झोपेतच चोदले हॉट सुनीता मावशीला

मित्रानो नसमकार माझे नाव सूरज आहे. मी आज तुम्हाला  एक खूपच छान गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे मी माझ्या मावशीला ठोकू शकलो आणि आज पण तिला मी नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी दिसयाला चांगला होतोच पण माझ्या धिप्पाड छाती, पिळदार शरीरयष्टी, मजबूत देह, सरळ नाक अश्या शारीरिक गुणांच्यामुळे मी मुलींच्यात खूपच फेमस होतो. माझ्याकडे काही मुलींची कमतरता अजिबातच नव्हती. त्यामुळे मला पण कॉलेज ला ज्याचे आवडत असे. कोणाला आवडणार नाही म्हणा ना जर का तुम्ही सतत मुलींनी वेढलेला असाल तर. बरोबर ना मित्रानो.

माझ्या घरी मी आणि आई वडील एवढेच राहत होतो. दोघे पण जॉब करत असल्याने सकाळी लवकर गेले कि दिवसभर घरी मी एकटाच असत असे. कॉलेज ला जाऊन आले कि झाले. मग काम ना धाम. मग आपले एकच काम मूठ मारणे.रोज कोणाला ना कोणाला तरी आयटम ला आठवायचे आणि मूठ मारत बसायचे हेच मी करत बसे दिवसभर.

एकदा मी घरी असताना माझ्या घरच्यांनी मला सांगितले “अरे सुरज तूझ्या साठी एक आनंदाची बातमी आहे. सुनीता आपल्याकडे राहायला येत आहे. तिचे ऍडमिशन इथेच कुठे तरी झाले आहे. त्यामुळे ती पण आता आपल्या बरोबरच राहील बरं का”

सुनीता म्हणजे माझी मावशी. जुन्या काली लग्न खूप लवकर होत असत ना त्यामुळे माझ्या आईच्या वयात आणि सुनीता मध्ये खूप अंतर होते. त्यामुळे माझ्या आई ला मी इतका मोठा मुलगा असून देखील सुनीत अजूनही माझ्याच वयाची होती.

सुनीता गावा कडे राहत होती. दिसायला खूपच मादक होती ती. माझे आणि तिचे खूपच जमत असे. तिच्या शरीराची ठेवणं आता एका परिपूर्ण स्त्री सारखी झाली होती. तिला बघताना डोळे मोठे होत असत. तिचे डोळे काळेभोर टपोरे होते. तिची छाती दुभ्यत्या म्हशी सारखी भरलेली आणि भारदस्त होती. तिच्या गच्च मांड्या म्हणजे जणू काही लुसलुशीत मांस एकत्र कापून ठेवल्यातला प्रकार होता. तिची कंबर ३६-२४-३६ अशीच असावी इतकी जबरदस्त होती. तिच्या नितंबाचा घेर बघून त्यात निवांत तोंड घालून बसावे असेच मला वाटत होते.

तर अशी हि सुनीता शिक्षणासाठी म्हणून आमच्याकडे राहायला येणार म्हण्टल्यावर मला आनंद होणे स्वाभाविक होते. तिच्या समवेत अधिकाधिक वेळ घालवता येणार होता मला. तसेही खूप वर्षांनी आम्ही भेटत होतो ना. शेवटी तो दिवस आलाच आणि सुनीता आमच्या घरी आली.

Read More.  मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो - Marathi Sex Story

तिला बघून मी वेडा झालो. मी जसे शेवटी तिला बघतीले बघतिले होते त्या पेक्षा किती तरी पटीने ती मादक दिसत होती. तिच्या नजरेत तो माडकपणा पूर्णपणे मला जाणवत होता.माझ्य सारख्या सराइत खेळाडू च्या नजरेतून तिची ती मादक नजर सुटणे केवळ अशक्यच होते. तिची फिगर होती त्या पेक्षा पण कमालीची मादक झाली होती. तारुण्याने मुसमुसलेल्या सुनीताला संभोगाची नितांत गरज आहे हे झटकन ओळखले.

तिचे रुटीन चालू झाले. तिचे आणि माझे कॉलेज जवळ जवळच होते. त्यामुळे तिला मी रोज माझ्या गाडीवरून घेऊंन जात असे आणि येताना परत घेऊन येत असे. गादीवर बसली कि तिची छाती माझ्या पाठीला टेकेल अश्या बेतानेच ती बसत होती हे मला समजत होते. तिच्या छातीच्या रोज होणाऱ्या स्पर्शाने मी वेडा होत होतो. शेवटी ती पण वयात आलेली होती. तिला पण हे सगळे हवे होतेच. कुठून आणि कोणाकडून ते मिळणार हे नंतरचे.

आम्ही दिवसभर घरी दोघेच असल्याने खूप दंगा मस्ती करत होतो. त्यातून आमची जवळीक खूपच जास्त वाढली होती. सुरवातीस असलेल्या बालसुलभ गप्पा आता प्रौढ गप्पांकड्डे गेल्या होत्या हे आम्हाला जाणवत होते. अश्लील शेरेबाजी करणे, अश्लील जोक्स पाठवणे, आई बाबा असताना नजरेने एकमेकांना खुणावणे असे एक ना अनेक प्रकार आमचे केव्हाच चालू झाले होते.

घरी असताना ती मोठा फ्रॉक घालत असे आणि त्यातून तिच्या शरीराचे सगळे अवयव उठून दिसत असत. त्या दिवशी दुपारी तिला झोप आली आहे म्हणून ती झोपायला म्हणून तिच्या रूम मध्ये गेली. तिने दार पुढे केले होते फक्त. मी बाहेर सोफ्यावर टीव्ही बघत बसलो होतो. थोडा वेळ झाला असेल आणि ते दार वाऱ्याच्या झुळुकीने थोडे उघडले आणि बारीकश्या फटीतून मला आत जे दिसले ते बघून मी जागचा उडालोच.

आत सुनीता बेड वर अस्ताव्यस्त झोपली होती. तिचा फ्रॉक खालून वर आला होता आणि त्यामुळे तिच्या गोऱ्या गरगरीत मांड्यांचे पूर्णपणे दर्शन मला होत होते. ते बघून माझ्या छातीची धडधड वाढली. मी अलर्ट झालो. मी जागेवरून उठलो आणि तिच्या रूम कडे हळूच गेलो. त्या रूम च्या फटीतून हळूच मी माझी नजर आत रोखली आणि तिच्या त्या मदमस्त देहाचे दर्शन घेऊ लागलो.

Read More.  गावझवाडी (भाग आठवा)

तिच्या त्या मांड्या बघून माझा सोटा केव्हाच जागा झाला होता. मी हळूच तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि तिच्या देहाकडे एकसारखे वर खाली आणि खाली वर करून बघू लागलो. श्वासोच्छवास घेताना तिची वर खाली होणारी छाती बघून माझ्या सोट्याला वर खाली होताना रोखणे कठीण होऊन बसले होते. तिचा तो देह असा अर्धवट नग्न अवस्थेत बघणे माझ्यासाठी एक पर्वणीच होती.

ती खूप गाढ झोपेत आहे हे बघून मी तिच्या शेजारी जाऊन बसलो. तिच्या घोट्यावर मी माझा हात हळूच ठेवला आणि हळू हळू करत मी माझा हात वर तिच्या पिंडाऱ्यांकडे सरकवु लागलो. माझ्या स्पर्शाने ती थोडीशी चलबिचल झाली. मी थोडा वेळ थांबलो. पण मी माझा हात तसाच ठेवला. पुन्हा थोडा वेळ झाला आणि मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या मांडी पर्यंत नेला.

तिच्या गच्च मांडीवरून मी गोलाकार आणि वर खाली करत माझा हात जसा फिरवू लागलो तास माझा सोटा इकडे कमालीचा कडक झाल्याचे मला जाणवू लागले. तिच्या मांड्या मी हळू हळू करत मी दाबू लागलो. ती अजूनही गाढ झोपेतच होती. तिच्या त्या मदमस्त मांड्या दाबत दाबत मी तिच्या गाडीवरून हात फिरवू लागलो. तिच्या गोलाकार गांडीला मी दाबू लागताच ती थोडी जागी झाली.

अर्धवट झोपेत असलेली ती मग तिच्या पाठीवर झोपली. तिचा फ्रॉक मी मग अजून वर केला आणि तिच्या निकरचे दर्शन मी घेतले. निळ्या रंगाच्या निकर ला मी माझ्या हाताने अलगद खाली केले आणि तिच्या योनीला मोकळे केले. तिची ती कमालीची मादक आणि फुगीर योनी बघून मी माझे देह भान होऊन बसलो. तिच्या त्या योनिकडे मी बघतच बसलो.

तिचे पाय मी अलगद बाजूला केले आणि तिच्या योनीला मोकळे केले. एखादे नाजूक फुल जसे त्याच्या पाकळ्या मिटून बसते. मी हळू हळू करत तिच्या योनिवरून हात फिरू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तिची योनी हळू हळू करत मोठी होत असल्याचे मला जाणवले. मी तिचे पाय मग अजून थोडे फाकवले आणि तिच्या योनीवर माझी जीभ ठेवली.

Read More.  माझ्या पतीचे स्वप्न

तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ हळू हळू करत जशी फिरवू लागलो तसे तिच्या योनीचे पदर अलगद उघडू लागले. तिच्या त्या नाजूक योनीला मी खूपच छान पद्धतीने चाटू लागलो होतो. तिच्या योनीला माझ्या दोन बोटांच्या चिमटीने हळूच मोठे करून तिच्या आतील गुलाबी मांसल भागाला मी माझ्या जिभेने चुचकारु लागताच त्याच्या आतील भागात असलेला तिचा दाणा कमालीचा मोठा झाला.

खूप वेळ तिची योनी मी चाटून चाटून ओलीचिंब केली. आता मी थांबणे शक्य नव्हते. मी माझी पॅन्ट काढलीच आणि माझे ते भलेमोठे हत्यार मी माझ्या हातात घेतले आणि तिच्या मांडीवरून हळू हळू करत फिरवू लागलो. फिरवत फिरवत मी तिच्या योनीजवळ माझा सोटा नेला आणि हळू हळू करत मी त्याला तिच्या योनीत सरकवु लागलो.

लगेचच माझा पूण सोटा तिच्या योनीत गेल्याची खात्री पटतातच मी तीचे दोन्ही पाय हळूच थोडे अजून बाजूला करून माझ्या हातानेच त्यांना पकडून ठेवले आणि माझ्या कमरेचे दणके मी तिला देऊ लागलो. तिची योनी खूपच कडक असल्याने माझ्या सोट्याला आत बाहेर होताना कमालीचे घर्षण मिळत होते आणि त्यामुळे मला खूपच भावना जागृत झाल्याचे लक्षात येत होते.

तिला मी एक सारखे ठोकत होतो. खूप वेळ तिला मी अश्या बेताने ठोकत होतो कि तिला जाग येणार नाही. खूप वेळ ठोकून झाले आणि मी माझा सोटा तिच्या योनीत सगळा गाळला आणि शांत झालो. मी माझी पॅन्ट घालून बाहेर पडणार तोच सुनीता जागी झाली आणि मला म्हणाली “अरे सुरज अजून थोडा वेळ कर ना. मला पण खूप मजा येत होती. तू थांबशील म्हणून मी काही बोलले नाही. तुझा पहिला स्पर्श जेव्हा झाला ना तेव्हाच मी जागी झाले होते. आता इथून पुढे माझ्या झोपण्याची वाट बघू नको.”

असे म्हणून ती  माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने मला तिच्या कुशीत घेतले आणखी एका शॉट साठी.

3.7/5 - (3 votes)
error: Content is protected !!