गावझवाडी – भाग नववा (इंसेट प्रकार)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहीले की दत्तुने चंदाबरोबर विकृत सेक्स केला त्यामुळे चंदाला त्याची घृणा आली.
इथुन पुढे-

लग्नानंतर चंदाच्या हक्काचं सुख तिला मिळत नव्हतं
ती प्रणय सुखासाठी आसुसली होती. दत्तु स्वतःची वासना शमविण्यापुरता तिला जवळ घेत होता. तिला खुलवण्याची त्याला गरज वाटत नव्हती. फक्त आपल्या अंगाखाली तिला वाट्टेल तसा चुरगाळायचा. तो शांत व्हायचा पण चंदा बिचारी रात्रभर तळमळत होती. तिला काय करावे सुचेना. कित्येक रात्री तळमळत काढल्या. पण सर्व सुखाबरोबर तिला शरीराचं सुख पण पायजे होतं एके दिवशी दत्तु पहाटवेळी चंदावर चढला. नेहमी प्रमाणे आपली आग विझवुन शांत झोपी गेला. चंदाला अर्धवट सुखाने झोप लागेना. ती बाहेर येऊन बसली. तिचा सासरा गणपतराव व्यायामासाठी पहाटे रोज लवकर उठत असत. बाहेरच्या कट्यावर गणपत व्यायाम करत होता. तो उघडा होता. अंगावर फक्त लंगोट होती.


चंदाला कंदिलाच्या प्रकाशात त्याचा पिळदार देह दिसला. बलदंड बाहु पाहुन चंदाला मस्त वाटत होतं
ती सासर्याजवळ जात,
चंदाः मामंजी तुम्ही रोज यायाम करता व्हयं
गणपतः सुनबाई, तुम्ही जाग्या कशा एवढ्या लवकर
चंदाः आवं लवकर जाग आली आज.
गणपतः आगं पडुन राहयचं अंथरूणावर गारठा किती हाय बाहिर.
चंदाः त्येला काय भ्याचं म्या लय गरम हायं
चंदानं गरम या शब्दावर जरा जोर दिला.
चंदाः मामंजी तुम्हाला गार लागत नाय व्हयं
गणपतः अग यायामानं आंग गरम व्हतं मग नाय गार लागत.
चंदाः असं असं मामंजी तुमची तब्येत लय भारी झालीया. काय भरदार छाती, बलदंड बाहु, किती वय हाय तुमचं.
सासराः बावन्न असंल. आपल्या मिशीवर ताव देत गणपत बोलला.
चंदाः बावंन. तरीबी एवढी कसरत.
सासराः अग तालमीतला गडी हाय म्या. पण आता तालमी बंद पडल्या गावातल्या पण सवय नाय मोडली बघ यायामाची.
चंदाः ह्यास्नी बी उठवत जावा की यायामाला.
सासराः चिडुन, तुझा नवरा काय कामाचा नाय बघ चंदे, नुसत्या उनाडक्या कराय पायजेल त्याला.
दत्तुबद्दल त्याच्या बापाचं मत ऐकुन चंदा मनात म्हणाली, मग कशापाई लगीन लावुन दिलं माझी जिंदगी बरबाद करायला.मामंजी तुमची तब्येत बघुन मला असं वाटतया की तुमच्या लेकापेक्षा तुमच्या खाली झोपावं.
सासराः काय झालं गं कसला ईचार करतीयास
चंदाः झोपायचा…
सासराः मग झोप जा जाऊन.
चंदाला तिथुन जायची इच्छा नव्हती सासर्याचा पिळदार देह तिला अजुन पाहयचा होता.
चंदाः आता झोप नाय यायची बसती हिथचं तुमचं चालुद्या.
गणपतनं व्यायम सुरु केला.चंदाला बाजुला बसुन त्याचा उघडाबंब देह न्याहळु लागली. अचानक तिचं लक्ष लंगोटावर गेलं लंगोटात बंदीस्त गणपतचा पोपटाने सलामी दिली होती. आपल्या शरीरयष्टीचं आपल्या सुनेनं केलेलं कौतुक ऐकुन गणपतचा बुल्ला टाईट झाला होता. लंगोटावरुन जाणवत नसला तरी चंदाच्या झवाड्या नजरेतुन तो सुटला नाही.चंदा फक्त टक लावुन बघत होती. प्रत्येक जोर काढताना सासरा कण्हत होता. ते पाहुन चंदाला मजा वाटायची. आता हे रोजचेच झाले. चंदा आपल्या सासर्याचा पिळदार देह बघायला भल्या पहाटे उठायची. तिला वाटायचं या देहाखाली स्वतःला रगडुन घ्यावं पण मनात बदनामीची भिती होती. शेवटी गणपत तिचा सासरा होता. पण म्हणतात ना भगवान के देर होती है अंधेर नही. एका रात्री चंदा मुतायला उठली असताना तिला सासर्याच्या खोलीतुन आवाज येत होता चंदा कानोसा घेण्यासाठी तिथं गेली,
गणपतः यशोदे, ये यशोदे दे की वाईच झवाय.
यशोदाः गप झोपा वं भलत्या येळी उगा कायबी.
गणपतःअग भलती येळ हाय व्हयं रात हाय की.
यशोदाः धनी आवं माझं व्रत हाय आज राहुद्या की.
गणपतः अग तुझ्या उपासामुळं मला किती दिस उपाशी ठेवणार हाईस. रोज काय ना काय हाईच तुझं
यशोदाः झोपा की गप आता.
गणपतः अगं तु नाय देणार तर कुणाकडंन घेऊ गं यशोदे.
यशोदाः हालवुन झोपा गप आता तरास देऊ नगासा.
गणपत गप्प बाजुला होतो. आणि आपल्या इजारीत हात घालुन बुल्ला कुरवाळतो. बुल्ला बाहेर काढुन
हलवु लागतो.
चंदा तिथुन निघुन जाते. पण आजच्या सासु सासर्याच्या संभाषणावरुन तिला समजलेलं असतं की सासरा सुद्धा उपाशी आहे. तिच्या सासर्याखाली झोपण्यासाठी डोक्यात वेगळाच प्लॕन चालु झाला. तिचे सासर्यासमोर वागणे बदलले.ती मुद्दाम साडी बेंबीखाली नेसायला लागली. पोट उघडं ठेवु लागली. चहा वैगेरै देताना मुद्दाम छातीवरचा पदर बाजुला करत होती. गणपतराव ही चंदाची मुसमुसली जवानी डोळे भरुन पाहत तिची चालताना हालणारी गांड पाहुन त्यांना मजा वाटायची. पण शेवटी सुन होती.
सासराः चंदे तुझी सासु कुठं गेली गं.
चंदाःत्या देवळात गेल्यात त्यांचा उपास हाय ना.
उपास शब्दावर चंदानं जास्तचं जोर दिला.
सासराः (तोंडातल्या तोंडात) त्यांच्या उपासानं आमच्या पोपटाला बी उपास होतोया.
चंदाः काय म्हंटलात का मामंजी.
गणपतः त्वा काय ऐकलसं का ?
चंदाः नाय जी. (हसत तिथुन निघुन गेली.)

Read More.  मी मस्त माधवी - 12


एके दिवशी न्हाणीच्या बाजुला गणपतराव केळीच्या झाडाला पाणी पोहचण्यासाठी आळं करत होते. त्यांनी चंदाला न्हाणीत शिरताना पाहिले. तसे ते न्हाणीच्या मागच्या बाजुला लपुन बसले. चंदानं एकएक कपडे उतरवुन बाजुच्या बांबुवर टाकले. आणि मस्त उघड्याने अंघोळ करु लागली. तिला तिचा सासरा चोरुन पाहतोय याची कल्पना नव्हती. ती अंग चोळत होती. थानाला साबण लावत असताना गणपतराव पाहत होते. चंदीची थानं पाहुन गणपत राव आपला बुल्ला कुरवाळु लागले. चंदाने अंग धुता धुता आपले पाय फाकवुन बसली आपल्या पुच्चीवर साबण लावु लागली. हळुच चिरेवर बोट फिरवत स्स्स्स्स् आहहहह
मामंजी तुमचा लवडा कवा कोंबाल यात. मला पायजेल त्यो तुमच्या लंगोटीतला नागोबा. आपली सुन आपलं नाव घेऊन पुच्चीवर हात फिरवत्या हे ऐकुन गणपतराव उडाले. आणि त्यांचा बार उडाला. ते धडपडले. चंदाला कळाले की आपला सासर्याने आपल्याला उघड्या अवस्थेत बघितले. गणपत राव तिथुन स्वताःला सावरत तिथुन निघुन गेले.

चावट पप्या
कथा कशी वाटते कमेंट करा,पुढचा भाग लवकरच.
तो पर्यंत आपले सोटे चिमण्या हलवा, कुरवाळा आणि मजा घ्या.

4.3/5 - (6 votes)
error: Content is protected !!