गावझवाडी – भाग सोळा

कथेच्या मागील भागात अपण पाहिले की, चंदा तिच्या भावकीतल्या चुलत दिराकडुन चोदुन त्याची नुकसान भरपाई करुन देते.
इथुन पुढे –

चंदा दोन वर्ष रंगाकडुन लपुन छपुन सुख भोगत होती. चंदाचे सासु सासरे स्वर्गवासी झाले. चंदा एकटी पडली. रंगाची बायको स्वाती हिला रंगा आणि चंदाच्या संबधाबद्दल संशय आला होता. संसार तुटायच्या भितीने रंगा चंदापासुन दुर राहु लागला. पण वाढत वय तेवढीच तीव्र कामभावना चंदाचा वनवास पुन्हा सुरु झाला. या काळात तिनं नंदाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. नंदाला नवर्यानं बाहेरख्यालीपणामुळं टाकली होती. नंदानं उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर वस्तीपासुन दुर वेश्याव्यवसाय चालु केला होता. ती शरीरविक्रीतुन येणाऱ्या पैशातुन आपलं पोट भरु लागली होती. चंदा नंदाकडं जाण्याचा विचार करु लागली तिची कामज्वाला पेट घेत होती पण चंदानं आईबापाच्या नावाला बट्टा लागेल या भितीने तो विचार मनातुन झटकला. चंदा भले परपुरषाखाली निजत असली तरी ती एक सभ्य विधवा होती. आपल्या चारित्र्याला जपत होती.आपली आग विझवण्यासाठी ती तुळसानं दिलेल्या डिल्डोचा वापर करत होती. तिनं केळ्याची विक्री करुन बराच नफा कमवला. अन आपल्या उदरनिर्वाहासाठी काही भाग पोस्टात गुंतवला अन एक छोटासा ढाबा सुरु केला. घरातच तिनं चार खोल्या काढल्या. अन तिथं माणसांची राहण्याची सोय करण्यात आली. चंदानं दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा बराच फायदा उचलला. चंदाच्या ढाब्यावर बरीच गर्दी होत होती. चंदा स्वतः जातीनं लक्ष घालत होती. गर्दी वाढावी म्हणुन चंदानं ढाब्यासोबत दारुचाही धंदा लपून छपुन करत असे. आलेल्या ग्राहकाला दारु सुद्धा विकत होती त्यासाठी तिनं वेगळ्या खोलीची व्यवस्था केली होती. गावातल्या पुढाऱ्यांशी संबध ठेवुन तिनं त्यांना आपलस करुन घेतलं. पुर्वीची गरीब सालस चंदा आता एक रंडीबाज आणि बाजारु बाई झाली होती.पण रात्रीच्या अंधारात रांड असलेली चंदा सकाळच्या उजेडात दत्तुची सालस विधवा म्हणुन जगत होती. ढाब्यावर येणाऱ्या पुरषांपैकी एखादा पुरुष भाळला तर तिचा पदर ढळायचा. मग रात्रीच्या अंधारात तिचा मधुचंद्र साजरी व्हायचा रोज नवा नवरा या विधवेनं उडवुन घ्यायचा. असं करुन तिनं बक्कळ पैसा कमवला. नंदाशी आधीमधी संपर्कात राहयची. नंदाचाही वैश्याव्यवसाय उत्तम चालला होता.
पावसाळ्याचे दिवस होते. रात्रीचे नऊ वाजले होते. एक गाडी चंदाच्या ढाब्याजवळ येऊन थांबली. चंदा लगबगीनं बाहेर आली.
चंदाः या या सायबं… लय उशीर केलासा. पिंट्यानं सांगितलं व्हतं तुम्ही येणार हायसा. मोहितेच नव्ह तुम्ही.
अनिलः हो मी अनिल मोहिते.
गोटेगावला आदर्श गाव पुरस्कार देण्यासाठी मुंबईवरुन एक अधिकारी आला होता. त्याची राहण्याची सोय चंदाच्या ढाब्यावर केली होती. अनिल आत जाऊ लागला. चंदा सामान घेऊन त्याच्या पाठोपाठ आत गेली.
चंदाः सायब ह्यो माझा ढाबा. हिथं तुमची सोय केली बघा. आता फायस्टार हाटेलसारखा नाय पर तुमची गैरसोय न्हाय व्हायची.
अनिलनं चंदाकडं पाह्यलं अन तो तिच्याकडं पाहतच राहिला. चंदानं लाल लुघंड गुडघ्यापर्यंत नेसलं होत.
त्यावर मोरपंखी रंगाची खणाची चोळी घातली होती. चोळीतुन पदराआड लपवलेले मदमस्त उरोज. आहहहह. तिचं भिजलेलं सौंदर्य अनिल पाहतच राहिला. त्यानं आवंडा गिळला. चंदाला कळुन चुकले की सायब पागल झाला.चंदा त्याला हाताने हलवत म्हणाली.
चंदाः सायब वो सायब
अनिलः अअअअहहह काय झालं.
चंदाः आवं कुठं हरीवलासा.
अनिलः कुठ नाय इथच आहे.
चंदाः बर. सायब तुम्ही कापड काढा.
अनिलः काय..
चंदाः म्हंजी तसं नव्ह तुम्ही हातपाय धुवुन घ्या. अन जेवणार हायसा काय.
अनिलः हो जेवणार आहे काय काय मिळतं तुझ्या ढाब्यावर.
चंदाः समदं मिळतय. ठेचा, पिठलं भाकरी, झणझणीत मटन,चिकन, मासं समद तुमास्नी काय पायजेल बोला.
अनिलः स्वीटडीशला काय मिळलं.
चंदाः हा ते शिरा, लाप्शी, बासुंदी, खीर समद मिळंल
अनिलः मला जरा वेगळी स्वीटडीश हवी आहे. ओठावरुन जीभ फिरवत बोलला.
चंदाः हा आता योग्य दाम मिळाला तर ती बी स्वीटडीस मिळलं.
अनिलः म्हणशील तेवढा पैसा देईन.
चंदाः मग आधी जेवताय का झवतायचं
चंदा डायरेक्ट बोललेली पाहुन ती चालु आहे हे अनिलच्या लक्षात आलं.
अनिलः आधी जेवणच करतो पण त्या आधी गाराठा मोडायला थोडी दारु मिळंल का?
चंदाः कुठला ब्रांड.
अनिलः कुठलाही चालेल. बियर असेल तर उत्तमच.
चंदाः बिरं हाय की एकदम गार…
अनिलः दोन बॉटल आणं.
चंदा फ्रीजमधल्या दोन बियरच्या बाटल्या घेऊन येते ग्लासात बियर ओतुन देऊन आपल्या कामाला निघुन गेली. अर्ध्या तासानै चंदा आली.
चंदाः सायब, जेवाण तयार हाय. ताठ वाढु का?
अनिलः हो वाढ.
चंदाः झणझणीत मटन केलय.
अनिलः तुझ्यासारखच का?
चंदाः हसली, सायब म्या मटनापरीस लय तिखट हाय
तुमास्नी नाय सोसायची.
अनिलचा आत्मसन्मान दुखावला. त्यानं खसदिशी चंदाला जवळ ओढली आपल्या मांडीवर घेऊन ओठ चुंबु लागला.
चंदाः आआआआआ हम्म्म्म्म्म्म्म् आवं सायब जिवुन तर घ्या आधी.
अनिलः आता जेवण अन झवणं सोबतच.
अनिलवर दारुनं चांगलाच अमल केला होता. त्यानं चंदाचं लुगडं फेडुन टाकलं. समोरच्या ताटात मटनाचा रस्सा होता त्यात लिंबु पिळलं अन ते ताट उचलुन चंदाच्या उघड्या अंगावर ओतायाला सुरवात केली.
चंदाः आवं मालक काय करतायसा गरम हाय ते.
अनिलः त्याच्या पेक्षा तु लय गरम हायसं
चंदाः आव पोळतय मालक मला. नग असा आसुरीपणा करुसा. डोळ्यात गेलं तर झणकं मारंल
अनिलः बघु की तु तिखट आहेस का रस्सा.
चंदाः येडेपणा करतायसा सायब तुम्ही.
अनिलः गावात तुझ्यासारख्या बाया आहेत म्हणुनच गाव आदर्श होतोय बघ.
बियर तिच्या अंगावर ओततो.
चंदाः सायब नग आवं म्या इधवा बाय हाय. तशी नाय व म्या.
अनिलः गप्प बसं तु कशी हायस त्याबद्दल गावच्या पुढाऱ्यांनी अन पिंट्यानं सांगितलं मला म्हणुन मुद्दामच ही गावरान कोंबडी चाखायला मी पुढं आलो.
अजुन आमची अख्खी टीम येणार आहे तुला झवायला.
चंदाः म्या समदं करती पण जरा धीरानं घ्या. मला वाटलं तुम्ही शहराची माणसं चांगली असतासा पण तुम्ही बी पुच्चीपागल असता हे नव्हतं माहीत मला.
अनिलः दुनीया पुच्चीपागल आहे. आम्हा पुरुषांना तर बाईचं उघडं शरीर खुप आवडतं.
अनिल तिच्या अंगावरचा रस्सा चाटु लागतो.
चंदाः छी सायब किती घाण वाटतया.
अनिलः मला तर लय भारी वाटतय बघ तुझ्या शरीराबरोबर हा रस्सा खायला.
अनिल अजुन चाटु लागतो.
चंदाः आआईईईइ आआआआआ ऊआहहह ईइइउउउइ उउउउउउ मच मच
अनिल ताटातला अजुन रस्सा अंगावर सांडतो आणि एक मटनाची फोड त्याच्या तोंडात धरतो तिला आपल्या तोंडाने खायचा इशारा करतो चंदा अनिलच्या तोंडातली अर्धी फोड आपल्या तोंडाने खाते. ओठांना ओठ भिडतात. मस्त प्रणय रंगात येतो. बाहेर पाऊस सुरु असतो. अनिल आपले पुर्ण कपडे काढतो. आपल्या अंगावर बियर ओततो चंदाला चाटायला लावतो.चंदा अनिलचं अंग चाटु लागते
चंदाः बिरं लय कडु लागतीया सायेब कसं पेतासा.
अनिलः तु पित नाहीस का ?
चंदाः नाय अवं म्या फकस्त इकती. पीत न्हाय.
अनिलः आज पिऊन बघ मग
चंदाः नग सायब.
अनिलः बर तुझी मर्जी नको तर राहुदे
तिच्या अंगावर उरलेली बियर ओततो. अन चाटु लागतो.
चंदाः स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स्
हम्म्म्म्म्म्म्म् अहहहहहहहह आहहहहहहहहहहहहह आऊचअअअ असं विव्हळते. सायब लय घाणपणा करताय तुम्ही आजवर असं कुणीबी झवलं नाय मला.
अनिलः मग मी झवतो ना तुला, सगळी मजा देतो. आजवर लय बाया झवल्या बघ पण तुझ्यासारखी चव त्या शहरातल्या बायकांना नाही.
चंदा आपलं कौतुक ऐकुन हुरळुन गेली.
चंदाः आवं त्या तर गोर्यापान असत्यात.
अनिलः असतात ना पण त्या तुझ्याइतक्या गरम आणी चावट नसतात. नुसतं करलं तेवढचं करुन देतात. तु मला कसं फुलवलसं तुझ्या अदांनी.
चंदाः सायब थांकु बर का.
अनिलः वेलकम वेलकम…
चंदाः अंगाची आग व्हाया लागलीया. रश्यानं थोडं गार पाणी अंगावर घेऊन येऊ का बाजुलाच न्हाणी हायं.
अनिलः गार पाण्याच्या बाटल्या हायत का फ्रीजमध्ये.
चंदाः व्हय हायत की.
अनिलः जा चार बाटल्या घेऊन ये अन बासुंदी पण आहे ना ती पण आण.
चंदाः बरं आणती थांबा.
चंदा सांगितलेलं सामान घेऊन येते. अनिलकडं देते.
अनिल बाटलीचं झाकण उघडुन चंदाच्या अंगावर पाण्याची संततधार सोडतो.
अनिलः कसं वाटतय आता.
चंदाः लय गार वाटतयं आहहहह आहहहहहहहहहहहहह स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स्
अनिल चंदाला मिठीत घेतो अन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करतो. तिचे कुल्ले दाबतो.
चंदाः अअआआआअअअ आईगगग सायब हळु दाबा माझा बोचा.
अनिलः आता तर नुसती दाबतोय नंतर तर मारणार पण आहे.
चंदाः नग सायब आजवर इतकी लोकं चढली माझ्यावं पर गांडीला कुणी बुल्ला घातला नाय नगा घालु तिथं पायजे तर फुदी कुटा माझी कितीबी. पर बोचा मारु नगासा.
अनिलः गप्प बस गं झवाडे. माझी गुलाम आहेस आता तु तुला मी सांगेल ते ऐकावचं लागेल. बस गुडघ्यावर खाली.अन ती बासुंदीची वाटी घे ईकडं
चंदानं वाटी दिली अन गुडघ्यावर बसली.अनिलनं आपल्या ताटलेल्या लवड्यावर बासुंदी ओतली अन तिला चोकायची अॉर्डर दिली. चंदाला ते घाण वाटत होतं. मग अनिलनं तिच्या केसाला धरुन आपला बासुंदिनं भरलेला लंड तिच्या तोंडत कोंबला. अर्धा लंड तिच्या तोंडात होता. मग चंदा निवांत चोकु लागली. तिचं तोंड बासुंदीनं बरबटलं होतं अशीही बासुंदी आपण खाऊ अशी कधीच तिनं कल्पना केली नसेल.
अनिलः चंदे आता धीर धरवत नाही पड उताणी घेतो तुला माझ्या खाली.
चंदाः सायब असं नाय जमायचं तुमचा लवडा म्या चोकुन दिला तुम्ही बी माझी फुदीची मलई चाटली पायजेल. मगच फुदीत लवडा घेईन.
अनिलः लयच चालु आहेस गं चाटतो तुझी पुच्चीपण.
अनीलनं तिला गादीवर ढकलली. अन तिच्या तंगड्या हवेत भिरकवत मधोमध बसला. आपली लाळेने भरलेली जीभ तिच्या पुच्चीवर थुंकला. अन जीभेने चाटु लागला. चंदाची उत्तेजना वाढली.
चंदाः स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् सायबा चाट रं
राजा. लय मस्त चाटतुयास खा माझी मलई. खाऊन टाक फोद्री माझी.
अनिलः तु लय गरम बाई आहेस. पटापटा झडलीस बघ चंदा…
चंदाः व्हय रं सायबा तुझीच किरपा. झडवलीस बघ मला, मेलीला. कुणाला बी जमत नाय बाईला सुख द्यायला त्याला मर्दच लागतुया.
अनिलः मग आवडलं ना माझं चाटणं तुला.
चंदाः मंग उगा येवढी फळाफळा झडली व्हयं. आता लवडा घुसवा आत. माझी फुदी तुम्हाला आवतान द्या लागलीया तुमच्या बुल्याला.
अनिलः घुसवु म्हणतेस.
अनिल तिचे दोन्ही पाय खाली सोडतो. पाय फाकवुन चंदा आपल्या हाताने अनिलचा बुल्ला आपल्या पुच्चीवर सेट करु लागते.
चंदाः सायबा दे बर धक्का घुसु दे आत.
अनिलः धक्का देतो.
चंदाः आऊचअअअ आईगगग घुसला सायब दांडा तुमचा.
अनिलः तुला त्रास नाही झाला का ?
चंदाः अरं सायबा तरास हुयाला काय म्या नवखी हाय का. पाच पन्नासच्या वर रोज लवडं खात्या माझी फुदी. कसला तरास हुतोय. तरण्याबांड पोरापास्नं ते म्हाताऱ्या माणसापर्यंत लय जणांनी झवलाय माझा फोद्रा तुझ्या लवड्याचा कसला रं तरास हुतोय.
अनिलला राग आला.
अनिलः मला तुझी लुज पडलेली फुदी नग मला तुझी गांड पायजेल मी तुझी गांड मारणार.
चंदाः आ सायबा लाडात येऊ नगस चंदाच्या गांडीला आजवर कुणी हेपली नाय कोरी करकरीत हाय माझा बोचा अजुन.
अनिल तिच्या अंगावर पडतो तिचे दोन्ही हात पलंगावर पसरतो अन त्यात आपल्या हाताची बोट गुंफतो. आणि दणके देऊ लागतो. अनिलच्या दणक्यांनी पलंग हलतो हाय नाय तेवढा जोर लावुन चंदाला झवतो.
चंदाः हम्म्म्म्म्म्म्म् उउउउउउ ऊआहहह आहहहहहहहहहहहहह
अनिलराव लयच पेटलायसा जणु आता मोकळं व्हा. ठोकं लावुन दमचाल. गळा आता लवकर.
अनिलः तु मला काय समजलीस झवाडे मी गळीन पण पुढच्या क्षणी तुझी गांड तयार ठेव झवायला.
चंदाः सायबा अरं गांड नगु ऐक माझं.
अनिलः गप्प बस तु तुझी गांड मारणारच मी.
असं म्हणुन अनिल स्पीडनं धक्के देऊ लागतो. अन गळुन तिच्या फुदीत रिकामा हुतो.
चंदाः गळला रं सायब गळला.. फुस्सस्स
अनिल तिला दोन चार थोबाडीत मारतो. थांब तुला माझी मर्दांनगी दाखवतो. झवाडे तुझी चरबी उतरवतो. तिच्या कुल्यावर फटके मारायला लागतो.
चंदाः आआआआआ आईईईईइ आईगगग मेले सायब बोच्यावं फटकं मारु नगा. दुखतय की.. चिडका बिब्बा हायसा निस्ता.
अनिलः गांड तयार ठेव तुझी…

Read More.  गावझवाडी (भाग चौथा)

चंदाचा गुदासंभोगाचा आनंद घेण्यासाठी वाचा कथेचा पुढचा भाग तोपर्यंत गळत रहा गळत रहा…

3/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!