गावझवाडी – भाग एकोणीस (सामुहीक संभोग)

या भागास उशीर झाल्यामुळे सर्वांची माफी मागतो.

कथेच्या मागील भागात आपण पाहीले की, सरपंच चंदाला शहरी अधिकाऱ्यांच्या खाली हेपुन घ्यायला तैयार करतो..
इथुन पुढे-

सरपंच ही आनंदाची बातमी अधिकाऱ्यांना सांगतो रात्रीची वेळ ठरवली जाते. रात्री नऊ च्या सुमारास ढाबा बंद करुन चंदा झवणापाणी खेळायला तयार होऊ लागते. तिने आणि अनिलने सर्व व्यवस्था खोलीत लावलेली असते चार टेबल एकाला एक चिटकुन मांडलेले असतात तिथे अधिकारी गोलाकार बसतात समोर थंड पाण्याच्या बाटल्या अन सोडा बाटल्या ठेवलेल्या असतात. चंदा लाल लुघडं नेसुन ट्रेमध्ये दारुचे चार खंबे घेऊन येते. ट्रे टेबलावर ठेवुन सर्वांच्या ग्लासात दारु ओतते.
प. शहरीः पहले शराब चखेंगे और बाद मै तुम्हे..
दु.शहरीः हो, मला तर खुप आतुरता झाली आहे तुझ्या सारख्या गावरान कोंबडीची चव चाखायला.
चंदाः पायजेल तेवढी चव घ्या सायब पर आधी दारु प्या. जेवा अन मग मला बी खावा…
ति.शहरीः स्वीटडीश म्हनुन.. (हसतो)
चौ.शहरीः स्वीटडीश काय म्हणता सर ही तर भलती तिखट वाटते.
पा. शहरीः अनिलरावानं चाखलीये टेस्ट.विचारा त्यांनाच.
अनिलः खुप तिखट आहे सर अन गोडपण…
चंदा सगळ्यांना दारु देऊन बाजुला जाऊन बसते.
प.अधिकारीः ये नुसत बाजुला नाही बसायच ये इथं मांडीवर बस माझ्या.
चंदाः नग हिथं ठीक हाय.
दु.शहरीः ये बस म्हणतो ना. मग बस
ति.शहरीः सर सांगतील ते ऐकायच तु आमची गुलाम आहेस.
चंदा पहिल्या अधिकाऱ्याच्या मांडीवर जाऊन बसते.
प.शहरीः आहहहह काय मऊ गांड आहे हिची.
दु.शहरीः हळुच उजवीकडुन जवळ सरकत बोचा दाबतो. खरच सर… अनिलराव उगाच सांगत नव्हते.
ति.शहरीः डावीकडुन पुढे सरकत तिच्या थानाला हात घालत जोरात दाबतो.
चंदाः अहहह स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्
ति.शहरीः गांडीपेक्षा बॉल खुप छान आहेत एकदम सॉफ्ट.
चौ.शहरीः मागुन येत दुसऱ्या थानाला हात घालत. एका हातात मावत नाहीएत.
तिची चोळी काढुन फेकुन देतात. दुसरा पेग बनवुन पुन्हा पहिल्या अधिकाऱ्याच्या मांडीवर येऊन बसते.
पहिला अधिकारी तिच्या तोंडाचे चुंबन घ्यायला सुरवात करतो.
चंदाः ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् उम्म्म्म् ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् आहहहह सायब … लय ग्वाड चोखतायसा त्वांड माझं..
तसचं उठुन आठ जण तिच्या ओठांचं रसपान करतात.
हळुहळु दारुचा अमंल चढु लागतो. बसुन खेळण्याचा त्यांना कंटाळा येऊ लागतो. तिला मधोमध उभे करुन दाहीजण तिच्या भोवती गोल करुन उभे राहतात. चंदाचं लुघडं फेडुन टाकतात. अन ते फाडुन लांब फेकुन देतात.
चंदाः आवं सायब फाडलं कशापाई लुघडं.
पा. शहरीः लुघड्याची काय गरज तुला तु बिन लुघड्याची छान दिसतेस..
चंदाः आवं पर नंतर घालयला पायजेल की.
स.शहरीः गप ये रंडे, आता रातभर तुला लुघडं नेसुनच देणार नाही. तुला रात्रभर झव झव झवणार आम्ही सगळे.
सा. शहरीः रांडेसारखी, कशी एकदम रांडेसारखी.
आ.शहरीः कुत्रीसारखी.
प.अधिकारीः बघाताय काय दोस्तहो, हल्ला चढवा हिच्या अंगावर असा गावरान माल पुन्हा भेटायचा नाही.
सगळेजण आपल्या जीभा कुत्र्यासारख्या बाहेर काढतात. अन तिच्या जवळ जात. तिच्या अंगावर थुंकत तिला चाटु लागतात.
चंदाः आआआआआ आआईईईइ इइइआइइइइ हम्म्म्म्म्म्म्म् हहहहहहह हम्म्हम्म् स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्सनकन स्स्स्स्स् आहहहह सायब समद्यास्नी देती पर हळु करा वाईच आआआआआ आहहहह…

Read More.  माझी एअरहोस्टेस बहिण - भाग तिसरा

कुणी तिच्या थानांवर, कुणी बोच्यावर, तर कुणी पोटावर, कुणी पाठीवर सपासप जिभा चालवल्या होत्या. सगळं अंग लाळेने भरुन गेलं होतं. जीभ फिरवता फिरवता कुणी मध्येच थानाचा, पोटाचा, बोच्याचा चावा घेत होतं चंदाला सगळं असह्य झालं होतं ती फक्त चित्कारत होती. तिचे चित्कार बाहेर ऐकु जाऊ नयेत म्हणुन लाऊडस्पीकरवर मोठमोठ्याने रोमँटीक गाणी लावली होती.
चंदाः अअआआआअअअ आहहहहहहहहहहहहह चाटा मेल्यानो चाटा या रंडीला.. चाटुन खाऊन टाका आजवर समद्या गाववाल्यांनी चाटली शहरातील माणसं बी या शरीराची आग विझवाया भेटत्याल असं कवा वाटलं नव्हतं. असं चाटा असं चोखा की आग विझली पायजेल सायबांनो…
शहरीः दोस्तानो, ऐकलं का रांड काय म्हणते. अजुन जोराचा हल्ला चढवा हिच्यावं. सपासप जिभेचे वार करा. बरबटली पायजे सगळीकडुन.
चंदाः ये गोर्या माकडांनो निस्त बडबडताय काय एक गावठी बाई तुमाला आवतान देतीय.
चंदाच्या अशा बोलण्यानं त्या माणसांना जास्तच चेव चढतो त्यातला एक जण बियरची बाटली उचलुन तिच्या अंगावर ओततो. अन मग चाटु लागतात.
चंदाः आआईईईइ गगग या मेल्यांस्नी दारु ओतुन चाटायची लय हौस… मेल्यानो चाटा मुडद्यानो… चाटा पुरती…. कायली कायली करा अंगाची… चांगली चोळुन काढा तुमच्या रंडीला…
पाचवा शहरी एक बियरची बाटली उचलुन चंदाला पाजु पाहतो चंदा त्याला दुर ढकलते. पण त्याच्या जोडीला बाकीचे येतात आणि चंदाच्या तोंडात संपुर्ण बियरची बाटली रिकामी करतात. चंदाला आता भिरभिरु लागतं चंदा पलंगावर उताणी पडते. बाकीचे चाटण चालुच ठेवतात.
अनिल चंदाला उठवतो.
अनिलः चंदा… तु ठीक आहेस ना.
चंदाः व्हय सायबा म्या बरी हाय. पर जरा दमानं करा समदीच. दारु पाजलीसा खरं पर भिरभिराया लागलयं.
अनिलः हळुहळु करा रे सगळेजण…
आता सगळ्यांनी आपापले कपडे काढले. सगळे नागडे उघडे झाले. सगळ्यांचे बुल्ले सात आठ इंच ताठले होते. मध्ये चंदा बसली होती चंदाभोवती त्यांनी गोल केला.
प.शहरीः ये झवाडे, आम्ही तुला चाटली आता तु आमच्या सर्वांचे लवडे चोखुन आम्हाला खुश कर. ये इकडे माझ्यापासुन सुरवात कर.
चंदा सर्वांच्या बुल्यांचे निरीक्षण करु लागली. त्या सगळ्यांचे लवडे तोंडात, पुच्चीत अन मग गांडीत घ्यायचे होते. आज तिच्या तिन्ही भोकात ती सैतानं लवडा कोंबणार होती.चंदा गुडघ्यावर बसते. अन पहिल्या अधिकाऱ्याचा लवडा हातात घेते अन म्हणते,
चंदाः सायब लय जाडजुड हाय वं बुल्ला तुमचा.
प.शहरीः चोख… चोख लाव तुझं गरम तोंड तिथं
चंदाः चोखती की, चांगला पार खाऊन टाकती पर समद्यास्नी माझी एक अट हाय.
सगळेः अट, कोणती अट. सांग लवकर.
चंदाः जो कुणी चोखताना गळंल त्याला माझा फोद्रा झवाय मिळणार नाय. कबुल असलं तर चोखते.. बोला हाय का कबुल…
सगळेजण विचार करतात.
सगळेः कबुल आहे आम्हाला.
चंदा चोखायला चालु करते.
प.शहरीः आहहहह हम्म्म्म्म्म्म्म् स्स्स्स्स् काय मस्त चोखते कुल्फीसारखी…. चोख आहहहहह किती सुख भेटतयं.
चंदा गळवायच्या हिशेबाने चोखत असते ज्यानेकरुन पुच्चीपर्यंत कुणी पोहचायाला नको पण दारुमुळे कुणीच लवकर झडत नसतं सगळेजण तिचं लक्ष विचलित करण्यासाठी तिच्या गालावर चापट्या मारतात तिची थानं जोरजोरात ओढतात. सहा लवडे चोखले तरी कुणीच गळालेलं नसतं पुढे सातवा शहरी आपला लवडा तिच्या तोंडात देतो. चंदा खुप दमते. ती त्याचा पुर्ण लवडा तोंडात न घेता वरवर चोखते.
सा.शहरीः ये रंडे, नीट चोख, वर वर काय चोखतेस पुर्ण तोंडात घे.
असं म्हणुन तिच्या केसाला धरुन पुर्ण लवडा आता कोंबतो. तिला धाप लागते. तशाच अवस्थेत ती पुढच्या तिघांचे लवडे चोखते. अनिल आणि सरपंच थोडा थोडा वेळ चोखुन घेतात. आता शहरी माणसं जास्त उत्तेजित झालेली असतात. चंदाला टेबलावर उताणी झोपवुन तिचे पाय फाकवतात.
प.शहरीः गड्यानो हिने आपले लवडे चोखुन आपल्याला खुप सुख दिलं आपण कुणीच गळलो नाही याचा अर्थ आता आपण सगळेच हिची पुच्ची झवु शकतो बरोबर ना चंदा….
चंदाः व्हय सायब, समदीच झवा. लय कडु गडी हायसा गळवायची लय कोशीश केली म्या पर नाय गळलासा तुम्ही…
पा.शहरीः तु आमचे लवडे चोखलेस मग आता आम्हाला तुझ्या पुच्चीची चव चाखायची आहे.काय दोस्तहो.
सगळेः हो हो पुच्ची चोखायची आहे.
चंदाः चोखा की मग माझा फोदा म्या कुठं नाय म्हंटलं.
पहिला अधिकारी पुढं गुढग्यावर बसुन आपली जीभ बाहेर काढुन तिच्या पुच्चीवर थुकतो.पुच्चीच्या चिरेवर जीभ टेकवतो अन मधोमध वर खाली असं चाटु लागतो. तिच्या पाकळ्या विलग होतात मग जिभेचं टोक तिच्या भोकात घासु लागतो. चंदा दोन्ही हातांनी टेबल पकडुन तडफडत चित्कारते.
चंदाः उफ्फफ्फ्फ्फ् आआआआआ…. आऊचअअअ सायब… हळु सायब लय तरास हुतोय….
चहुबाजुंनी चंदाला वेडुन दहाजण तिच्या शरीरावर तुटुन पडतात. खाली पुच्चीवर सपासप एकएक जण जीभ चालवत असतो. चंदाची तडफड वाढते पण तिला मज्जा पण येत असते. चंदाचा दाणा चिरडुन तिची चुत चोखत असतात त्याने चंदा जास्तच उत्तेजित होते तिची पुच्ची कामरसाने भरुन जाते.
आ.शहरीः काय मस्त चुत झरते तुझी. अजुन झरवतो थांब झवाडे… अन जीभ दाण्यावर रगडु लागतो.
चंदाः आआआआआ आआईईईइ आईगगग ओरडुन त्याचं डोकं आपल्या फुदीवर दाबुन धरते.. चोख अजुन चोख मादरचोद… म्या झवाडी हाय तर तुम्ही माझं झवाडं हायसा… आआआआआ स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स् हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म् हहहहहहह अअअअअअअअ आईईईईइ…. गगगग

Read More.  गावझवाडी (भाग चौथा)

सगळ्यांनी चोखुन झाल्यावर चंदा अति उत्तेजित होते.
सगळे तिच्या पुच्चीभोवती गोळा होऊन पुच्चीत बोटं घालत असतात. तिची सहनशक्ती संपुन ती कामातुर झालेली असते. तिला न राहवुन ती अधिकाऱ्याना म्हणते,
चंदाः ये नामर्दांनो, आरं बोटं काय खुपसतासा तुमचं बुल्लं काय झोपलं का काय. चुत्या भोकाचे. पाणी पाडलासा पुच्चीचं माझ्या आता बोटं घालत बसलासा व्हय रं आयझवाड्यानो, दम नसलं तर निघा हिथनं. शेमणबुल्यांनो. असं तापवुन उगाच बोटानं खेळवत बसल्यात.
हे ऐकुन अधिकाऱ्याना राग आला त्यांनी चंदाला टेबलावरुन उचलुन शेजारच्या पलंगावर उताणी झोपवली. पहिल्या अधिकार्यानं तिचे पाय हवेत फाकवत आपला सोटा तिच्या ओल्या ओल्या पुच्चीत घातला. चांगलं लुब्रीकंट झाल्याने एकदम आरामात बुल्ला पुच्चीत शिरला. तो आपली कंबर मागे पुढे करु लागला. चंदाचे दोन्ही हात पलंगाला बांधुन बाकीचे तिच्या अंगाशी खेळु लागले कुणी तिची थानं दाबत, कुणी बेंबी चोखु लागले, कुणी मांड्या चाटु लागले. खाली अधिकारी दणके देत होता पण चंदाला काहीचं होत नव्हते. चंदा निवांतपणे त्याचा लंडाने झवुन घेत होती.
प.शहरीः लय लुज आहे हिची चुत हिला एका लवड्याने काहीच होत नाहीए. बघा कशी गप पडुन झेलतीए मला.
अनिलः सर अहो हिची चुत ढिली झाली आहे. हिला एकाने नाही तर एकावेळी तीन लंडाने हिची पुच्ची झवावी लागेल..
दु. शहरीः अनिलराव बरोबर बोलतात सर अहो गावानं झवलय तिला पुच्ची ढिली झाली असणार.
ति.शहरीः अहो पार फाटली पायजे हिची फुदी. घाला तीन एकसात उरलेले घाला गांडीत अन दोघातिघांनी घाला तोंडात सगळीकडनं झवा या झवाड्या चंदीला…
सगळे आपआपली पोजीशन घेतात चंदाच्या खाली एकजण झोपतो. त्याच्या पोटावर चंदा झोपते अन पुच्चीजवळ तिघेजण उभे असतात. अन तोंडजवळ तिघे उभे राहतात. छातीजवळ दोन्ही बाजुला दोघं उभे राहतात. खालच्याने गांडीवर लवडा सेट केलेला असतो, तिघांनी आपले लवडे चुतवर सेट केलेले असतात, वरच्या तिघांनी तोडांजवळ बुल्ल्याचा शेंडा धरलेला असतो. अनिल आणि सरपंच लांबुन बघत असतात. पहिला अधिकारी अॉर्डर देतो.
प.शहरीः हल्ला चढवा….
हुकुम सुटताच चंदाची तिन्ही भोकं लवड्यानी गच्च भरुन जातात. सगळीकडुन चंदावर मारा चालु होतो.
चंदाः आआईईईइ आईईईईइ आईगगग हम्म्म्म्म्म्म्म् हहहहहहह आआआआ हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म् …..हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म् स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्….स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्
हूंहूहुहुहुहुहुहुहूहू.फक्त विव्हळु शकत होती.
वरुन धक्का दिला की खाली गांडीत खोलवर रुतायचा.
पा.शहरीः काय रंडे आता फाटली का पुच्ची… लय हसत होती मघाशी…
स.शहरीः लय कंड होता फुदीला मिटला का… आ…
अनिलः लय खाज हुती नव्ह. सरपंच आपुन तर का माग राहायचं चला झवु हिला..
असं म्हणुन सरपंचानं अन अनिल नं आपला लवडा कोंबला चंदाला खुप त्रास झाला. तिला रडायला आले.
सर्वांनी आळीपाळीने तिची तिन्ही भोके चांगलीच कांडुन काढली.
दु.शहरीः साहेब आत धीर धरवत नाही कुठल्याही क्षणी बार उडेल.
सगळेः हो सर खरयं कुठल्याही क्षणी गळेल.
मग चंदाला सगळ्यांनी उचलुन मधोमध बसवली. तिला जीभ बाहेर काढायाला लावली. चंदा त्यांच्यापुढे गुढग्यावर कुत्र्यासरखी जीभ बाहेर काढुन बसली.
सगळ्यांनी आपले आपले बुल्ले तिच्या तोंडावजवळ नेले. आणि सगळे एकसाथ हलवु लागले.
सगळेजणः आलो चंदे… आआआआआ आआआआआ आईईईईइ… आलो…. पी आमचा गरम गरम चीक पी….
सगळ्यांच्या पिचकार्या तिच्या जीभेवर उडाल्या चिकाची अंघोळ तिच्या तोंडाला घातली सगळ्यांनी आपले लंड तिच्या तोंडावर घासले…
सगळेजण थकुन इकडे तिकडे अस्थाव्यस्थ पडले चंदा सांडलेल्या चिकातच लोळत पडली होती. तिचा चेहरा रडवेला झाला होता. तिच्या आयुष्यातला सगळ्यात पाशवी संभोग हा होता. तिला तिचा भुतकाळ आठवला. शाळेत पास होण्यासाठी मास्तराखाली झोपलेली चंदा कधी गावझवाडी झाली हे ती आठवु पाहत होती. ती तशीच लोळत पडली. तिचं सर्वांग वेदनेने दुखत होतं….

Read More.  हनिमूनला ठोकली दुसऱ्याची मदमस्त बायको

मंडळी चंदाचा सामुहीक संभोग कसा वाटला ते कमेंट करुन कळवा. आणि तुमचा बुल्ला हलवु हलवु गळवा…

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!