गावझवाडी – भाग चौदावा (थ्रीसम प्रकार)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहिले, चंदा अन तुळसाने भिवाला चढवुन घ्यायला तयार केले आता या भागात वाचा थ्रीसम सेक्सचा हैदोस…

यशवंतराव इस्पितळात शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जाण्याचा दिवस आला. त्याला घेऊन जायला अँब्युलंस वाड्याजवळ आली. तुळसा त्याला निरोप देण्यासाठी दारापर्यंत गेली. इकडं तुळसाच्या खोलीला चंदानं फुलानं सजवली पलंगावर फुलकळ्या पसरल्या. भिवाला आठवुन तिच्या मनात गुदगुल्या होऊ लागल्या. भिवा त्यादिवशी जरा उशिरानं येणार होता. तुळसानं सगळ्या नोकरांना बजावुन सांगितल की आमच्या खोलीत यशवंतरावांना बरं वाटाव म्हणुन आम्ही यज्ञ करण्याचं ठरवलं आहे तेव्हा फकस्त चंदा आमच्या खोलीत आमच्यासंग असंल बाकीच्यांनी खोलीकडं फिरकु नये. एवढं बोलुन तुळसा घाईनं आपल्या खोलीकडं गेली. खोलीत शिरताच सजवलेला पलंग बघुन खुश झाली.


तुळसाः चंदे, अग अगदी मधुचंद्राला सजवत्यात तसा सजवलास की पलंग.
चंदाः बायसाब आव मधुचंद्रच हाय की तुमचा अन माझा, हा आता दोघींचाबी नवरा येगळा हाय एवढच.
तुळसाः अग आपले नवरे नामर्द हायत मग घेतला एखादा मर्द चढवुन काय बिघाडतया तसंबी त्यास्नी कुठं आपल्या अंगाची आग कळत्या.
चंदाःखरयं बायसाब कधी वाटलं नव्हतं असाबी दिस येईल.
तुळसाः आपला नवा नवरा कुठायं.
चंदाःआव त्याला मागच्या दारानं यायला सांगितलं कुणाला संशय येऊ नये म्हणुनं.
तुळसाः हे बरं केलंस बया.
दरवाजा वाजला. चंदानं पटकन दरवाजा उघडला भिवा लगबगीनं आत आला.
तुळसाः ये भिवा…
चंदाः किती येळ पाह्याला लावलीस रं भिवा.
भिवाः अग सगळी जाऊस्तवर कसं येणारं
चंदाः बर चल आलायस तर आता येळ नगं लावुस.
तुळसाः यशवंतराव परत यायच्या आत उरकायचं हाय बघ.
भिवाः व्हय बायसाब. पर मला लय लाज वाटत्या.
चंदाः तु मर्द हायस. लाजायला काय झालं. आम्ही बाया असुन लाजत नाय.
तुळसाः ये मर्दा लुट आमची जवानी अन विझव आग या गरम अंगाची तुझ्या बुल्याच्या चिकानं.
चंदानं आपला पदर खाली पाडत भिवाचा हात हातात घेऊन आपल्या चोळीवर दाबु लागली. मधोमध भिवा उभा होता दुसरीकडं तुळसानं आपलं लुघडं थानांवरन बाजुला केलं. अन भिवाचा दुसरा हात आपल्या थानांवर दाबला.
चंदा-तुळसाः स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् अअअअअअअअ स्स्स्स्स् दाब रं भिवा दाब तुझ्या राकट हातांनी. स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स् अअअअ…
भिवानं दोघींचा एकएक थानं जोराजोरान दाबायला चालु केला. मग भिवाला चंदा पुढुन अन तुळसा मागुन भिवाला नागिनीसारख्या लिपटल्या अन आपल्या जीभ भिवाच्या उघड्या अंगाला चाटु लागल्या. भिवाच्या डोक्याचा शेला गळुन पडला. दोघी भान विसरुन त्यांचं अंग चाटत होत्या चंदा त्याच्या भरदार छातीवर नाक घासु लागली. तुळसानं आपल्या जिभेची लाळ भिवाच्या पाठीवर सांडत होती. त्याचे हात हवेत वर करुन त्याच्या काखेत जिभेने चाटत होती. भिवाचं शरीर ताठरलं होतं तो थरथरत होता पण त्याला सगळं भारी वाटत होतं दोन तप्त शरीरं त्याच्या शरीरावर तुटुन पडली होती. भिवा शहारुन गेला होता. दोघी दमुन थांबल्या. अन भिवाला म्हणाल्या.
तुळसाः भिवा इथं पलंगावर बस.
भिवा पलंगावर बसला मग चंदा त्याच्या मांडीवर बसुन त्याच्या तोंडात तोंडा घालुन मुके घेऊ लागली. तुळसा मधुन मधुन त्याच्या छातीची बोंड ओढुन भिवाला जास्त तापवु लागली. मनसोक्त तोंडसुख घेतल्यावर चंदा मांडीवरुन खाली उतरली मग तुळसा मांडीवर बसुन तोंडसुख घेऊ लागली. भिवानं तिला पुरती दमवली. मग दोन्ही मांड्यावर बसुन दोघी अधुन मधुन मुके घेऊ लागल्या.
चंदा-तुळसाः ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म्
मच् मच् मच् उम्म्म्म् ऊआहहह आहहहहह….
बराच वेळ चुंबन झाल्यावर दोघींची लाळ त्याच्या अंगावर सांडली दोघींनी चाटुन पुसुन काढली.
दोघी समोर उठुन उभ्या राह्यल्या.
तुळसाः भिवा आम्ही तुला चाटलं आता तु आमचं शरीर चाटायचंस.
चंदाः व्हय भिव्या दाखीव तुझ्या जीभंची कला. आमच्या तापलेल्या अंगाला चांगलं चाटुन काढं.
दोघींनी आपलं लुघडं अंगावेगळं केलं दोघी त्याच्यापुढं उघड्या झाल्या.भिवानं आपली जीभ कुत्र्यासारखी बाहेर काढली अन त्यांच्या भोवती गोल फिरु लागला.
तुळसाः ये असा कुत्र्यासारखा जीभ काढुन का फिरतुसं चाट की.
चंदाः ये कुत्र्या चाट पटकिना.
भिवाला हे ऐकुन जास्तच चेव चढला अन त्यानं तुळसाला चाटायला सुरवात केली.
तुळसाः हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म् हहहहहहह भिव्या… चाट रं चाट मला…
चंदाः फकस्त त्यांस्नीच चाटणार व्हय भिव्या मलाबी चाट की रं..
भिव्याः दम की चंदे आधी बायसायबांची सेवा करु दे तुझी करतो नंतर…
चंदाः कर बाबा कर चांगली सेवा करं…
तुळसाः अअअअअअअअ हम्म्हम्म् हहहहहहह भिवा माझ्या राजा… तुझा सायब कवाच येवढी सेवा करत नाय रं.
भिवा तुळसाच्या आम्म्यांवर तुटुन पडतो. चोखायला लागतो. चंदा तुळसाच्या पाठीला चाटु लागते. भिवा तुळसाला मिठीत दाबुन घेतो. अन हात मागे घेत तिचे कुल्ले दाबु लागतो.
तुळसाः चंदेदेदेदे… लय भारी दाबतोय गं ह्यो माझा बोचा…
हे ऐकताच भिवाला चेव चढला. अन तो जोशाने कुल्ले दाबु लागला. मग तुळसा बाजुला झाली अन चंदाला त्यानं मिठीत भरली. त्याच्या बलदंड बाहुत शिरल्यावर चंदा सुखावली. भिवानं तिच्या थानांवर हल्ला चढवला.चोळुन चिवडुन तिला गरम करु लागला पहिल्यांदाच आपल्या वयाच्या मर्दाकडुन स्वतःची ज्वानी रगडुन घेणार होती. तिची कानशील गरम झाली होती. मागे तुळसाही भिवाच्या अंगाशी झटपट करत होती. चंदाने अन तुळसाने चांगलीच चोळाचोळी रांगड्या भिवाकडुन करुन घेतली. आता त्या दोघींना वेध लागले होते. भिवाच्या अंगाशी झटपट करत करत त्यांनी भिवाचं धोतरं खेचलं आता भिवा पुर्णपणे दोघींसमोर नागडा उभा होता. दोन तगड्या मांड्यांमध्ये त्याचा लांबसडक ताठरलेला बुल्ला लटकत होता. दोघी डोळे फाडुन फाडुन भिवाच्या लटकणार्या बुल्ल्याकडे बघत होते.
चंदाः अबब बायसाब हे काय हाय वं
तुळसाः अग चंदे चांगलाच अर्धाहातभर लांबडा हाय गं बया..
चंदाः बायसाब आहो एवढा माझ्या फोद्रीत घुसला तर फोद्री फाटुन जाईल माझी अन तुमची बी…
तुळसाः अग येडी का खुळी तु या भिवाच्या जाडजुड बुल्यानं मी माझी पाझरणारी पुच्ची सुजेस्तोवर त्याला उडवुन घेणार हाय फाटु दे नायतर कायबी होऊ दे. तुझ्या त्या नामर्द सायबाच्या एवढ्याशा चोटलीनं कवाच माझा फोद्याची भुक भागली नाही. आज चांगलीच फाटोस्तोवर झव भिवा मला…
चंदाः खरय बायसाब चांगलाच जाडजुड हाय मला बी फोदा फाटोस्तवर झव भिवा..
आपल्या लांबसडक जाडजुड बुल्याचं केलेलं कौतुक ऐकुन भिवा जास्तच चेकाळला. अन आपला बुल्ला कुरवाळु लागला.
तुळसाः भिवा अरं आपल्याच हातानं काय कुरवाळतोस ये असा पुढं ये आम्ही दोघी करतु त्याचं लाड…
चंदाः व्हय भिव्या य असा पुढं ये.
भिवा आपला लटकणारा लवडा हलवत पुढे येऊ लागला. तुळसानं त्यो हातात घेतला.
तुळसाः भिवा तुझ्या सायबाचा याच्या अर्धा बी नसंल रं
मी खाऊनच टाकणार हाय बघ याला.
भिवाः तुमचाच हाय जी…
चंदाः म्या तर आजवर म्हाताऱ्यांचच बघत आले असा तरणाबांड लंड म्या आजच पाह्यला.
तुळसानं लंड तोंडात भरला तोंड मागं पुढं करु लागली थोडा कमी तिच्या घशाला तो टोचत होता.
तुळसाः हम्म्म्म्म्म्म्म् उम्मा हम्म्म्म्म्म्म्म् ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् असा करुन चोकते.
भिवाः बायसाब…. बबबबबा आहहहहह लय मजा वाटत्या वो.
चंदा खाली गोट्या चाटते. गोट्यांवर दाब पडल्यानं भिवा तडफडु लागतो पण विर्यानं भरलेल्या गोट्या चाटायला चंदाला मजा वाटते. थोडावेळ तुळसानं चोकल्यानंतर चंदा चोकु लागते. मधीमधी दातानं चावते. दाताचा व्रण भिवाच्या बुल्यावर उठवते. दोघी त्याच्या समोर गुढग्यावर बसतात अन एकत्र बुल्यावर थुकतात एकएक करुन बुल्ला चोखतात. एकदा तुळसा एकदा चंदा असा आळीपाळीने चोखतात. दोघींच्या चोखण्याने भिवाचा लंड अजुन सख्त होतो.
तुळसाः भिवा तुझ्या लवड्याचे लाड पुरे आता आमच्या फोर्दीचे बी लाड तु कर…
चंदाः व्हय चाट तुझ्या जिभनं.. आधीच झडलोय बघ आम्ही दोघीबी…
भिवाः व्हय जी झोपा तुम्ही पलंगावर..
तुळसा अन चंदा सजवलेल्या पलंगावर उताण्या पाय फाकवुन झोपतात. भिवा तुळसाच्या पुच्चीच्या पाकळ्या बोटाने अलग करत तिथं तोंड लावतो.
तुळसाः आआईईईइ गगगगगगग मेले ररररर..रररर
भिवा जरा हळु की रं अरं लय दिस झालं कुण्या बापयाचा स्पर्श नाय तिला. चांगली चाटुन काढ दाण्याचा बी चावा घे.
चंदाः भिवा माझी बी फुदी चोख राहवना बघ आता.
भिवाः गप ये हेपरे तुला तर झवायचं लय दिस मनात व्हतं तु एवढी रांड असशील असं वाटलं नव्हतं
चंदाः आरं हाय म्या रांड लहानपणापास्न अख्ख्या गावानं मला हेपली. पर तुझ्या सारखा मर्द आज घावला. झव मला अन कर तुझीबी रांड मला. म्या कवा बी तयार चं हाय.
असं म्हणल्यावर भिवा दोघींच्या पुच्चीचं आळीपाळीन रसपान करु लागला.
तुळसा-चंदाः आआआआआ आआईईईइ आईईईईइ इआइइइइ इइइआइइइइ ऊआहहह ऊउउईउउ ऊउउईउउईईईइइ आईगगग
सगळ्या खोलीभर दोघींचा आवाज घुमत होता.
तुळसाः सायब कवा बी येत्यालं आता फुदी बी पाणावल्या आता येळ दवडु नगसं अर्धवट सोडलस तर आम्ही दोघीबी मरु.
चंदाः व्हय व्हय सायब यायच्या आत आवरं बाबा. कोंब तुझा लवडा.
भिवाः बरं. बायसाब पडा उताण्या.
चंदा तुळसाच्या उशाला बसुन तिची थानं चोळुन देते. दोन पायाच्या मध्ये भिवा आपला लवडा तुळसाच्या पुच्चीवर सेट करतो. अन काही कळायच्या आत तिच्या पुच्चीत ढकलतो.
तुळसाः आआआआआ आआआआआ आआआआआ आआईईईइ आआआआआ मेल्या मुडद्यानं घुशिवलास व्हय रं… आआईईईइ गगगगगगग..
लोखंड घुसल्यागत वाटतया बघ चंदे..आआईईईइ
वर चंदा तुळसाची थानं चोळत बसली होती.भिवा हळुहळु दणके देत होता. प्रत्येक दणक्यानिशी तुळसा हादरत होती. पलंग हालत होता. भिवा ताकदीनिशी तुळसाला झवु लागला.
तुळसाः भिवा… काय दमदार झवतुयास रं लय बरं वाटतयं
चंदाः बायसाब तुमच्या डिल्डु पेक्षा दमदार हाय नव्हं
तुळसाः व्हय चंदे तु बराबर बोललीस बघ अग बापयाची सर त्या रबरी लवड्याला नाय.
चंदाः मग त्यो द्या फेकुन आता जवा खाज सुटलं तवा भिवा मिटवल. काय भिवा मिटवशील नव्ह.
भिवाः मला तर खरंच वाटनां झालया की ज्यांच्याकडं म्या चाकरी करतु त्या घरंदाज बायला आज म्या माझ्या लवड्यानं हेपतोया.
चंदाः आर इथनं पुढं बी तुलाच झवायचं हाय त्येस्नी.
तुळसाः या पुच्चीचा चेंदामेंदा होईस्तोवर घेईन झवुन. अन तुझी घरंदाज रांड बी हुईन.
भिवा ठोके लावत असतो.
तुळसाः म्या तर लय झडली बघ चंदे एका झवण्यातच लय सुख भेटलं.
चंदाः बायसाब मग आता म्या घेऊ का तुमच्या नव्या धन्याला चढवुन.
तुळसाः घे बाय घे. भिवा आता टाक तिच्यात नायतर माझ्यातच गळशील.
चंदाः ये बाबा गळु नगस इतक्यात नायतर ढिला पडशील मग मला मजा नाय यायची.
भिवाः अजुन कुठं गळतुय तवा त्येला लय टायम हाय.
चंदाः वा रं मर्दा… ये आता चढ माझ्यावं. नायतर थांब निस्त उताण पडुन नग झवाया म्या तुझ्या मांड्यावर बसती अन मग कसा खोलवर घाल तुझा आंड माझ्या फोद्रीत. चांगली वर खाली हुती आंडाव म्या.
भिवा पलंगावर बसतो चंदा त्याच्या मांडीवर मधोमध बसते आपल्या हातानं बुल्ला पुच्चीवर सेट करत आत घुसवुन घेते.
चंदाः आआआआआ ईईईईईईइ उउउउउउ ऊआहहह आहहहहह मरले रं मरले.
भिवाः कशाला बोबालतीस लय हौस व्हती ना बसुन झवायची.
चंदाः गप रं मुडद्या या सुखाच्या आरोळ्या हायत. अखंड आंड घुसलाया माझ्या फोद्रीत तु गुमान बस आता. म्या करती खालीवर.
चंदा एकसुरात खालीवर करु लागते प्रत्येक बारीला लवडा आत घुसताना जास्तच भासत होता.
चंदाः आआ.. आआईईईइ ईईईईईईइ आहहहहह स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स्
तुळसा थकुन फक्त बघत बाजुला बसली होती. चंदा खालीवर होताना भिवाच्या गोट्या तिच्या बोच्या खाली दाबल्या जायच्या भिवा ओरडायचा.
भिवाः चंदे जरा दमान कर की माझ्या गोट्या फोडशील बया.
चंदाः गप रं मुडद्या गपवानी झवु दे. लय भारी वाटतया. तरण्याबांड लंड हाय तुझा.
भिवाः तुझ्या नवऱ्याचा नाय का मग तरणाबांड
चंदाः नाव नग काढु त्या भिकारचोटचं निस्ता दारु ढोसुन पडलेला असतु येवढी गरम बायकु घरात असताना मादरचोद कवा हात लावत नाय. भिवा तु लय भारी हायस बघ. म्या तुझी रांड हाय झव मला झव त्या भडव्याच नाव घिव नगसं झव तुझ्या रांडंला
पार सुजवुन भोसडा कर तिच्या पुच्चीचा.
भिवा जोशानं चंदाला झवु लागला. भिवा पार घामाघुम झाला. चंदा आणि तुळसाही घामात भिजुन गेल्या होत्या. भिवा आता गळायला सज्ज झाला होता कमी जास्त दोघींच्या पुच्चीत त्यानं पन्नास एक फटके मारले असतील. दोघी तृप्त झाल्या होत्या आता भिवाची तृप्ती होणं गरजेचं होतं.
भिवाः चंदे गळाय आलु म्या कुठं गळु सांग
चंदा-तुळसाः आम्हा दोघान्सी बी तुझा चीक प्यायचाय. गळ आमच्या तोंडात. पुच्चीत नग गाळुस.
भिवानं बुल्ला बाहेर काढला अन दोघी त्याच्यापुढं गुढग्यावर बसुन आपलं तोंड उघडुन जीभ बाहेर काढुन बसल्या भिवा आपला लवडा त्यांच्या जिभेवर स्पीडनं हलवु लागला.
भिवाः आआआआआ ऊआहहह ऊआहहह उउउउउउ
अन पुढच्याच क्षणी भिवाचा गरमागरम घट्ट चीकाची पिचकारी तुळसाच्या जीभेवर उडाली. मग एक पिचकारी चंदाच्या जिभेवर उडाली. सगळा चीक मोकळा करुन भिवा पलंगावर पडुन राहिला.
अन ईकडे दोन रांडा एकमेकांच्या तोंडात तोंड घालुन भिवाचा चीक एकमेकांच्या तोंडात घोळु लागल्या.
भिवा थकला असला तरी या दोन बाया त्याच्या अंगाशी अजुनही खेळत होत्या. दोघीजणी त्याच्या अंगावर थुंकुन पुन्हा चाटु लागल्या. पुन्हा भिवाला उत्तेजित करु लागल्या. तुळसाला तिच्या हक्काचा बुल्ला मिळवुन दिला. दोन अडीच वर्ष झाली तुळसा आजही भिवाच्या अंगाखाली झोपते अन यशवंतरावाला माहीत असुन देखील तो काहीच करु शकत नव्हता.

Read More.  मी मस्त माधवी - 12

चावट पप्या

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!