गावझवाडी (भाग सातवा)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहीले की, चंदा सावकाराशी मांडवली करायला तयार होते. नंदाला पटत नाही पण पर्याय नसल्यानं ती काहीच करु शकत नाही…

इथुन पुढे-
चंदा सावकाराला भेटण्याचं ठरवते त्यासाठी त्याच्या बंगल्यावर जायला निघते. सोबत नंदाला पण घेऊन जाते. दोघीं बंगल्यापाशी पोहचतात. नंदा लांबच थांबते. चंदा बंगल्याच्या गेटजवळ येऊन पोहचते.
तिला बंगल्याचा वाचमन आडवतो.


वाचमनः कुठं जायाच हाय.
चंदाःसावकरांस्नी भेटायचं हाय. मत्वाचं काम हाय.
वाचमनः काय काम हाय ?
चंदाः कर्जाबद्दल बोलायचं हाय.
वाचामनः आधी परवानगी घेऊन येतु म्या मग काय ते बघु नाव काय म्हणलीस.
चंदाः चंदा झाटे म्हणत्यात मला.
चंदान खांद्यावरनं ड्रेस बाजुला सरकवत वाचमनला खांदा उघडा करुन दाखवला. वाचमन आवंढा गिळत
बघु लागला.
चंदाः मिळंल का परवानगी आत शिरायला.
वाचमनः जावा की जावा नाय कोण म्हंटलय.
चंदाला बंगल्यात एन्ट्री मिळाली बंगला पाहुन चंदाचे डोळे फिरले
चंदाः अबब किती मोठा बंगला हाय.
चंदा गोल फिरत बंगला पाहु लागली. तेवढ्यात एक भारदस्त आवाज तिच्या कानावर पडला.तिनं झरकन मागं वळुन पाहिलं. एक काळाकुट्ट देहाचा, ढेरी सुटलेला, धोतर,शर्ट आणि डोक्याला सावकारी टोपी घातालेला ऐन पन्नाशीतला माणुस धनाजी सावकार तिला म्हणाला,
सावकारः कोण हाईस तु ?
चंदाः मालक म्या बाबु झाट्याची लेक चंदा हाय जी.
सावकारः हिथं काय काम काढलंस. तुझ्या बा नं पैक दिलं का तुझ्याकडं मला द्याला.
चंदाः नाय जी. त्याला नाय माहीत म्या हिथं आलेली.
सावकारः मग हिथं कशापाई आलीस.
चंदाःमालक माझं तुमच्याकडं काम व्हतं या लोकास्नी बाहीर जायला सांगा की.
सावकारः काय काम हाय सांग आगुदर.
चंदाः काम जरा खासगी हाय जी.
सावकार सगळ्यांना बाहीर जायला सांगतो.
सावकारः हं गेले बाहीर समदे, बोल आता.
चंदाः माझ्या बानं तुमच्या कडनं कर्ज घेतलं. ते फेडता येईना म्हणुन तुम्ही त्याला मारहाण बी केलीत.
सावकारः फेडाय जमना ते भडवीच्याला आता.
चंदाः एक इनंती हुती मालक तुम्ही आमचं कर्ज माफ करा.
सावकारः तुझ्या बापाचं राज हाय व्हयं माफ करा म्हणं
चंदाः मालक म्या फेडीन तुमचं कर्ज.
सावकारः तु अन ते कसं.
चंदाः जस गावातल्या बाया फेडत्यात तसं मांडवली करुन.
सावकारः ये पोरे, डोस्कं ठिकाणावर हाय का तुझं.
चंदाःम्या सुदीतच हाय मालक.
सावकारः तसं असंल तर तुझ्या आयला मैनेला लावुन दी.
चंदाः आयला का म्या हाय की.
सावकारः येडी का खुळी तु अगं पन्नाशीचा असलो तरी एकेकाळी पैलवान हुतो म्या माझी ताकद तुला माहीत न्हाय. अजुन लगीन हुयाच हाय तुझं कवळी हायस तु तुला नाय पेलवायचा ह्यो धनाजी चाटे.
चंदाः म्या तयार हाय मालक तुमचं काय ते बोला.
सावकारः लयच गर्मी हाय ग तुझ्यात.
चंदाः उतरवाल का मग गर्मी माझी मालक.
सावकारः लयच खुजली हाय वाटत तुझ्या भोकाला आज मिटवुन टाकु ये रातच्याला.
चंदाः बरं, पर त्यानंतर सगळं कर्ज माफ करावं लागलं मालक
सावकारः कर्ज माफीच्या बदल्यात तुझ्यावानी कच्ची कळी चुरगळाय भेटत असंल तर हजारदा कर्ज माफी देईनं
चंदाः येती म्या रातच्याला.
चंदा निघुन जाते. नंदाला भेटते. मांडवली झाल्याचं सांगते,
नंदाः चंदे लय मोठ्ठ पाऊल उचलत्यास बघ.
चंदाः अग मग काय करु बाला मरायला सोडुन व्हय, अग कर्जापायी बा आत्महत्या करलं.
नंदाः गप रडु नगं कर तुला वाटल तसं म्या हाय तुझ्याबराबरं.
चंदाः मग आज रातच्याला डाव साधायाचा हाय बघ. म्या तुझ्याघरी झोपाय येते म्हुन घरी सांगन आणि तु माझ्या घरी येतीस म्हुन बाहीर पड.
नंदाः शुभ्या हुता का गं
चंदाः आसंल पण म्या नाय बघितलं त्याला.
नंदाः म्या घेती त्याला रातच्याला चढवुन ऊसात. फोन करीन त्याला. तवर तु घे सावकाराला उडवुन.
चंदाः बर चला आता सयपाक पाणी करुन रातची तयार कराय पायजे.
नंदाः पर जरा जपुन.
दोघी घराकडं जातात. अखेर रात्रीची वेळ झाली. चंदा नंदा घराबाहेर पडल्या. सावकाराच्या बंगल्यापाशी आल्या. नंदानं शुभमला फोन केला. शुभम येईस्तोवर चंदा लपुन बसली. नंदा शुभमला घेऊन ऊसात शिरली. इकडे चंदा बंगल्याच्या मागच्या दारानं आत शिरली. सावकार खोलीत होता. चंदानं आवाज दिला.
चंदाः मालक, मालक
सावकारः ये ये चंदा आगं तुझीच वाट बघत हुतो म्या.
ये बस .
चंदाः मालक वाईच पाणी मिळलं का?
सावकारः जा पिऊन ये जा.
चंदा पाणी पिऊन आली. सावकार उघडाच फक्त धोतर नेसुन बसला होता.
सावकारः ये चंदा ये माझ्या जवळ बस.
चंदा सावकाराच्या जवळ बसली, तसा सावकार तिच्या अंगाशी चाळे करु लागला.
सावकारः चंदा तुझ्या बा च्या डोस्क्यावरचं कर्ज फेडायला आलीस व्हय गं
चंदाः व्हय मालक, मला हवी तेवढा भोगा पर कर्ज माफ करा.
सावकारः करु की. आधी ह्यो ऐवज भोगु तर दे.
सावकार चंदाची कापडं काढु लागला. तिची थानं बघुन सावकार भलताच खुश झाला.
सावकारः चंदे तुझी नुकतीच भराला आलेली थानं हायत गं.
चंदाः हम्म मालक
सावकार थान पिळु लागतो.
चंदाःस्स्स्स्स् स्स्स् हम्म्हम्म् हम्म्हम्म्
सावकार बोंड चेंगरत, चंदा तुझी जवानी भोगाय लय मजा येणार हाय बघ.
चंदाः भोगा मालक भोगा पण माझ्या बा ला तरास दिवु नगासा.
सावकारः म्या हाडाचा सावकार हाय पैका नायतर बाय दोघापैकी एक भेटलं तरी कर्जदाराच्या मागं लागत न्हाय.
चंदाः यातलं माझ्या आय बाला कायबी सांगु नगासा मालक.
सावकारः गप की जरा आता चंदे करु दे की गुमान.
तिच्या तोंडात तोंड देत चंदाला गप करत तिचं चुंबन घेऊ लागला.
चंदाः ऊम् उउउउउउ म्म आहहहह. हम्म्हम्म्
दोघांच्या मुक्यांचा आवाज खोलीभर घुमला.
सावकारः खालचं बी काढं चंदे.
चंदाः तुम्हीच काढा मालक.
सावकारः उठुन उभी रहा.
चंदाला पुर्ण उघडी करुन तिच्या अंगाला चाटु लागतो. सगळी लाळ चंदाच्या अंगाला लागते.चंदाला उलटी आल्यासारखी होते. पण ती कंट्रोल करते.सावकार तिला पाठुन पुढुन चाटु लागतो. तिचे बोचे दाबु लागतो.
चंदाः मालक… मालक हळु दाबा जरा. म्या कुठं बी नाय जात. तुमचीच हाय आजची रात. आईगगग आहहहह.
सावकारः चंदे आजवर लय बायांचा माज उतरवला बघ म्या पण तुझ्यावानी कवळी पोर लय दिसानं भोगतुया. तुला लय तरास नाय देणार म्या पर मला तुझ्याकडनं सबुत दे परत एकदा वय वाढलं की माझ्या खाली निजाया येशील.
चंदाः काय बोलताय मालक माझं वय वाढलं की तुम्ही बी म्हातारे हुनार की. आताचं हेपा काय हेपायच ते.
सावकारः तुझं बी बराबर हाय बघ…शाहपणा बास करं म्या तुला चाटली आता तु मला चाट.
चंदाला त्याचं काळं कुळकुळीत अंग चाटताना सिसारी आली पण पर्याय नव्हता.
सावकारः या चाटेच्या अंगात लय रग हाय अजुन कळलं का चंदे.
चंदाः व्हय मालक लय रगील हायसा तुम्ही.
धनाजीनं तिला बेडवर ढकलली, तिच्या अंगावर झोपुन तिची थानं चोळु लागला चोखु लागला.
चंदाः आआआआआ आईगगग आउच आऊचआआआ स्स्स्स्स् मा…लक माल….क. मेले म्या
चंदाला नंदाचं म्हणनं आठवलं ह्यो ढेरीवाला सावकार तुझा जीव घेईल चंदे पटापट आवराय पायजे.चंदा मनात म्हणाली. सावकाराच्या राकट हातांनी चंदाच्या दोन्ही हातांना बेडबरं दाबुन धरलं होतं तिला काहीच हालचाल करता येईना चंदा फक्त हुंकारत होती. सावकार तिच्या सर्वांगावर मुक्यांचा वर्षाव करत होता.
सावकारः लय चवदार हायस चंदे तु.
चंदाः व्हय का मालक. चंदा लाजत बोलली.
सावकराच्या स्पर्शानं चंदाचं अंग अंग शहारलं होतं. तिची पुच्ची पाणी सोडु लागली.सावकाराच्या झोंबाझोबीन चंदाला लवकर झडवली होती. चंदा झडली सावकाराला कळताच सावकार तिच्या पुच्चीकडं वळला. सावकार मुरलेला माणुस असल्यानं तिच्या दाण्यावर त्यानं हात मारला.चंदाला असंख्य वेदना झाल्या ती वेदनेनं किंचाळली. अचानक आपल्या दाण्यावर झालेल्या हल्याने तिला असह्य केले.
चंदाः मा…….ललललल…ककककक.., हहहह….हळु करा मरलं म्या.
सावकारः काही मरत न्हाईस, गुमान पड
सावकार चंदाच्या पुच्चीवर थुंकला आणि जीभ घालुन चाटु लागला.
नावाचा चाटे हाय म्या तुज्या पुच्चीला चाटुन कशी तैयार करतु बघ आता,माझा मुसळं घ्याया.
चंदाः आवरा सावकार मला घरला जायाचया,
सावकाराच्या तोंडावर झडत चंदा म्हणाली.
सावकार तिचं पाणी पेत रांड हायस का पटापटा झडत्यास.
चंदाः तुम्ही चाटतायचं असं की लगीच पाणी सुटतया बघा फुदीला.
सावकारः मग आता तैयार हो माझा बांबु सोसायला,
असं म्हणत सावकारानं तिचे पाय फाकवत.
दोन्ही पायाच्या मधी गुढग्यावर बसत बुल्ला चिरेवर ठेवला आणि आत ढकलला. दयामया न दाखवता अख्खा बुल्ला चंदाच्या कवळ्या फोद्रीत घुसवला.
चंदाः साव….कार…. अअआआआअअअ आईगगग
हम्म्हम्म् उउउउउउ आईईईईइ आआईईईइ मे ….लेलेलेले आआआआआ
सावकारः लय खाज हुती ना मांडवली करायची आता का बोंबा मारतीस अगं भल्या भल्या बाया नगं म्हणत्यात या सावकाराच्या दांड्याला. मघाशी म्हातारा म्हणलीस ना आता ह्या म्हाताऱ्याचा बुल्ला शिरल्याव कळलं का ?
सावकार बुल्ला आतबाहेर करत काहीबाई बराळत व्हता.
चंदाः लय जंगली हायसा मालक, माझं ऐका एकदा बाहिर काढुन परत आत घाला. लय दुखतय वं
सावकारः गप ये. तु माझी बटीक म्हणुन आल्यास तुझं कर्ज माफ करायचं असल तर बुल्ला बाहीर येणार नाय जवर गळायला येत नाय. जोश दावतु की तुला या म्हाताऱ्याचा.
चंदाला कळुन चुकलं की पुच्चीचा चेंदामेंदा म्हणजे काय. आज आपली सुजणार एवढं नक्की.
चंदाच्या डोळ्यात अश्रु होते. पण सावकार निर्दयीपणे तिला झवत होता.
चंदाः आआआआआ आआईईईइ आईगगग हम्म्हम्म् ऊउउईउउईईईइइ
असे आवाज काढत होती. लांडग्याच्या तावडीत सापडल्यागत तिची अवस्था झाली, १९ वर्षाची कवळी पोर केवळ बापाचं कर्ज फिटावं म्हणुन आपलं शरीर पन्नाशीतल्या माणसाला देत होती. तो रानटी पणे फक्त तिला भोगत होता. तिच्यावर कसलच प्रेम कसलीच दयामया दाखवत नव्हता.
शेवटी सावकार दमला. गळायला आला.
सावकारः आता म्या गळणार हाय काय करु सांग तुझ्या फुदीत सोडलं पाणी तर गाभण राहशील. कुठं सोडु सांग लवकर.
चंदाः मालक माझ्या अंगावर सोडा थानावर सोडा.
सावकारः वाया नाय घालवायचा खुळे चीक माझा. तुझं त्वांड उघड,
चंदाः तोंडात सोडणार व्हय.
सावकारः सगळ्या बायांच्या तोंडातच सोडतो. जिला गाभण राहाच तिच्याच पुच्चीत सोडतो.
चंदानं नाईलाजानं तोंड उघडलं धनाजीनं पुच्चीतला लवडा काढुन चंदाच्या तोंडात टाकला आणि तिला तोंड मिटुन घ्यायला लावले. चंदाला घाण वाटत होते म्हनुन ती तोंड उघडण्याचा प्रयत्न करत होती. पण धनाजी तिच्या तोंडाला आपल्या हाताने दाबत होता.
सावकारः वाया जाऊ द्याचा नाय चंदाराणी. लय मोलाचा चीक हाय माझा.
सावकारानं पिचकार्या मारायला सुरवात केली.
चंदानं सगळा चीक गिळुन टाकल्याची खात्री झाल्यावर सावकरानं तिचं तोंड सोडलं. चंदा धापा टाकत खाली उताणी पडली सावकार तिच्या थानांवर थुकुन ती चाटु लागला.
सावकारः चंदे लय दमवलस बघ या सावकराला
पर खरं सांगतु लय मजा आली बघ. जा जाऊन सांग तुझ्या बापाला धनाजी सावकारानं सांगावा धाडलायं
त्येचं कर्ज फिटलं.

Read More.  मी मस्त माधवी - 10

चावट पप्या…

पुढचा भाग लवकरच, तो पर्यंत गळेपर्यंत मजा घ्या.

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!