गावझवाडी – भाग सतरा (गुदासंभोग)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहिले की, अनिलनं चंदाची पुच्ची भोगली पण त्याला वेध लागले होते ते तिच्या गरगरीत गांडीचे.
इथुन पुढे –

रात्रीचे दीड वाजले होते. चंदा आणि अनिलचा एक राऊंड झाला होता अन आता अनिल थकुन बाजुला पडला होता. तो सारखा म्हणत होता.
अनिलः चंदा तुझी गांड मारणार मी.
चंदा हे ऐकताच उठुन पळु लागली. तिच्या मागे अनिल पळु लागला. चंदा हाताला लागेना पण अनिल हार मानत नव्हता. खोलीत दोघांच्या हसण्याचा आवाज घुमु लागला. अनिलला पाहुन चंदा वेडेवाकडे तोंड करत होती.
अनिलः तुझी गांड मारणार मी.
चंदाः गांड नंतर मारा आधी पकडुन तर दावा सायब.
अनिलनं तिचं लक्ष दुसरीकडं वळवत तिच्यावर झडप घातली.
अनिलः आता कुठं जाशीलं आ सापडलीस ना.
चंदाः सोडा… सोडा मला… सायब खरचं सोडा…
अनिलः मी काय म्हणलेलो सापडल्यावर सोडणार नाही.
चंदाः व्हय म्हणला व्हतासा पर सोडा मला.. दगा करुन धरलसा मला तुमी..
अनिलः जंग मै और प्यार मे सब चलता है..
चंदाः प्यार म्हणं प्यार… हवस हाय समदी.
अनिलः मग पुरी कर माझी हवस
अनिल तिच्या गांडीवर लवडा घासु लागतो.
चंदाः तिथं नग सायब पायजेल तर पुन्यांदा म्होरच्या भोकात घाला, बेंबीत, तोंडात कुठबी घुसवा पर मागं नग.
अनिलः तुझं भोक लय ढिल्लं झालय तिथं मला मज्जा येत नाहीए मला तुझी गांडच मारायची आहे.
चंदाः भलतं सलतं करु नगा सायब लय तरास हुईल मला.
अनिलः काही त्रास नाही होणार मी सगळं हळुवार आणि प्रेमानं करीन. फक्त करुदे.
चंदाः आवं लय दुखतं म्हणत्यात.
अनिलः कोण म्हणतं असं?
चंदाः माझी मैतरीन हाय नंदा ती म्हणत व्हती. लय आग आग व्हती.
अनिलः तुला त्रास झाला तर लगेच बंद करु बास…
चंदाः आवं पर फोदा झवा की, का बोच्यामागं लागलायसा.
अनिलः तुझा बोचा लय गरम आहे चंदा…
चंदाः आवं पर….
अनिलः एकदा करुन बघ पुन्हा पुन्हा करशील.
चंदाः आता तुम्ही म्हणताय तर करा उद्घाटन माझ्या गांडीचं.तेवढीच एक राहीली व्हती.
अनिलः आता कसं शहाण्यासारखं बोललीस.
चंदाः हा तुम्ही ना सायब आल्यापास्न निस्ता झवायचा खेळ लावलायसा.
अनिलः मग मी त्यासाठीच आलोय. सरपंचांनी सांगितलं मला तुमची सगळी सोय करतो बाटलीपास्नं बाईपर्यंतची.
चंदाः म्हंजी सरपंचानं धाडलय व्हय तुमास्नी.
अनिलः हो. त्यांनी सांगितलं तुम्हाला गावरान पाखरु देतो पण आदर्श गाव पुरस्कार आमच्या गावालाच मिळाला पाहीजे.
चंदाः मग ठरला का आमचा आदर्श गाव ?
अनिलः ते मी नाही ठरवणार त्यासाठी एक टीम येणार आहे.
चंदाः असं व्हय म्हंजी तुम्ही मला झवणार अन त्या बदल्यात गावाला पुरस्कार देणार व्हय.
अनिलः तुला पण पैसे देणार आहे मी. चांगली सर्विस देतेस तु.
चंदाः थांकु थांकु सायब.
अनिलः गप्पा पुरे आता अडीच वाजलेत रात्रीचे.
चंदाः तुमच्या ध्यानात हाय वाटतं म्या म्हंटलं बोलण्याच्या नादात इसरला असालं
अनिलः पक्का झवाडा आहे मी. अशी नाय सोडणार तुला.
चंदाला मिठीत आवळतो. तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करतो.
चंदाः हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्म्म्म्म्म्म् हहहहहहह आआआआआ आआईईईइ आईगगग
ऊआहहह उउउउउउ
अनिलनं चंदाला आधीच नागडी केली होती. आता पुन्हा तो तिला उत्तेजित करु लागला. त्याची जीभ तिच्या सर्वांगावर फिरु लागली. मधुन मधुन तिच्या बोच्यावर तो फटके मारत होता.
चंदाः आआआआआ आईगगग सायब मारु नगसा की.
अनिलनं तिची थानं पार चोळुन मोळुन काढली त्यावर ताठरलेली बोंड दातांनी चावली.
चंदाः स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स् स्स्स् सायब हळु करा.
अनिल तिच्या पुर्णागांशी जे चाळे करत होता त्याने चंदा पुन्हा उत्तेजित होऊ लागली. आता अनिलनं आपला मोर्चा गांडीकडं वळवला. तिच्या गांडीवर फटके मारत होता. दोन्ही हातांनी तिची डेरेदार बोचे फाकवत चंदाच्या गांडीच्या होलाचे त्याने बॕटरीने निरीक्षण केले. तिचं मागचं भोक कोरं करकरीत होतं
टाईट होतं.पण तितकच ते अस्वच्छ होतं. अनिल चंदाला म्हणाला,
अनिलः किती घाण आहे गं तुझी गांड.
चंदाः मग राहुद्या मारायची.
अनिलः ते सोडुन बोल.
चंदाः मग घाण कशाला बोलतायसा.
अनिलः जा थोडं साबणाचं पाणी करुन आण.
चंदाः अन ते कशापाई.
अनिलः तुझी गांड धुवायला.
चंदा जाते अन साबणाचं पाणी अन साधं पाणी एका वाटीत घेऊन येते.
अनिलः आता कमरेत वाक आणि दोन्ही हात मागे घेऊन तुझी गांड फाकवं
चंदाने अनिल म्हणाला तसं केलं.ती बोचा फाकवुन उभी राहली.अनिलनं कपड्याच्या बोळ्यानं तिची गांड साफ करायला सुरवात केली.साफ करताना त्याची बोट तिच्या गांडीत शिरत होती. चंदा शहारली
चंदाः आआआआआ सायब काय बोट घालतायसा त्यात…. हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म् हहहहहहह स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स्.
अनिलः मग बोट न घालता साफ कशी करणार.
चंदाः आव पर दुखतया की मला.
अनिलः आताशी एकच बोट गेलय आत अजुन अख्खा बुल्ला घ्यायचा आहे तुला.
चंदाः करा करा साफ करा. एवढं लाड माझ्या गांडीचं व्हतील असं कवाच वाटलं नव्हतं एक शहरातला शिकला सवरलेला सायब या अडाणी चंदाची गांड धुतोया.
अनिल तिच्या गांडीवर जोराने चापट्या मारतो चप् चप्
चंदाः आआआआआ आईगगग मारताय कशाला उगी.
अनिलः माझी गांड आहे मी कायपण करेन.
चंदाः झाली का धुवुन (हसते)
अनिल साध्या पाण्याने तिथं साफ करतो. अन आपल्या बॕगेतुन व्हॕसलीन जेलीची डब्बी काढतो.
अन चंदाला बोचा फाकवुन उभा राहीला सांगतो.
चंदा कमरेत वाकुन बोचा फाकवते त्याच्या तोंडाजवळ तिच्या गांडीच भोक असतं. तिची गांड चाटण्याचा मोह त्याला आवरत नाही. तो आपली जीभ बाहेर काढतो.चंदाला अजुन गांड फाकवायला सांगतो.
आणि तिच्या गांडीच्या भोकावर आपली जीभ टेकवतो. अन चाटु लागतो.
चंदाः स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् हम्म्म्म्म्म्म्म् हहहहहहह आहहहहहहहहहहहहह सायब तिथं कुणी चाटत व्हय.
अनिलः मज्जा येते ना तुला.
चंदाः मजा येतीया पर त्यापरीस घाण वाटतया.
अनिलः मी चाटतोय मला नाय घाण वाटतं.
चंदाः तुम्ही शहरातली माणसं काय कराल काय नेम न्हाई. आईगगग आआईईईइ …
अनिल चाटणं बंद करुन व्हॕसलीन आपल्या दोन्ही बोटावर घेतो अन ती बोट चंदाच्या गांडीत टाकतो.
चंदाः आआआआआ आआआआआ आआईईईइ आईगगग आआआआआ कुत्र्या काय घातलस बाहीर काढं आधी बाहीर काढं
आनिलः शांत हो चंदा शांत….शांत… हे तर निस्त बोट हाय अजुन लवडा तर बाकी हाय.
चंदाः नगं बाबा सायब तुमचं बोट घुसल्यावं येवढा तरास तर बुल्ला घुसल्यावं कीती व्हइलं नग राहुद्या.
अनिलः त्रास होऊ नये म्हणुनचं हे गांडीत लावतोय ना.
चंदाः पर तरीबी तरास हुतोयाच की.
अनिलः अग पहिल्यांदा गांड झवताना थोडा त्रास व्हायचाच चंदा.
अनिलनं अर्धी वॕसलीन डब्बी तिच्या गांडीला लुब्रीकंट केलं अन तिच्या हातात डब्बी देत म्हणाला,
अनिलः चंदा आता माझ्या बुल्याला हे लावं म्हणजे अलगद तुझ्या गांडीत शिरेलं
चंदाः पर त्या आधी थोडा चोकु का सायब
अनिलः हसला अन म्हणाला चोक चोक साली पक्की रांड आहेस तु चंदा…
चोकुन झाल्यावर चंदा त्याच्या लवड्याला वॕसलीन लावु लागली.
चंदाः मऊ मऊ हाय वं सायब.
अनिलः हे लावल्यावर तुला कमी त्रास होईलं.
चंदाः पर तरास तर हुणारच ना.
अनिलः तुला कितीही त्रास झाला तरी मी गांड झवणारचं.
चंदाः आता काय बोलावं तुमास्नी येवढा माझा बोचा आवाडला का काय ?
अनिलः मग उगाच चाटला की काय. चल आता जास्त नाटकं करु नको वाक खाली अन दोन्ही हातांनी बोचा फाकवं.
चंदानं कमरेत वाकुन हात मागे घेऊन आपला बोचा फाकवला अन बोच्याचे भोक अनिलपुढं केले. अनिल बोचा मारण्यात कसलेला गडी होता त्याला माहीत होतं तिला त्रास होणार म्हणुन त्याने अंगठ्याने बोच्याचे भोक मोठे केले.
चंदाः आआईईईइ गगगगगगग
अनिलनं तिच्या गांडीच्या भोकावर लवडा सेट केला.
चंदाः सायब आव काय गरज गांड मारायची पुढंच भोक झवा ईचार करा की वाईच माझा.
अनिलनं काही न बोलता आपला लवड्याला झटका दिला, बुल्याचा पुढंच गुलाबी टोक आत शिरलं.
चंदाः आऊच आईईईईइ घुसलाच शेवटी माझ्या बोच्यात ह्यो सायब.
अनिलः अजुन नाय चंदे फक्त टोक गेलय अजुन अख्खा लवडा बाहेरच आहे.
चंदाः घुसड मग त्यो बी आत अन मारुन टाक मला.
अनिलः हसतो,
चंदाः हासतोस काय मेल्या. पुढचं भोक कमी पडलं व्हय तुला.
अनिलः तुझ्या चुतमध्ये जेवढी मजा नाही ना तेवढी यात आहे.
चंदाः आजवर कुणीबी या चंदाच्या गांडीवर हात मारला नाय.
अनिलः म्हणुनच तुझ्या गांडीचं सील मी तोडणार आहे.
असं बोलुन उरलेला अर्धा लवडा अनिलनं चंदाच्या गांडीत घुसवला.
चंदाः आआआआआ आआआआआ आईगगग आआईईईइ ऊआहहह मेले… फाडला ग बोचा माझा या सायबानं..
अनिल थोडावेळ थांबला. चंदाला खुप वेदना झाल्या डोळ्यात अश्रु आले.
अनिलः ये चंदा… ये वेडे अग रडु नको. खुप दुखलं का?
चंदानं डोळे पुसले.
चंदाः लय दुखतय सायब थोडं दमान करा.
अनिलः अगदी हळुहळु करतो मग तर झालं.
चंदाः चालतय.
अनिल हळुहळु लंड मागे पुढे करु लागला.
चंदाः आआआआआ आआईईईइ स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् हम्म्म्म्म्म्म्म् सायब… सायब दमानं करा जी. रहम करा माझ्या गांडीवर… आईगगग स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्…
अनिल हळुहळु दणके देत होता. चंदाला आता बरं वाटलं चंदाची चुत झडत होती.
चंदाः सायब माझी फुदी पाझरत्या वं
अनिलः झडलीस का मस्त अजुन लय झडवतो तुला.
चंदाः सायब आता जरा स्पीड वाढवा. ग्वाड वाटाय लागलयं
अनिलनं हे ऐकताचं घोड्याचा लगाम जरा धरतात तसा तिची केसं हातात धरली. अनिलचा घोडा बेफाम पणे तिच्या गांडीवर वार करु लागला.
चंदाः आआआआआ आआआआआ आईगगग आआईईईइ मेले.. ये मरीमाय बोचा फाडला ग माझा आआआआआ आआईईईइ आईगगग हम्म्म्म्म्म्म्म् आआआआआ… या सायबानं मेली गंगगगगगगग तुझी लेक माय… बघ याचा घोडा कसा उडतोय माझ्या गांडीवर…. आआआआआ आईगगग आईईईईइ झव सायबा झव तुझ्या रांडेला झव माझ्या गांडीला झव..
अनिलः आआआआआ अअअअअअअअ
धापा टाकत होता. त्याचा लवडा गळता गळेना त्यानं चंदा व्हॕसलीन आणायला गेल्यावर वायग्रा गोळी खाल्ली होती पण त्याचा लंड आता दुखु लागला होता चंदाला मजा येत होती.
चंदाः आआआआआ आआईईईइ आआआआआ
लय मजा येतीय वं सायब गाडीत घ्यायला बी. लय उपकार झालं तुमचं गांडीला न दुखवता उद्घाटन केलसा तुमी. अनिलला जास्तच चेव चढला. त्यानं सारी शक्ती एकवटुन चंदाच्या बोच्यात दणके द्यायला सुरवात केली.
चंदाः अअअअअअअअ आआआआआ आआईईईइ ईईईईईईइ स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्सनकन सायब गळा की लवकर किती येळ झाला करतायसा गांड दुखु लागल्या माझी.
शेवटी तो क्षण जवळ आला..
अनिलः चंदा आआआआआ मी येतोयययययययययय
असं म्हणत अनिलचा बुल्ला वीर्य ओकायला लागला.
चंदा फळाफळा मुतली. तिचा स्वतःवरचा ताबा सूटला होता. गांडीत आनिलच्या पिचकार्या अन जमिनीवर तिचा मुत पडला होता. अनिल लवडा तसाच गांडीत ठेवत धापा टाकत तिच्या पाठीवर पडला अन चंदा पालथी तिच्याच मुतावर झोपली. तिच्या गाडीला अनिलन विर्यान भरुन टाकलं अंग पुढच्या बाजुने मुताने भिजलं होतं अनिल तिच्या पाठीला जीभेने चाटु लागला. चंदाच्या गुदासंभोगाची सांगता झाली होती. चंदा सुखावली होती पण तिला पुढे काय होणार आहे याची जरासुद्धा कल्पना अनिलनं दिली नाही. अनिलनं आपली खाज भागवुन घेतली.

Read More.  गावझवाडी - भाग पंधरा (दिर-भावजय)

मंडळी एक विनंती, चंदाचा गुदासंभोग हा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे फक्त लाईक करुन नाही तर जेवढी झवाडी कथा आहे तितक्याच तुमच्या झवाड्या कमेंट येऊ द्या कारण त्यानेच लिहायला ऊर्जा मिळते.

तुमचाच
चावट पप्या.

पुढचा भाग लवकरच… तो पर्यंत गळत रहा गळत रहा आणि गळवत रहा…..
जय कामदेव…

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!