गावझवाडी – भाग पंधरा (दिर-भावजय)

कथेच्या मागील भागात पाहिले की, तुळसा अन चंदा भिवाकडुन धुवांधार झवुन घेतात. तुळसाला कायमचा ठोक्या मिळाला.

इथुन पुढे-
काळ पुढे सरकत होता.चंदा चांगलीच भरत चालली होती गावातल्या सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावर खिळायच्या. दत्तु नुसता व्यसनात बुडालेला असायचा. पण काळ आणि वेळ कुणासाठी थांबत नाही असं म्हणतात. चंदावर काळ रुसला दत्तु जास्त दारु प्यायलानं लिवर फुटुन मेला. पोराला विषबाधा होऊन तो मेला.चंदा विधवा झाली. एकामागोमाग एक धक्का तिनं पचवला तिचं आधीच नरक असलेलं जीवन अजुन नरकात जाऊन पडलं. सासु सासर्याचं करण्यात ती दिवस घालवु लागली. दिवस कसाबसा जात होता पण रात्र सरता सरेना तिची ऐन पसतीशीतली काया कामभावनेनं पेट घेत होती. तुळसानं दिलेल्या डिल्डोनं काही काळापुरती ती शांत व्हायची पण तिची आग विझत नव्हती. तिला भिवाला भेटावसं वाटायचं पण भिवाचं लग्न झालं होतं तो आपल्या संसारात रमला होता. आता तो तुळसाकडंही कमीच जायचा. चंदाकडे येण्याचा प्रश्नच नव्हता.
चंदाच्या सासर्याकडं एक एकर जमीन होती ती कसण्याचा ती विचार करु लागली त्या करता पैसा जमवला. अन एकरभर केळीची बाग लावली. बाग चांगली फुलली होती दोन वर्षात केळी लागली होती. केळी काढणीच्या वेळी मात्र भावकीनं जमीनीचा वाद मुद्दाम उकरुन काढला. चंदाचा चुलत दीर रंगराव याच्या जमीनीलगतच चंदाची जमीन होती. त्याच्या शेताला बांध नसल्यानं तो आपल रान अलिकडं सरकवत सरकवत चंदाच्या केळीच्या बागेत शिरत होता त्यासाठी त्यानं काही केळीची झाडं बी तोडली. चंदानं आणि भावकीतल्या इतरांनी त्याला खुप समजावलं पण रंगराव ऐकत नव्हता. त्याला खरं कारण चंदाचं होती. रंगरावची चंदावर नजर होती त्याला तिला आपल्या अंगाखाली निजवायची होती ती आयती संधी आता त्याला मिळाली होती. चंदाच्या रानात मोडता घालुन तिला झवण्याची मागणी करायची अन आपला कार्यभाग साधायचा.असा डाव रंगा आखत होता. शेवटी ती वेळ रंगानं आणलीच.


एकदिवस दुपारची चंदा केळीला पाणी पाजत होती त्यावेळी रंगराव तिथं आला.
रंगरावः काय वयनी पाणी सोडताय व्हय केळ्याला.
चंदाः व्हय भावजी आव ऊन लय कडक हाय ना सुकुन चालल्यात पानं, गळत्यात.
रंगरावः वयनी तुम्ही एकल्या लय खंबीर बघा एवढी केळ्याची बाग घातलीसा.
चंदाः पर तुम्ही झाडं तोडलीसा अर्धी.
रंगाः काय करणार वयनी आवं तुमचं रान घुसतय की आमच्या वावरात.
चंदाः आवं पर असं काढणीच्या येळला असं तोडनं बरं हाय का ?
रंगाः मलाबी लय वाईट वाटतया बघा वयनी हे समदं करताना. पण माझंबी नुकसानच हाय की ह्यात. हा आता तुम्ही माझं नुकसान भरुन देत असाल तर तुमास्नी माझ्याकडनं काय बी तरास व्हायचा न्हाई.
चंदाः आवं पर म्या एकली बाय तुमचं नुकसान कसं भरुन देणारं येवढी केळीची बाग उतरु द्या मग दिन म्या पैकं तुमास्नी भावजी.
रंगाः केळं ईकणार कवा तुम्ही पैकं देणारं कवा राहुद्या वयनी माझ्या वाटणीची जागा सोडा तुम्ही. नायतर मला कोर्टात जावं लागंल.
चंदाः रंगा भावजी असं काय करतायसा केळी इकोस्तोवर दम धरा कोर्ट कचेरीच्या भानगडीत कशाला वडतायसा गरीबाला.
रंगाः अग तुझं पैकं नग मला. ही माझ्या रानातली झाडं काढुन टाक तुझी केळ्याची.
चंदाः आवं भावजी जरा समजुन घ्या की लय नुकसान व्हईल जी.
रंगाः होऊ दे नुकसान. तुला सगळच पायजेल म्हणल्यावं. काय तरी कमवाय कायतरी गमवाय बी लागतय चंदा वयनी. तुमास्नी कायतरी द्याव लागलं वयनी बाय.
चंदाः पैका देईन म्हणत्या की मग भावजी. लय ताणु नगासा.
रंगाः जाळ लाव तुझ्या पैक्याला. मला आत्ताच्या आता नुकसान भरपाई पायजेल.
चंदाः आत्ताच्या आता. आवं भावजी तुमास्नी आमची परीस्थिती माहित हाय मामंजींसी काय काम व्हत नाय आणि म्या एकली बाय लगीच कुठनं आणु पैका.
रंगाः म्या कुठं म्हणतोय नुकसान भरपाई म्हृणुन पैकाचं दे.
तिचा एक थान दाबत.
रंगाः मला तर हे बी चालंल.
चंदाः (त्याचा हात झटकत) रंगा भावजी काय करतायसा हे. हात काढा आधी.
रंगाः हे बघा वयनी कालवा करुन कायबी व्हायचं नाय आपुन सोडवु की गोडीनं.
चंदाः पर… पर तुम्ही भलतचं मागतायसा.
रंगाः अग तशी बी तु इधवा हायस. तुझी काया कशी करपून चालल्या बघ. येवढी देखणी हायस तु पर तुझ्या नवर्याला तुझी वझ राखता आली नाय. अन आतातर जमीन कोरडीच राहत असंल. मग थोडी जवनी वाटलीस मला तर काय हरकत हाय. माझ्या केळ्याचं पाणी तुझ्या पपईला पाज एकदा मग बघ कशी बहराला येशील तु.
चंदाः मला ईचार कराय येळ द्या.
रंगाः तु बस ईचार करतच मला माझं नुकसान भरुन दे आजच्या आज. कायबी कर.
चंदाः पर गावात बोभाटा झाला तर…
रंगाः वयने, तु तैयार हायस का ? काय बोभाटा व्हत नाय. आपल्या दोघातच राहिल. बघ तुझी बी जवानी सुकल्या. दोन काम व्हत्याल एक माझ्या जमिनीला मी दगडं रवुन बांध घालीन अन तुझ्या पुच्चीला पाणी घालुन तुझ्या जवानीच सोनं करीन बोल हाय का कबुल.
चंदा द्विधा मनस्थितीत सापडली. पैका देऊन बी रंगा गप्प बसणार नव्हता तिचं शरीर त्याला हवं होतं त्यासाठी त्यानं जाळं टाकलं होतं त्या जाळ्यात चंदा अडकणार होती.
चंदाः मला तुमचं म्हणणं पटतय पर… गावाला कळलं तर तोंडात शेण घालतील लोकं
रंगाः पटतय नव्ह मग चल ऊसात…
चंदाः आत्ता अन ऊसात आवं कुणी पाह्यलं तर वाट लागल.
रंगाः अग ह्यो रंगाचा मळा हाय हिथं त्याच्या परवानगी बिगर चिटपाखरु बी फिरकत नाय.
चंदाः आवं पर असं भलत्या येळी. मला भ्या वाटतया.
रंगाः चल तु आत चल नग लय ताणुस आधीच लय येळ झालाय. दुपारच्या उन्हात कुणीबी येत नाय इकडं सांच्यालाच येत्यालं समदी उन्ह उतरल्यावं.
चंदाला पुढे घालुन रंगा उसाच्या रानात मध्यभागी येतो. तिथं उसाचा सुकलेल्या पाल्याचा ढिग करुन ठेवलेला असतो. तो उसाच्या सरीत पसरतो. त्यावर दोघे बसतात.
रंगा चंदाला जवळ ओढतो मिठित आवळुन घेतो. तोंडात तोंड घालत ओठाचं चुंबन घेतो.
रंगा- चंदाः उउउउउउ उम्म्म्म् उम्माम्माम्मा मच मच मच उउउउउउ ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म्.
दहा मिनिटाच्या चुंबनानंतर एकमेकांच्या तोंडातलं तोंड काढतात.त्यांना धाप लागते.
चंदाः रंगा भावजी बया किती येळ मुका घेतलासा माझा.. जीव जातो का काय असच झालत मला.
रंगाः वयनी आवं ह्यो तर निसता ट्रेलर हाय पिक्चर तर पुढं हायं
रंगा स्वतःचा सदरा काढतो. अन चंदाच्या चोळीची गाठ सोडून थानं मोकळी करतो. त्यांना दाबु लागतो.
चंदाः स्स्स्स्स् अअअअअअअअ आऊच आऊचअअअ आईगगग. भावजी हळु की.
रंगा तिचे हुंकार ऐकुन अजुनच पेटतो. आपली जीभ बाहेर काढुन स्तनाग्रावरुन गोल गोल फिरवतो. एक थानं दाबत दुसरं चोळु लागतो. चंदा पुर्ण चोळी अंगावेगळी करते. आणि रंगाला साथ देऊ लागते.
रंगा भराभर एक एक आम्मा चोखू लागतो.
चंदाः ऊउउईउउईईईइइ ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् उउउउउउ
स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स्
रंगा भावजी नुकसान भरपाईची चांगली रीत हाय ही.
रंगाः नुकसन भरपाईचं फकस्त कारण झालं वयनी पर तुमास्नी झवायची लय इच्छा हुती मला.
चंदाः व्हय का ?
रंगाः व्हय.मला तुमच्या संग झवाझवीचा खेळ खेळायचा हुता.
चंदाः म्या आता तुमचीच हाय घ्या तुमची नुकसान भरपाई करुन. पर पुन्या माझ्या रानाकडं वाट वाकडी करु नगासा.
रंगाः वयनी तुमचं हे पेटलेलं रान मिळत असंल तर त्या रानाचं मला कायबी नगं.
चंदाः आजपस्न हे रान तुमचं करा काय मशागत करायची ती.
चंदाची परवानगी मिळाल्यावर तिचा आंबाडा सोडवत तिच्या मानेवर चुंबन घेत रंगा पुन्हा एकदा अंगाशी झटु लागला. दोघांची झोंबाझोंबी चांगलीच रंगात आली होती. वर सुर्य आग ओकत होता अन खाली दोन तप्त शरीरं एकमेकांना भिडली होती. रंगानं चंदाचं लुघड फेडंल अन आपला पायजमा काढला.रंगाचा सोटा पाहुन चंदा म्हणते,
चंदाः भावजी चांगलचं लांबसडक केळं हाय की तुमचं
रंगाः तुमच्या पिकलेल्या पपईत घालुन तिचा चेंदाच करणारं.
चंदाः भावजी आवं धनी गेल्यापास्न लय कोरड पडलीया तिला जरा जोमानं पिचकार्या मारा म्हंजी पुन्यांदा मोहरुन येईल बघा.
रंगाः वयनी तसा बी दत्तु दारुडाच व्हता नव्ह त्याला या खजिन्याची काय किंमत नव्हती.
चंदाः खर हाय भावजी तुमचं या खजिन्याची किंमत तुमास्नीच बघा. कचाकचा झवुन काढा मला. हैवानावानी झवा.
रंगा तिला उताणी झोपवुन तिच्या मांड्या चाटू लागतो. मांड्या चाटुन झाल्यावर आपल्या तप्त सळसळीत जीभ त्यानं चंदाच्या पुच्चीवर टेकवली.
चंदाः स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् स्स्स्स्स् स्स्स् आऊचअअअ
भावजी.
रंगा रणमर्दानं रणात तलवार फिरवावी तशी चंदाच्या पुच्चीवर जीभेनं सपासप वार करत होता. चंदा पुरती उत्तेजित झाली होती. तिचं पाणी गळणं चालु होतं
चंदाः अअआआआअअअ आआईईईइ इइइआइइइइ ऊआहहह आहहहहह आईगगग मेले. झव मला झव तुझी रांड हाय रंगा म्या चांगली चोख. तुझा भाव मेला, नामर्दच हुता त्यो, मला तुझ्यासाठी ठेवुन गेला. झव तुझ्या वयानीला रंग्याची रांड हाय म्या… रंग्या ठोक्या हाय माझा. रंग्याची रांड हाय म्या.
असं काय बाय चंदा बरळू लागली. रंगाला चेव चढु लागला वयानीचं हे रुप रंगासाठी नवं होतं. रंगा जिभेचा शेंडा तिच्या पुच्चीवर गरागरा फिरवु लागला तिच्या ओल्या पुच्चीचा थेंब ना थेंब तो आपल्या जिभेने तोंडात घेत होता. वयने तुझी पपई लयच रसाळ हाय गं, मध्येच तिच्या दाण्यावर जीभ फिरवत दात लावयचा. चंदा पुरती शहारुन गेली होती. कमीत कमी एका वर्षानं कुणीतरी मर्द तिच्या पुच्चीचा चावा घेत होता. ती फळाफळा झडत होती. तिला चरमसुख भेटत होतं.
रंगाः वयनी लय गळलासा. आता माझी बारी.
चंदाः रंगराव तुमास्नी एकाच अटीवर झवाय देईन
रंगाः कुठली अट.
चंदाः मला वयनी म्हणायचं नाय, रांड म्हणायचं
रंगाः मान्य. तसंबी ईधवा बाईला आपला समाज रांडच म्हणतोय.
चंदाः आणिक एक घाण घाण बोलत शिव्या देत हाय तेवढा जोर लावुन मला झवायचं पुच्ची फाटोस्तवर.
रंगाः कबुल. पर आधी माझं केळं चोखुन दे रंडे.
चंदा खाली वाकुन रंगाचा बुल्ला चोखु लागते. तिची चोखणकला पाहुन.
रंगाः आआआआआ आहहहहह आहहहह स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् अग रंडे कुठं शिकलीस इतकं ग्वाड चोकायला. माझी बायली चोकत नाय. त्या येडझवीला जबरदस्तीनं चोकाय लावतु म्या. बर बास कर चोकायच आता नायतर लगीच बार उडलं.
चंदाः नामर्द हाईस काय लगीच बार उडायला.
रंगाः नामर्द नाय गं रांडचे तु इतकं ग्वाड चोकत्यास की गळावसं वाटतया तोंडातचं
चंदाः माझा माज उतरवल्याबिगर गळालास तर खबरदार.
रंगाः अग तु बघ या रंगाची कमाल. पड उताणी पाल्यावं.
चंदा उताणी सुकलेल्या पाल्यावर झोपते. रंगा तिच्या तंगड्या फाकवुन हवेत उचलतो अन मधोमध बसतो.
वार्याने पानांचा सळसळ आवाज येतो. रंगा पुच्चीवर बुल्ला ठेवुन आत ढकलतो. लय दिवस बुल्ला पुच्चीत गेला नसल्याने चंदाची पुच्ची जरा टाईट वाटते.
चंदाः आआआआआ आईगगग आआआआआ
रंगा तिचा आवाज दाबावा म्हणुन तोंडात तोंड घालतो.
अन खाली आणखी एक जोरात धक्का देतो. बुल्ला पुरा आत शिरतो.
चंदाः उउउउउउ उउउउउउ हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म्
इवळु लागते.
रंगा काहीवेळ हालचाल करत नाही. तोंडातल तोंड काढतो
रंगाः अग ये रांडे हळु बोंबल की, किती जोरानं वरडत्या गं झवाडे.
चंदाः लय दिसानं घेतलाय रं बुल्ला पुच्चीत त्यामुळं.
रंगाः मादरचोद हळु बोंबलं
चंदाः बर आता नाय वरडत. झव तु मला कचाकचा.
रंगा हळुहळु कंबर हलवु लागतो.
चंदाः हम्म्म्म्म्म्म्म् उउउउउउ ऊआहहह ऊउउईउउईईईइइ हम्म्म्म्म्म्म्म् आऊचअअअ विव्हळते.
रंगाः बरं वाटतया का?
चंदाः लय बरं वाटतया अजुन जोर लाव वाईचं
रंगाः तु वरडशील हळुहळु करतु थोडावेळ.
चंदाः नाय वरडत जोर लाव वाईच.
रंगाः लय माजाला आलीयास गं
चंदाः आरं वरीस झालं कोण चढल नाय तिच्यावं मग माजंल नायतर काय समदा माज उतरीव माझा आज.
रंगाः पक्की रांड झालीयास बघ तु वयनी. तुझा माज उतरवतोच आज.
चंदाः पयला घावला असतास तर कवाच मिटली असती खाज एवढी वाढली नसाती.
रंगाः अग तुझी रोज मिटवतो बघ आता खाज.
चंदाः जरा घाण घाण बोल की रं शिव्या बी दे. लय ग्वाड वाटत बघ.
रंगाला जास्तच चेव चढला. त्यानं स्पीड वाढवला खालु बुल्ल्याचा अन वर तोंडाचा.
रंगाः घे झवाडे घे माझा बुल्ला तुझ्या गरम गरमा पुच्चीत.
चंदाः आजुन आत घाल रंग्या अजुन जोर लाव… झव तुझ्या भावजयीला. रंग्याची रांड म्या रंग्याची रांड
रंगाः व्हय व्हय माझी रांड हायस तु ये दत्या भडव्या बघतुस नव्ह सर्गातनं तुझ्या बायकुला रांड बनवली म्या.
चंदाः सर्गातनं कसा बघल भडवा कवा सुख दिलं नाय मला मादरचोद नं नरकातच गेला असंल.
रंगाः तुझ्याव उडाय लय मज्जा येत्या बघ मला.
चंदाः उड उड जोरात उड आआआआआ आईगगग आआईईईइ लय बरं वाटतया बघ किती दिसानं.
रंगाः ये गणप्या तुझी सुन माझी रखेली झाली रं.तिला फळवतोच म्या आता.
चंदाःत्या गणप्याणच मला फळवल्या रंग्या येडझव्या. त्या दत्याला जमलं नाय ते.
रंगाः पहीलीच रांड हायस म्हंजी सासर्यासोबत झोपलीस व्हय.
चंदाः नवरा नामर्द हुता रं फळली मग सासर्याकडनं.
रंगाः आता म्या फळवतो तुला माझ्या चिकानं
चंदाः रंग्या येडझव्या आरं ईधवा बाय हाय म्या. फळली तर गाव शान घालील तोंडात कुत्र्या. मला झवुन काढं माझी फोद्रीला कांडुन काढ पण आत तुझा चीक सांडु नगसं भडव्या.
रंगाः पोटुशी रायलीस तर पाड की प्वारं पण आत गळु दे म्या देतो की औषीध.
चंदाः असं म्हणतुस मग गाळ तुझा आतचं. फळव मला. ये दत्या तुझा भाव फळवतुय बघ मला. झव कुत्रीवानी झव रंग्या.
रंगाः भोसडाच करतो बघ फोद्रीचा तुझ्या.
चंदाः कर भोसडा कर लाव जोर अजुन. आआईईईइ उउउउउउ उउउउउउ ऊउउईउउ हम्म्हम्म् हम्म्म्म्म्म्म्म्
झव झव झव रंग्या झव तुझ्या रांड वयनीला झव
रंगाः रंडी रंडी रंडी रंडी माझी वयनी माझी रांड घेतीया माझा आंड.
चंदाः दीर माझा झवाडा घेते त्याचा लवडा. आनंद मला केवढा.
रंगाः वयनीला झवतोय कचाकचा माझ्या बुल्यानं सुजवतोय तिचा पुच्चा.
चंदाः रंगा आला रंगात दंगा केला रानात.
रंगाः वयनी तु झाली माझी रांड आज हेपतोय पुच्ची परत कवा हेपीन गांड.
चंदाः दिरा तुला घेते गांडीवर चढवुन पुच्चीला आधी टाक तुझ्या चिकात बुडवुन.
रंगा आणि चंदाचा खेळ रंगात आलेला असतानाच
रंगाः वयनी गळायला आलोया म्या गळु का आतचं
चंदाः गळ भाड्या आतच गळायच हाय व्हय तुला.
रंगाः व्हय आतच गळणार हाय म्या माझी नुकसान भरपाई पायजेल.
चंदाः गळ आतच गळ गाभण कर मला फळवं पुन्यांदा अन गावापुढं बदनाम करं.
रंगाः औषीध देतो तुला पर आतच गळु दे नाय व्हत तु गाभणी.
चंदाः तुला नुकसान भरपाई द्याची हाय तर गळ आतच.
रंगा धक्क्यांचा स्पीड वाढवतो.
चंदाः आआआआआ आआआआआ आआआआआ आआआआआ आआआआआ आआआआआ ईइइउउउइ आईगगग आईईईईइ आआआआआ आआआआआ कसला जनावरावानी झवतोय ग मेला.
जीव मारतु का काय झवाडा.
रंगा पुच्चीत पिचकार्या सोडायला चालु करतो.
रंगाः रांडे आलो बघ म्या…. आआआआआ आआआआआ आहहहह आहहहहहहहहहहहहह.
त्याचा स्पीड कमी होतो तो थकुन चंदाच्या अंगावर पडतो. दोघंही घामानं भिजलेले असतात. तप्त उन्हात दोन तापलेली शरीरं थंड होऊन एकमेकांना बिलगतात. थोड्या वेळाने भानावर येत दोघं उठुन कपडे घालतात. रंगा चंदाला मिठीत घेऊन हळुवार पणे तिच्या ओठांच चुंबन घेतो.
रंगाः वयनी लय सुख दिलासा कवाच तुमास्नी तरास देणार नाय बघा.
चंदाः तुम्ही जमीनीचा वाद सोडा भावजी. ह्यो तरास लय ग्वाड व्हता. मला रोज द्याल का ह्यो तरासं. लय दिसाची भुक मिटली बघा.
रंगाः कवाबी हाक मारा वयनी बंदा हाजीर असंल अन उद्याचं ते बांध घालुन घेतो. काय हाय भावकी लय हरामखोर हाय वो.
चंदाः तुमचा हरामखोर पणा उघडा पडला. आता समद्या भावकी खाली झोपवु नगासा मला.
रंगाः तुमच्यावं फकस्त मीच चढणारं. उद्या औषीध घेऊन येतो.
चंदाः रंग्याची रांड म्या रंग्याची रांड
रंगा आणि चंदा वेळ आणी जागा मिळलं तसा संभोग करु लागले. काही काळासाठी चंदाचा वनवास संपला. चंदा अजुनच बहराला आली होती.

Read More.  मावशीच्या मुलीबरोबर केले लेस्बियन

मित्रांनो कथा कशी वाटली फक्त कमेंट करा. हलवत रहा, बोट घालत रहा, गळत रहा गळत रहा बायांनी झडत रहा, कपलने एकमेकांना झवत रहा.

चावट पप्या.

Rate this post
error: Content is protected !!