गावझवाडी – भाग अकरावा ( लेस्बियन प्रकार)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहीले की,चंदाच्या सासर्याने तिला भोगुन पोटुशी केले अन तिला मुलगा झाला.
इथुन पुढे-

दिवस सरत होते. काळ पुढे सरकत होता.चंदाच्या शरीरात ही बराच बदल झाला होता. ऐन पंचविशीत चंदा जास्तच भरलेली वाटत होती. तिचे उभार सुडौल झाले होते. पोटावर चरबी दिसु लागली होती. तिच्या तारुण्याला मोहर आला होता. कांती सतेज दिसत होती. ज्वानीला अजुनच बहर आला होता. मुलगा झाला असला तरी चंदा अजुनही तेवढीच खाजाडी बनली होती. पण मुलामधुन आणि संसारातुन तिला स्वतःकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नव्हता. दत्तु सतत व्यसनात बुडालेला असायचा. तो असुन नसल्यासारखाच होता. सासर्याचं वय झाल्याने तिच्या कोरड्या पुच्चीवर चिकाची बरसात करणारा कुणीही मर्द उरला नव्हता. तिची कामाग्नी उफाळुन येत होती पण तिला कळायचे नाही काय करावे. ती तशीच तळमळत रात्र रात्र जागी राहायची. तिचे मन रमेना. घरातल्या कामात ती मन रमवु लागली. पण नवरा बिनकामी असल्याने घरात पैशाची चणचण भासु लागली. ती कधी शेतावर रोजगारीला जावु लागली. पण तेवढ्याने घर चालेना.मग चंदाला शेतावरच्या तिच्या जोडीनं काम करणाऱ्या एका बाईनं सांगितलं शेजारच्या गावात देशमानेंच्या वाड्यावर कामासाठी बाई पायजे.


यशवंत देशमाने यांच्या वाड्यात आधीपासुनच खुप नोकर चाकर होते. पण यशवंतची पत्नी तुळसा हिची खासगी दासी मंजुळा बाळंतपणासाठी गेली होती. तुळसाच्या सेवेसाठी चंदाला कामावर ठेवुन घेतले.यशवंत सतत आजारी असायचा त्याच्यासेवेसाठी वेगळी व्यवस्था होती. आजारामुळे यशवंत आणी तुळसा यांच्यात कमी शरीर संबध व्हायचा. एकदिवस चंदा कामावर आली तेव्हा तुळसाने तिला तिच्या अंगाची मालिश करायला सांगितले. चंदा तेलाची वाटी घेऊन आली. तुळसाने लुघडं चोळी काढुन अंगाभोवती टॉवेल गुंडाळला.


चंदा आवाक होऊन पाहत रायली.
चंदाः बायसाहेब आवं निसतं टावेल गुडाळसा व्हयं कुणी बापय माणुस आलं तर हिथं.
तुळसाः सकाळची अंघोळ उरके पर्यंत इकडं कुणीबी फिरकत नाय.
चंदाः हा मग ठीक हाय. करु का सुरु मालिश
तुळसाः कर कि सुरवात.
चंदाने हातावर तेल घेतले दोन्ही हातावर चोळुन तुळसाच्या पायावर चोळु लागली, मग हात चोळु लागली. मानेभोवती चोळले. तिची लांबसडक बोटं तुळसाच्या अंगावर फिरत होती. तुळसा श्वास रोखुन बसली होती.
चंदाः बायसाहेब माझ्याआधी मंजुळा व्हती ती बी करायची का तुमची मालिश.
तुळसाः व्हय मालीश बी करायची अन बाकीचं बी.
चंदाः बाकीचं म्हंजी धुणं भांडी बी करायची का?
तुळसाः छे गं ती काय मोलकरीण नव्हती माझी खासगी सेविका हुती.
चंदाः मग बाकीचं काय करायची.
तुळसाः बाकीचं… तुला जमलं का करायला तसं
चंदाः काय करत हुती मंजुळा.
तुळसाने टॉवेल काढला चंदा पुढे ती नग्न अवस्थेत बसली.
चंदाः बायसाब काय करतायसा हे टावेल का काढला.
तुळसाः अगं मालीश करताना तेल लागु नी म्हणुन काढला.
चंदाः म्या तर तुमच्या हाता पायाला मालीश करणार ते तर आधीच उघडं हाईत मग….
तुळसाः निस्त हातापायाला करुन कसं चाललं. या मांड्या, मांड्यांच्या मधला भाग अन माझी थानं समद्यास्नी मंजुळा मालीश करीत व्हती.
चंदाःसमद्या अंगाला ?
तुळसाः का? तुला न्हाई जमायचं व्हय
चंदाः तसं नव्ह पर…
तुळसाः अग मालीश तर करायची मंजुळा मला आंघुळ बी घालत व्हती.
चंदाचे हात तुळसाच्या सर्वांगावर फिरु लागले. तुळसा उत्तेजित होत हुंकारत होती.
तुळसाः स्स्स्स्स् स्स्स्स्स् स्स् चंदे तुझ्या बोटात जादु हाय बघ. अक्षी मंजुळेवानी.
चंदाः तुमास्नी आवडलं मालिश बायसाब.
चंदा तुळसाच्या छातीवर हात फिरवु लागली. तुळसाचे श्वास वाढत होते. तिचा ऊर धडधडु लागला. चंदा तिथुन हात काढु लागताच तुळसाने तिचा हात धरला.
तुळसाः चंदे अजुन थोडं कर माझ्या थानावर चोळुन मालीश पायजेल तर दाब अजुन.
तुळसानं चंदाचे दोन्ही हात आपल्या थानांवर ठेवत स्वतःच्या हाताने दाबायला मदत करु लागली.
तुळसाः आआआआआ आआईईईइ हम्म्म्म्म्म्म्म्
आईगगग आई.. चंदे लय बरं वाटतय गं तुझ्या हातात कमाल हाय बघ.
चंदा आपला हात सोडवत.
चंदाः बायसाब तुमास्नी काय व्हतयं.
तुळसाः तुच म्हणालीस ना मंजुळा बाकीचं काय करायची. ऐक ती मला उत्तेजित करायची. माझी थानं चोळायची माझी पुच्ची चोळायची. चाटायची, लय मजा यायची बघ. पण ती बाळंतपणाला गेली अन मला वनवास सुरू झाला.
चंदाः बायसाब आवं पर मंजुळा अन तुम्ही कसं कायं
बाय बापयाचा ख्योळ असा बायाबायानीच कसा खेळायचा. तेबी तुमचं मालक मर्दगडी असताना
तुळसाः मालक…. हॕ त्यो कसला मर्दगडी..
चंदाः म्हंजी मालक तुमास्नी झवत नायत का ?
तुळसाः काय सांगु तुला चंदे. अग लगीन झालं तवा रोज तुझं मालक मला झवायचं अगदी जीव नकूसा वाटायचा एवढं झवायचा. पुढचं मागचं भोकं अगदी ढिल्लं करुन टाकलं व्हतं त्यांच्या हेपर्या बुल्यानं पर त्या रानडुकराच्या हल्यानं आता त्यांचं चोटलं निस्त मुतायच्या कामचं राहयलय. आता खरी गरज हाय मला तवा त्याचं निकामी झालयं. मंजुळा व्हती तोवर मला चेतवुन मला झडवायची पण आता ती पण निघुन गेली. या अंगाची लय आग व्हती गं.
तुळसाचे डोळे पाणावले.
चंदाः बायसाब तुमचं दुख म्या समजु शकती पण म्या काय करणार त्याला.
तुळसाः अगं तुझ्या स्पर्शानं माझी कोरडी फुदी पाणावलिया. मग तु जर अजुन मला चिथवलस तर आज म्या मोकळी व्हईनं.
चंदाः बायसाब पर म्या असं कवाबी केलं नाय. आव बापया बर करणं येगळं पर बाई बरं कसं करायचं
तुळसाःअग तु कशापाई काळजी करत्यास म्या शिकवती की सगळं.
चंदाः नग बायसाब राहुद्या.
चंदा उठणार येवढ्यात तुळसानं तिला फिरवुन मांडीवर बसवली.
चंदाः आवं काय करतायसा बायसाब सोडा मला. तसलं कवा केलं न्हाई म्यां
तुळसाः अग मग आज कर सुरवात लय मजा येइल तुला.
चंदाः आवं पर
तुळसाः (तिच्या तोंडावर बोट ठेवत) शु ssशु गप बसायचं तु माझी दासी हायस माझं सगळं ऐकायचं.
चंदाः आवं पर बायसाब.
तुळसाः गप म्हणलं ना. मंजुळा काय करत व्हती ते दावती तुला.
चंदाला गप बसण्या वाचुन पर्याय नव्हता. ती तुळसाच्या मांडीवर शांत बसली. तुळसा तिची चोळी काढु लागली. चोळी अंगावेगळी करत तुळसा बोलली,
तुळसाः चंदे तुझी बी छाती लय भरल्या गं मस्त हाय लय.
चंदाः हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म्
तुळसा तिची छाती चोखु लागली.
तुळसाः अग बघत्यास काय तु बी माझी छाती चोख की.
चंदाः व्हय बायसाब चोकती, पर लय येगळं वाटतयं
तुळसाः अग येगळं काय त्यात बाहीर देशत हे सगळं चालतयं बापयानं खाज मिटवली नाय की बाया बाया आपली खाज मिटवुन घेत्यात. चोक गपवानी.

Read More.  सेक्सी भुतामुळे चोदली काकीची योनी

दोघी एकमेकांची थानं चोकायला लागल्या.मधीमधी दातांनी बोंडांचा चावा घेऊ लागल्या. कधी हाताने कधी तोंडाने दाबु लागल्या. तुळसानं चंदाला मिठी मारली.चंदाचा हात तुळसाच्या पाठीवर फिरु लागला.
तुळसाः चंदे आता तु मी खाली निजते तु माझ्या पोटावर तेलानं मालीश कर.
चंदानं तुळसा सांगेल तसं केलं. तुळसानं तिला बेंबीत जीभ घालुन चाटायला सांगितलं. दोन्ही हात लांंब करत काखा उघडुन तिथे तोंडाने चाटायला लावले.
मग तेलाने मांड्या चोळायल्या सांगितल्या. चंदा फक्त तिचा हुकुम पाळत होती. तुळसानं तिला पुच्चीवर तेल टाकायला सांगितले. तिथे हळुवार बोटांनी मालीश करायला सांगितले. चंदाच्या बोटांचा स्पर्शाने तिची पुच्ची उडु लागली. ती शहारली.
तुळसाः चंदे…दे…दे लय भारी वाटतया गं असचं लयदारपणे एकदा जिभेनं चाट की माझ्या पुच्चा.
चंदाः बायसाब पुच्ची नगं चाटायला लावुसा बघा लय घाण वाटतया बघा. मला सवय नाय.
तुळसाः का तुझा पुच्चा नाय चाटला का कुणी बापयानं
चंदाः बापयानं चाटलाय की पर म्या तुमचा कसा चाटु.
तुळसाः बरं आधी म्या तुझा चाटती. मग तर तु चाटशील नव्ह.
चंदाः ये बया असलं पाप माथी मारु नगा जी.म्या तुमची कामावाली.
तुळसाः पाप बिप काय नाय. वा ग वा तु माझ्या अंगाची चव घेतलीस मला बी तुझ्या अंगाची चव घ्याचीया तवा फेड लुघडं अन गुमान नीज हिथं
चंदा तुळसाचं ऐकुन लुघडं फेडुन तिच्या जागी निजली. तुळसा मंजुळाशी हे सर्व करत असल्याने ती या खेळात तरबेज होती. तुळसानं तेलाची वाटी घेऊन चंदाच्या थानांवर तेल सोडलं दोन्ही हातानं तिची थानं चोळत बोंड चिमटीने चिवडत होती.
चंदाः आआआआआ इआइइइइ उउउउउउ बायसाब….बबबबबबब हम्म्म्म्म्म्म्म्
तुळसाः कसं वाटतया चंदे.
चंदाः लय बरं वाटतया बायसाब लय दिसानं कुणीतरी कुस्करतया वं.
तुळसाः लय दिसानं ? तुझा नवरा झवत नाय व्हय तुला.
चंदाः त्यो कसला झवतोय मुडदा दारु पिऊन पिऊन नामर्द झालाय त्यो.
तुळसाः मग कशी खाज मिटवतीस तु.
चंदाः बायसाब कसली मिटतीय खाज माझी तशीच तळमळते मी.
तुळसाः अग चंदे येडी का खुळी तु अगं तडफडत जगतीस व्हयं.
चंदाः आजुन काय करणार बायसाब
तुळसाः आज तुझी बी खाज नाय मिटवली तर नावाची तुळसा नाय.
चंदाः पर बायसाब… बबबबबब
तुळसा चंदाला चाटु लागते. तुझं बी आंग लय ग्वाड हाय की.
चंदाः आजवर बापयानी ताव मारलाय ह्यावं काय नवाल हाय एक बाय बी आज ताव मारतीया.
तुळसाः अग नवल कसलं त्यात आपल्या देशात जास्त चालत नाय पर बाहिरल्या देशात लय चालतय हे सगळं.
आपला मोबाईल मधला विडीओ दाखवत तुळसा चंदाला सांगु लागली.ज्यात तीन बाया होत्या एक बाई दुसरीचे थान चोकत होती. एक तिसरीची पुच्ची चाटत होती एक गांड चाटत व्हती.
चंदाः या बया बायसाब कायतरी भलतचं हाय वो हे.
तुळसाः म्या अन मंजुळा हप्त्यातनं तीन तीन वेळा करायचो. आता तुला आवडना झालया.
असं म्हणुन तुळसा तिच्या पुच्चीजवळ येत म्हणाली.
तुळसाः चंदे किती झाटं हायत ग हिच्यावं साफ करत नायस व्हयं
चंदाः नाय बा तशीच कोंबुन घेते लवडा.
तुळसाः मला नाय बाय आवडायची अशी केसाळ पुच्ची. जरा साफ करं चल म्या करुन देती.
चंदाः आवं बायसाब नगं आवं ऐका माझं राहुद्या चला अंघुळीला तुम्ही. मला नाय व आवडायचं तुम्ही माझी झाटं काढलेली. म्या तुमची दासी हाय.
तुळसाः हो हाईस दासी पण त्या आधी तु एक जवान बाय हायस. तुझी खाज मिटवायची आन घेतलीय म्या.
चंदाः आवं बायसाब ऐका की. कुणी आलं तर घोळ व्हईलं
तुळसाः काळजी नसावी, हिथं माझ्या आदेशाबिगर कुणीबी येत न्हाई.
तुळसानं कपाटातनं झाटं काढायचं क्रिम काढलं चंदाला पाय फाकवुन झोपायला सांगितले.

Read More.  मी मस्त माधवी - 3

चंदा आणि तुळसाचा आणखीनं गरमागरम प्रणय वाचण्यासाठी वाचा कथेचा पुढचा भाग. तोवर हा भाग वाचुन कसा वाटला ते कमेंट करा. आणि बायांनो फळाफळा झडा. कितीजणी झडल्या ते कमेंट करा.

चावट पप्या….

4.7/5 - (4 votes)
error: Content is protected !!