशोदेनं कवा येवढं लाड केलं नायत त्येचं.
चंदाः मामंजी बास झालं लाड आता घुसवा धीर धरवनां झालाय मला.
गणपतः बर… मग काढं बाहीर तोंडातनं
चंदाला पोत्याच्या थप्पीवर उताणी झोपवुन तिचे दोन्ही पाय आपल्या खांद्यावर घेऊन गणपत राव तिच्या पुच्चीवर लवडा घासु लागले.
चंदाः मामांजी घासु नगासा नुस्त आत घाला की माझी फुदी आवतान द्या लागलिया.
गणपतला तिला तडफताना बघण्यात मजा येत होती.
चंदा सासर्याला हसताना बघुन रागात म्हंटली.
चंदाः ये म्हाताऱ्या घुसव की तुझा आंड माझ्या फोद्रीत का उगा खेळ लावलायस.
गणपत अंगातली सगळी ताकद एकवटुन जोर लावुन बुल्ला आत ढकलतो.
चंदाः मामंजी आआआआआ आयययययय आयो आयोजित आआईईईइ गगग रेटला ग आत म्हाताऱ्यानं…
गणपतः चंदे लयच टाईट हाय बघ तुझी फोद्री.
चंदाः काय करणार मामंजी तुमचा ल्योक कवातरी जबरदस्तीनं घुसाडतो आत. लय तरास हुतो बघा लय दुखवतो.
गणपतः म्या रेटल्यावं दुखत नाय का ?
चंदाः दुखतय वो पर सुख बी भेटतया. तुम्ही वल्ली करुन रेटलासा आत माझ्या तुमचा ल्योक कोरडी असतानाच घुसाडतो.
गणपतः तुला सुख भेटतय नव्हं मग बास.
चंदाः तुमच्या लेकाला बी झवाय शिकवा मामंजी. लय धसमुसळा हाय त्यो.
गणपत ते ऐकुन हरकुन जातो अन धक्यांचा स्पीड वाढवतो.
चंदाः आआईईईइ स्स्स्स्स् स्स्स्स्स् उममममम उउउउउउ हम्म्म्म्म्म्म्म् मामंजी लय स्पीडनं नगा करुसा मला सुख भोगुद्या लगी गळाल एका लयीत द्या दणकं.
गणपतः गप तु मला झवाय शिकवत्यास व्हय ग एवढ्यात गळायचो नाय म्या.
चंदाः तुम्हाला पायजे तसं करा तुम्हाला बी लय दिस झालं नव्ह करुन.
गणपत तिचे दोन्ही पाय जुळवुन हवेत एका हाताने धरतो खाली बुल्याने दणके चालु ठेवतो.
चंदाः आहहहह आह आआआआआ आआईईईइ आईगगग हुंकारत असते.
गणपतः चंदे यशोदेला शेवटची दोन महीन्यापुर्वी हेपली बघ त्यानंतर आज तुलाच.
चंदाः मग बराच चीक साठला असंल भरुन टाका माझी पुच्ची मला गर्भार करा मामंजी. लय मजा येतीया थोडा जोर लावा अजुन.
गणपत चंदाच्या बोलण्यानं उत्तेजित होतो.
गणपतः ये दत्या तुझ्या बायकुला तुझा बाप गाभण करणार हाय रं पोरा.
चंदाः सासुबाय तुमचा नवरा मला कचाकचा झवुन तुमास्नी नातु देणार हाय वो.
गणपत चंदाच्या अंगावर पडतो जोराजोराने कंबर हलवु लागतो
चंदाः अअआआआअअअ आआआआआ उउउउउउ
हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म् ईइइउउउइ मामंजी झवा मला झवा अजुन जोरात झवा
गणपत स्पीड वाढवतो आणि शेवटी तो क्षण जवळ येतो,
गणपतः सुनबाय म्या आलोलोलोलोलोलो
चंदा कंबर उचलुन सगळा चीक पुच्चीत घ्यायला सज्ज होते.चंदाच्या गरम पुचीत गणपतच्या गरमागरम चिकाच्या पिचकार्या उडु लागतात.
चंदाः सगळा चीक गळोस्तर बाहीर काढु नगासा
गणपत थकतो. बुल्ला पुच्चीतच ठेवुन चंदाच्या अंगावर पालथा पडतो.
गणपतःह…ह..ह…ह..स्स्स् स्स्स्स्स्…ह अंगावरनं बाजुला होत.
चंदाः मजा आली नव्ह मामंजी तुमास्नी.
गणपतः लय दिसानं झवलु गं त्यानं दमायला झालं ग थोडं बाकी मज्जा आली.तुला आली का मज्जा.
चंदाः मला तर लय सुख भेटलं. सुखाची अन माझी आज भेट झाली सगळी खाज मिटली बघा माझी.
गणपत अन चंदाची प्रणयक्रिडा संपली पण त्या दोन दिवसात त्यांनी खुप एकमेकांना भोगुन खुप सुख घेतले. यशोदा अन दत्तु परत आले. काही महिने उलटल्यावर चंदाची पाळी आली नाही तिला कोरड्या उलट्या होऊ लागल्या. चंदा आई होणार होती. तिनं आपल्या सासर्याला सांगितले. गणपतराव ही खुश झाले. दत्तु उगाच आपण न केलेल्या पराक्रमावर बढाया मारत होता. त्याला सत्य ठावुक नव्हते.गणपतरावांनी चंदाला पोटुशी केले. चंदाला एक गोंडस मुलगा झाला.

Read More.  बहिणीच्या गांडीची मजा

चावट पप्या
इंसेट प्रकार समाप्त.

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!