मी मस्त माधवी – 4

काही दिवस तिथे राहल्या नंतर मला परत घरी जायच होत. मामा आमच ट्रेन च रिजर्वेशन करुण आले. फ़क्त ऎसी फर्स्ट च कन्फर्म रिजर्वेशन मिळाले. मला स्टेशन वर सोडायला सगळे आले होते. त्यांना बाय करुण मी आणि मामा जाऊंन आमच्या केबिन मधे बसलो . रात्रीचे 7 वाजले होते. आम्ही सगळ सामन ठेऊन बसलो. मी खिड़की तुन बाहर बघत बसले होते. मामा माझ्या समोर च्या सीट वर बसले होते. मामा ने मला विचारले सगल सामन व्यवस्थित आणले की नाही?
मी:~हो
मामा:~ काय मज्जा आली की नाही यंदा मामा कड़े?
मी:~हो खुप मज्जा आली
मला एकदम आजोबा सोबत केलेली मजा आठवाली. आणि माझी पुची वळवळु लागली.
मामा:~काय ग ते यशवंत काका जरा जास्तच करत होते नाही?
मी एकदम उडालेच मला जरा घाबरल्या सारख झाल. मामानी काही बघितले तर नाही ना पण मी सावरत म्हटले….
मी:~का काय झाल?
मामा:~नाही जरा जास्तच तुला टच करायला पाहत होता. त्याला एवढं साध कळत नाही का की वयात आलेल्या मूली सोबत कस वागाव? आणि त्याची नजर ही खुप वाइट होती.
अस म्हणून मामा माझ्या बॉल कड़े रोखून पाहत होते हे माझ्या लक्ष्यात आले. माझ्या पायपासून ते डोक्यापर्यंत झिंझिन्या आल्या. मामा माझ्या बॉल कड़े एकदम भुकेल्या नजरेने पाहत होता. आणि मी बघितले की त्यांच्या पैंट मधे लवड़ा एकदम कड़क झाल्याचा भास् झाला.म्हणजे मामा मला त्यांची भांजी नाही तर एक मुलगी समजून माझ्या सौन्दर्याच् रस पान करत होते. हा विचार डोक्यात येताच पुचितुन् रस यायला लागला. तसाहि मला आता फ़क्त लंड हवा होता तो कोणाचा ही का असना. मग मी मनात ठरवले 8 तासाचा प्रवास आहे आणि मामा जर मला झवायाची इच्छा असेल तर बघू ट्राय करुण.
मी बघितले तर माझे टॉप चे बटन निघाले होते आणि माझे उरोज थोड़े दिसत होते। मी महट्टल राहु दे मामा ला दिसत आहे तर दिसू दे.
मी:~थोडे समोर मामकडे झुकले …मला तर काही तस वाटल नाही.
मामा:~ माझ्या उरोजाकडे बघत जे आता थोड़े जास्त दिसत होते….अग तू लहान आहेस अजुन नाही कलायच तुला.
मी:~ठीक आहे मी काळजी घेईन
मी परत खिड़की कड़े बघू लागले. मामा पेपर वाचन्यात गुंग झाले. मी त्याना चेथवन्या साठी अजुन एक बटन उघडले आणि झोपेच सोंग करुण खिड़की ला डोक टेकवल . दूसर बटन उघडल्या मुळे माझे उरोज अर्ध्या हुन जास्त दिसत होते.
मामा च लक्ष्य गेल आणि त्यांची विकेट पडली. ते बर्थ वर झोपुन पेपर वाचत होते. आणि मी खिड़की ला डोक टेकवुंन झोपले होते. मामा कधी माझ्याकडे तर कधी माझ्या उरोजाकडे पाहत होते. मी थोड़े डोळे किलकिले करुण पाहत होते. मी हे सगळ मामा सोबत करत आहे या मुळे मी खुप उत्तेजित झाले होते. माझी पुची पानी सोडु लागली होती. इकडे मामा पण स्वतःचा लंड दाबु लागले होते. मी थोड़ हालचाल केलि आणि खाली बर्थ वर आडवि पडले. आणि कुस वळवुंन झोपले. मामा उठूंन बसले आणि अधिक स्पस्ट पने माझे उरोज पाहू लागले आणि लंड चोळू लागले. माझा बाण निशान्यावर बसला होता.


मामा ला आपण हे काय करतोय याची थोड़ी लाज वाटली म्हणून ते उठले आणि कोपार्टमेंट मधे फिरू लागले. त्यांच्या मनाची चाळवा चाळव होत असावी. मग मामानि बैग मधून डब्बे काढले आणि सगळ सेट करुण मला आवाज दिला पण मी उत्तर नाही दिले मग ते उठूंन माझ्या जवळ आले आणि जसा त्यांनी माझा खांदा पकडून हलवन्या साठी हात पुढे केला तसि मी टर्न होउन्न सरळ झाले त्यांचा हाथ सरळ माझ्या स्तनावर पडला.मी चुपचाप झोपायच नाटक करत होते. मामानि हाथ मागे घेतला पण माझ्या नरम नरम स्तनाचा स्पर्श तर झालाच होता. माझ्या टॉप मधून दिसणाऱ्या अर्ध नग्न स्तन जे माझ्या स्वासा सोबत वर खाली होत होते ते क्षण भर पाहत उभे होते मग त्यानी मला परत आवाज दिला पण मी काही उठले नाही. मग ते परत माझा लेफ्ट खांदा पकडला मी परत टर्न झाले त्यामुळे माझा लेफ्ट उरोज त्यांच्या हाथला लागला यावेळी मात्र त्यानी हाथ मागे न घेता तिथेच ठेवला माझा स्तन त्यांच्या पंजा मधे होता त्यांनी हळूच दाबला माझी काहीच रिएक्शन नाही होत आहे हे पाहुन त्यानी अंगठा माझ्या उरोजावर फिरवु लागले. उम्म्म्म्म्म्म्म मला तर झटकाच् बसला काही सेकंद त्यानी मजा घेतली आणि हाथ काढून घेतला. आणि माझ्या पायांना पकडून मला हलवल आणि उठवले.


मी उठले अणि सावरुण बसले. मग आम्ही दोघेही जेवायला बसलो.
मी:~ मामा एक वीचारु का?
मामा :~ हो विचार ना
मी :~ वाइट नजर म्हणजे कशी
मी मुद्दामच विचारले
मामा:~अग ते आपल्या अवयवा कड़े पाहतात
मी:~ लाजुन्न हो का? ते तर सगळेच बघतात मग?
मामा:~ हो पण वाइट भावनेने पाहतात त्यांची ती वाइट नजर.
मी :~ म्हणजे? मी न समजन्याच् नाटक करत म्हटले
मामा:~ जे मनातून विचार करतात ना की तिला हाथ लावून पाहवा आणि वगैरे वगैरे…
मी :~ आणि????
मामा :~ अग ज्याना तिच्यासोबत सेक्स करायची इच्छा असते त्या भावना….. मामा वैतागुंण बोलूंण गेले
मी:~ लाजुन् बापरे काही तरिच काय
मी आता चुपचाप जेवण केल आणि सगळ आवृन ठेवून दिले.
मी:~मामा थोड़ चलता का मला बाथरूम ला जायचे आहे
मामा मझ्यासोबत आले मी आत जाउंन आटोपल आणि परत आले. मी माझा नाईट ड्रेस काढला आणि मामा ला परत म्हटटले बाथरूम ला चलायला पण ते म्हणाले की राहु दे तू इथेच चेंज कर मी बाहर जातो.


मामा कम्पार्टमेंट च्या बाहर गेले आणि दरवाजा ओढुन् घेतला पण तो झटक्याने परत उघडला थोडासा. मी ओझरत्या नजरेने बघितले तर मामा बाहेर उभे होते आणि आत पाहत होते. मी मनात विचार केला चला मामांना थोडे आपल् सौंदर्य दाखवाव.
मी आधी जीन्स काढला नन्तर टॉपमग मी मामकडे पाठ फिरवुंन उभी झाले मी माझी उघड़ी पाठ आणि गांड मामा ला दखावु लागले माझी पॅंटी माझ्या गाण्डित फसली होती त्यामुळे त्यांना माझी गांड पूर्ण दिसत होती.


मग मी टर्न होउन्न माझे उरोज दाखऊ लागले
मी आधी ब्रा काढून घेतला आणि तसिच उभी राहून विचार करायच नाटक करू लागले नंतर मी पॅंटी पण काढून टाकली आनी मग स्लीप घातला आणि पैंट घातला आणि मग शर्ट घातला चडडी घातलीच नाही.
एवढ्या वेळचे मामा बाहेर उभे राहुन्न पाहत होते. नक्कीच लवड़ा चोळत असतील.
जस त्यांना दिसले की मी त्यांना आवज द्यायला येत आहे तसे ते इकडे तिकडे पाहत फिरायला लागले.
मामा आत आले मी बघितले तर त्यांच्या लवड़ा अजुन ही ताठ होता आणि त्यांच्या पैजाम्याची समोरचि बाजू चुर्घल्या सारखी दिसत होती.
आम्ही मग आपल्या बर्थ वर जाऊंन झोपलो.

Read More.  क्ककोल्ड कपल ची मजा

आडवे पडून आम्ही थोड्या इकडच्या तिकडच्या गोष्टी केल्या. पण पुढे काहीच होत नाही हे पाहुन मी स्वतःला महट्टले चला आता झोपुन जाउय्या. मी मामला म्हटले की मी बाथरूम ला जाउन् येते.मी बाहेर आले आणि दोन चार पावले चालली असेल तर स्वतःला म्हटले चाललेच आहे तर फ्रेश होउन्न याव. म्हणून मी परत फिरले आणि दरवाजा सरकवताच जे दिसले त्याने मी एकदम शॉक झाले मामांनि त्यांचा लवड़ा बाहर काढून हातात घेतला होता. एकदम लांब आणि जाड्जुड़ लाल मोठ्या सुपारी सारखा त्याचा सुपाड़ा उम्म्म्म्म्म काय दिसत होता तो काही सेकंद तर मला कळलच नाही काय कराव….मग मी स्वताला सावरत “सॉरी” म्हटले आणि दरवाजा बंद करुन् बाथरूम कड़े पळाले.
मी आत घुसले आणि विचार करू लागले की मामा ला थोड़ अकड़ल्या सारख झाल असेल म्हणून ते थोड़ मोकळा सोडाला असेल लंड. पण काय मस्त होता तो आजोबा च्या लंडा पेक्षा मोठा आणि लांब होता. मला तो आता माझ्या पुच्चीत पाहिजे होता म्हणून मी आता पुढाकार घ्यायच ठरवल.


मी केबिन जवळ आले नॉक केला आणि आत घूसले मामा रिलैक्स होउन्न बसले होते. मी त्यांच्याकडे इक नजर टाकली आणि खाली मान घालून हसत हसत जाउन् बर्थ वर झोपले आणि पुस्तक वांचू लागले आणि मामकडून कसा लंड लावून घ्यायचा याचा विचार करू लागले.
मामा माझ्याकडे पाहत होते. ते थोडा विचार करुंन …..
मामा:~माधवी प्लीज हे कोणाला सांगू नकोस प्लीज..
मामचा आवाज रड़कुण्डिला आला होता.
मी :~ हसून त्यांच्याकडे बघितले..नाही सागनार कोणाला एवढं काय वाइट वाटून घेता? तो एक अपघात होता.
मामा:~अग तस नाही पण थैंक यु…
मी:~उठूंन बसले …पण तुम्ही करत काय होता?
मामा:~अ..आ..तो कीड़ा गेला होता म्हणून बघत होतो.
मला मामाच्या उत्तराच् हसु आल.
मी:~ चावला तर नाही ना कुठे? तुम्ही बघितले ना सगळ ?
मामा:~अ आ आ हो हो..
मामा परत झोपले आणि पुस्तक वांचू लागले . मी परत खिड़की ला डोक टेकवुंन पुढे काय कराव हे विचार करू लागले. पण मला काही करायची गरज पडली नाही. कारण मामा ने हे ओळखले की मला वाइट वाटले नाही आणि पुढे अजुन काही केले तरीमी कुठे बोलणार नाही. मामा पण या सगल्याने उत्तेजित झाले असतील त्यांना पण मोकळ व्हावे अस वाटत असेल.
मामा :~ काय ग तू एवढं काय बघत होतिस?
मी:~लाजुन्न…अहो ते मी पहिल्यांदा बघत होते ना …काय करू आणि काय नाही समजल नाही.
मामा:~हो का?
मी :~हो….पण मामा सगल्यांचा असाच असतो का?
मामा:~नाही ग वेगळे वेगळे असतात साइज़ आणि शेप…
मामा माझ्या चेहर्या कड़े पाहुन मनाचा वेध घेत होते.
मी:~ मामा आ..अ..उम्..एक वीचारु का?
मामा:~अग विचार ना…
मी:~ मला तो परत दाखवता का? मला बघाव स वाटत आहे.
मामांच्या चेहऱ्यावर एकदम ख़ुशी झलकु लागली पण ते ती लपवत…
मामा:~काहितरिच काय माधवी?अग तू माझ्या बहिणीची मुलगी आहे.
मी:~मग काय झाल ?मघाशी तर बघितलाच् ना परत काय होणार आहे.
मामा:~ठीक आहे पण हे कोना जवळ बोलू नकोस..
मी:~हो नाही बोलणार शप्पथ…
मामा एकदम खुश झाले एवढं कोवळ पाखरू आज त्यांना उपभोगायला मिळणार होते याची त्यांना खात्री होती. त्यांना वाटत होते की त्यांनी मला गळाला लावली पण सत्य तर उल्टेच होते.मामांनि पैंट खाली केला आणि अंडरवियर मधून त्यांनी लवड़ा बाहर काढला.उम्म्म्म्म्म काय मस्त दिसत होता तो.पण तो जास्त टाइट नव्हता.
मी पुढे झाले आणि बघू लागले माझी नजर पड़ताच तो हळू हळू उठु लागला.
मी:~मघाशी तर खुप मोठा होता आता का छोटा झाला?
मामा:~माझ्या वर हसत …अग वेडे तो तेव्हा उत्तेजित होता.
मी:~मग करा ना त्याला मोठा….
मामानि त्याला मुठित पकडून मागे पुढे केले 4 5 वेळा पण तो टाइट नव्हता होत.
मी:~काय झाल?
मामा:~ माझ्या हाताने नाही होत आहे तू बघ ना ट्राय करुन्
मलाही तेच हवे होते. मी उठले आणि त्यांच्या जवळ जाउंन खाली बसले आणि त्यांचा बुल्ला हातात घेतला उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़ चटकाच् बसला मला उम्म्म्म काय गरम होता तो….उफ्फ्फ्फ़ सीसीसीसीसी आआह्हह्हह वाटल सरळ तोंडात घ्यावा पण कण्ट्रोल केले. कारण एक एक स्टेप घ्यायाच्या होत्या. मी त्याला पकडून त्याची स्किन मागे केली उम्म्म्म काय मस्त सुंगध होता त्याचा उफ्फ्फ चार पाँच वेला मागे पुढे करताच तो टाइट होत होता.

मामा:~ उम्म्म काय मस्त नरम हाथ आहे तुझा मस्त वाटतंय . बघ कसा टाइट होत आहे.
मी फ़क्त मामकडे बघुन हँसले. आणि लंड हलवु लागले. तो आता मस्त कड़क झाला होता. तो आता प्रीकम सोडु लागला होता. माझे हाथ ओले ओले झाले होते. मी लंड सोडून दिला आणि प्रीकम ची स्मेल घेऊ लागले.
मी:~उम्म्म्म मस्त वास येतो याचा
मामा:~ अग टेस्ट ही खुप छान असते बघ घेऊन
मी त्याला जिभेने चाटले खरच खुप मस्त होती टेस्ट….
मामा:~ आवडली का?
मी :~लाजुन् ..हो खुप छान आहे.
मामा:~अग त्याला डायरेक्ट जिभेने चाट अजुन चांगली लागेल…
मलाही तेच हवे होते मी लंड हातात पकडला तो एवढा मोठा होता की माझ्या हातात ही नव्हता बसत. आणि मग जिभेने प्रीकम चाटु लागले उम्म्म्म्म उफ्फ्फ्फ़ अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी मामा च्या तोंडून असे आवाज यायला लागले.
मला खुप मज्जा येत होती.थोड़ावेल तसच मी जीभ फिरवत होते औऊऊम्मम्म सप् सप .
मामा:~काय ग कस वाटतंय?

मी:~खुप छान…उम्म्म्म्म खरच खुप मस्त टेस्ट आहे.अस् वाटतंय गिळून टाकाव….मी भरात बोलूंण गेले.
मामा:~अग तर मग घे ना….तुझी मामी तर नेहमीच चाटत राहते त्याला आज तू ही घे मज्जा करुण.
मी :~हो का? मामी याला गिळते?
मामा:~हो त्याला चाटते गिळते तोंडात घेऊन मागे पुढे करते त्यामुळे चांगला जूस निघतो ना…
मामा मला त्यांचा लवड़ा चोखायला सांगत होते. मी त्यांना म्हटले की माझे गुढगे दुख्तायेत् तर ते बर्थ वर झोपले आणि मी त्यांच्या साइड ला बसले आणि त्यांचा बुल्ला पकडून परत हळू हळू चाटु लागले.माझी पुची खुप ओली झाली होती. खुप खाज सुटली होती.
त्यांचा लवड़ा आता पूर्ण पने ताठला होता उम्म्म्म्म्म मी तो जिभेने चाटत होते पूर्ण तोंडात घेऊन चोखत होते .मामा अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी उम्म्म्म असच हा हा उम्म्म्म खुप छान अह्ह्ह्ह्ह अस् बोलत होते.त्यानी माझे केस पकडले आणि लंड माझ्या तोंडात टाकला आणि ते माझ तोड़ झवत होते मी औऊम्मम उम्म्म्म सीसीसीसी अह्ह्ह्यूमॅमौम करत त्यांचा लवड़ा चांगला चघळून काढत होते.

Read More.  चोदून चोदून झाले चित्रपटात सिलेक्शन

मामाणी अचानक माझे केस सोडले आणि माझ्या मांड्यावर हाथ ठेवला आणि हळू हळू माझ्या पुचिकडे नेला मी आत पॅंटी घातली नव्हती त्यामुळे माझी नाईट पैंट ओली झाली होती. मी मामचा लंड सोडून दिला आणि मामाचा हाथ पकडला “मामा हे काय करताय?”
मामा:~अग हे ओल ओल काय झाल हे पाहत होतो.
मी:~ ते तर जेव्हा पासून मी तुमचा हा पकडला आहे तेव्हापासून ओल होत आहे.
मामा:~हो का? ह्म्म्म बघू दे तर मला.
मी :~लाजुन …काहीतरी काय मामा मला लाज वाटत आहे.
मामा:~ तू माझा बघितला ना मग मलाही बघू दे ना. नाहीतर राहु दे. तुला आवडत आहे ना माझा? मग मलाही तुझी आवडते की नाही बघू दे.
मी माझा नाइलाज आहे अस दाखवत मी म्हटले…
मी:~मामा मला कस्तरीच् होत आहे. तुम्ही प्लीज दुरुणच बाघा हाथ नका लावू.
मामा :~ हो ठीक आहे.
मी पैंट काढली आणि खाली बसले.मामा उठले माझे पाय फाकवले आणि बघू लागले.
मामा:~उम्म्म्म काय सुन्दर आहे ग तुझी. मस्त आहे पिंक पिंक.
मी:~आवडली तुम्हाला?
मामा :~ हो खुप…माधवी तू माझ्या जूस ची टेस्ट घेतली मला पण घेऊ दे ना तुझ्या जूस ची टेस्ट.
माझ्या उत्तराची वाट न पाहता त्यानी माझ्या पुचिवर बोट फिरवत पुचिचा जूस बोटवर घेत तोंडात टाकला मी तर एकदम आह्ह्ह्ह्ह् सीसीसीसीसी अस् ओरडले.
मामा:~ उम्म्म्म खुप मस्त आहे ग..थोडा आतला जूस काढून बघतो.
मामानि हळूच बोट थोड़ आत टाकल आणि आत बाहेर करुण परत चाटले. मी डोळे बंद करुन आह्ह्ह्हस्सस्स सीसीसीसी उम्म्म्म मामा नका ना अह्ह्ह्ह मला खुप कस्तरीच् होत आहे अस महट्टल…

मामा:~कसतरिच होत आहे का? अरे मग तर तुझा आतला जूस काढ़ा वाच लागेल. आणि त्याच्या साठी तुला आणि मला सगळे कपडे काढावेच लागतील.
अस् म्हणून मामा ने स्वतःचे सगळे कपडे काढून टाकले आणि माझे पण. मला मामचि ही आईडिया खुप आवडली. मी डोळे बंद करुन् आणि दोन्ही हाताने उरोज लपवत महट्टले
मी:~मामा हे काय तुम्ही तर मला नागवि करुन् टाकली.मला तर आता खुपच कसतरिच होत आहे.
मामा:~अग हे बघ जर तुझा जूस मी नाही काढला तर तुला असच होत राहील आणि झोप ही येणार नाही.
मी:~म्हणजे तुम्ही आता माझ्या सोबत सेक्स करणार आहात का?
मी लपवा छपवि करुण नाही तर मस्त चावट चावट बोलत झवून घ्यायचा विचार करत होते.

मामा माझ्या जवळ आले आणि त्यांनी मला मांडिवर बसवले आणि माझ्या खांद्यावर हाथ ठेवून माझ्या चीन ला पकडून् म्हणाले
मामा:~हम्म हो ग बाळ ..आता तेच करायच आहे.
मी:~मनातून खुश झाले….पण तुम्ही तर माझे मामा आहात. हे तर नवरा बायको ने करायचे असते
मामा:~तर आजची रात्र तू माझी बायको आणि मई तुझा नवरा.
मी:~ठीक आहे मामा जस तुम्हाला योग्य वाटेल …पण हे माझ कसतरि होत आहे ते थांबवा.
मामा:~हो ग माझी रानी…पण मी जस म्हनेंन तस करायच.
मी ओके म्हटल. मामानि माझे हाथ काढायला सांगितले. ते हळू हळू माझे उरोज दाबु लागले. उम्म्म्म्म खुप मस्त आहेत ग तुझे बॉल उम्म्म्म तुझ्या वयाच्या मानाने खुप मोठे आहेत.मी उम्म्म सीसीसीसी नको ना मामा दुखतय ना अस् म्हणून त्यांना अजुन जोश चढ़वत होते. आणि माझे बॉल त्यांच्या हातावर दाबत होते.


मामा नी मला बर्थ वर झोपवले आणि मला किस्स करू लागले.माझे ओठ ते चोखत होते मी त्यांच्या गळ्यात हाथ टाकून त्यांना किस्स करू लागले 5 मिनट आम्ही एकदुसर्याचे ओठ आणि जीभ चोखत होतो मामा माझे उरोजहि चांगलेच दाबत होते उम्म्म्म्म सीसीसीसीसी आह्ह्ह्ह आईईईईग उम्म्म्म्म आअह्ह्ह्ह्ह असे आवाज माझ्या तोडूंन निघत होते.
मग मामानि माझे बूब्स तोंडात घेऊन चोखयला लागले हळू निप्प्ल्स वरुण जीभ फिरवत ते माझे बूब्स चोखत होते अह्ह्ह्हज्ज उम्म्म्म मला राहवत नव्हतं मी मामाचा हाथ पकुडुन पुचिवर सरकवाला ते माझ्याकडे पाहुन हँसले आणि पुची आणि बॉल एकाच वेळी दोघा सोबत खेळत होते. मी उफ्फ्फ्फ्फ्फ सस्सस्सस्स आअह्हह्हह्हह हा हा असच मामा मला खुप छान वाटतंय आअह्हह्हह्हह आईईईईईईईई गग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग उम्म्म्म्म्म्म्म सीसीसीसी मेले उफ्फ्फ्फ्फ़ हळू ना मामा अह्ह्ह्ह्ह जोरात अह्ह्ह्ह्ह्ह अस जोरा जोरात ओरडत होते….

मला खुप मजा येत होती. मी आता गळयला आले होते. आणि मी अह्ह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह्ह्ह करत मामाच्या बोटावर झडू लागले. मामाना ते कळले
मामा:~उम्म्म्म्म्म तुझ जूस बाहर निघत आहे ….सीसीसीसी आह्ह्ह तुझ निघाले पण माझे बाकी आहे. माधवी मघा सारखे तोंडात घेऊन काढ़ते का?
मी आता सावरले होते.
मी मामाना झोपवले आणि त्यांच्या पायजवल जाऊंन त्यांचा लंड हलावु लागले तोंडात घेऊन चोखू लागले उम्म्म्म्म अह्ह्ह हा माधवी असच उम्म्म खुप छान अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म हा हा हा माझ होतय अस् म्हणून त्यांनी त्याचं पानी माझ्या तोंडात आणि चेहऱ्यावर उडवु लागले मी पण ते आनंदाने डोळे बंद करुन् चेहऱ्यावर घेऊ लागले.

मी उठले चेहरा टॉवल ने साफ़ केला. आणि मामा कड़े बघुन हसु लागले.
मामने मला जवळ बोलावल आणि मला मिठीत घेऊन किस्स केला . मी मामच्या छातीवर डोक ठेवून आणि कमरेवरुन हाथ टाकून झोपले होते.
मामा:~उम्म्म माधवी असी मजा मला कधीच नाही आली खुप छान चोखतेस तू.
मी:~ पण मामा तुमच किती जूस निघाल …आणि तुम्ही तर माझ जूस हाताने काढल तुम्ही का नाही पिले माझ जूस तोड़ लावून
मामा:~हा हा हा अग हो आता पितो ना.
मी:~आपण अजुन असच करायच परत?
मामा:~हो…नाही करायच का? आता तर मला तुला झवायच आहे.
उम्म्म्म मामा पहिल्यांदा अस बोलत होते ..
मी:~झवायच म्हणजे सेक्स का?
मामा:~हो तुला माहीत नाही का हे?
मी:~माहीत आहे.
मामा:~मग बोल ना अस्. तुला माहीत आहे याला काय म्हणतात ते…ते त्यांच्या लवडया कड़े इशारा करुण विचारले.
मी:~हो माहीत आहे
मामा:~सांग बर..
मी:~लाजुन् नाही मला लाज येत आहे.
मामा:~सांग ना आता कश्याचि लाज. बायको आहेस ना तू माझी.
मी:~उम्म्म्म लवड़ा आणि बुल्ला ….मी लाजुन् डोळे बंद केले.
मामा:~उम्म्म्म अहा काय मस्त वाटत ग तुझ्या तोंडून
मी:~ आणि हिला काय म्हणतात ते तुम्ही सांगायच
मामा:~त्याला पुची चूत म्हणतात
मी अह्ह्ह्ह स्सस्ससीसीसी अस् म्हणत मामाला मीठी मारली. आमच्या अस्या बोलण्यामुळे मामा आणि मी उत्तेजित होत होतो.
मामा:~अजुन बोल ना काहीतरी
मी:~उम्म्म मामा तुमचा लवड़ा खुप मोठा आहेसीसीसीसीसी आह्ह्ह्ह त्याची टेस्ट खुप छान आहे.
मी माझा पाय त्यांच्या पायावर टाकून माझी पुची त्यांच्या मांडयावर घासु लागले. मामा पन टर्न होउन्न त्यांचा अर्धवट टाइट लंड माझ्या पुची जवळ आणून पुचिवर घासु लागले…
मामा:~उम्म्म्म हो ग तुझी पुची पण खुप छान आहे पिंक पिंक उम्म्म्म्म्म मस्त एकदम नरम नरम आणि आत खुप गरम
मी:~ माझा हाथ खाली नीला आणि त्यांचा लवड़ा पकडून् पुचिवर घासु लागले त्याला माझ्या पुचिच्या रसाने ओला करू लागले. उम्म्म्म गरम तर तुमचा लंड आहे हो मामा एकदम तोंडात घेतल्या घेतल्या चटका बसला मला उम्म्म्म
मामा आता माझ्या नागव्या अंगावरून हाथ फिरवु लागले मला किस्स करू लागले. माझ्या गांडीवरुण हाथ फिरवत मला जवळ ओढु लागले.मी त्यांना साथ देत होते. त्यांनी माझ्या गांडीच्या भोकात एक बोट टाकले तसि मी कलवळले अह्ह्ह्ह नको ना अह्ह्ह्ह दुखत.

Read More.  दोन पुच्ची एक लंड


मामा नी मला झोपवले आणि ते माझी पुची चाटु लागले . मी त्याचं डोक अजुन माझ्या पुचिवर दाबत होते. अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् आह्ह्ह्ह्ह् उम्म्म आईईईईईईगग्ग्ग्ग्ग्ग्ग उम्म्म्म हा असच मामा उम्म्म्म जीभ टाका नआआआ आत उम्म्म्म्म मामा जिभेने माझा पुची दाना चोखत होते खालूंन् एक बोट आत टाकला मी अह्ह्ह्ह्ह्ह नको ना सीसीसीसीसीसी दुखतय् नाआअ उम्म्म पण मामा त्याच काम करत होते. मी उफ्फ्फ्फ्फ़ आआऊऊछह्ह्ह् आहाआआआ आईईईई गगग्ग्ग्ग् उनम्म्म अजुन चाटा उम्म्म अस म्हणत एन्जॉय करू लागले. मामा खुपच छान पुची चाटत होते मी फार काल तग नाही धरु शकले. आणि परत एकदा झडू लागले.

मी:~~अह्ह्ह्ह्सीसीसीसी मामा माझ झाल अह्ह्ह्ह
मामा:~उम्म्म खुप सार पानी सोडत आहे तुझी चूत अह्ह्ह्ह
मामा नी माझी सगळी पुची चाटूंन साफ़ केली. त्यांच्या चाटन्याने मी परत उत्तेजित व्हायला लागले होते. मी मामांच डोक पकडून माझ्या बॉल वर ठेवल ते त्याला चोळत चोखू लागले आणिJआता ते खुप जोरात दाबत होते.
मी अह्ह्ह्ह स्सस्सआईईईईईईईगग्ग्ग्ग्ग्गुम्मम्म मेले
मग मी मामला म्हटटले
मी:~सीसीसीसीसी मामा प्लीज झवा ना स्स्स्स उम्म्म टाका ना तुमचा बुल्ला उम्म्म बघा ना माझी पुची कशी वळवलतेय उम्म्म्म्म
मामा:~हो ग माझी रानी उम्म्म मलाही तुझ्या टाइट पुची झवायाची खुप घाई झाली आहे.
मामा वर येऊन माझ्या तोंडात लवड़ा टाकून म्हणाले तुझ्या थुंकि ने चांगला ओला कर याला. मी तो तोंडात घेऊन चांगला ओला केला.
मामा मग माझे पाय फोल्ड करुण माझ्या पुचिवर लवड़ा घासु लागले मी माझी पुची खाली सरकवु लागले. उम्म्म्म टाकाना आत उम्म्म. खुप घाई झालीय माझ्या रानीला झवून घ्यायची अह्ह्ह्ह्ह अस म्हणत मामा हळू हळू त्यांचा बुल्ला आत टाकू लागले. मला खुप त्रास होत होता कारन आजोबाच्या लंडा पेक्षा खुप मोठा होता मामचा. पण मी अह्ह्ह आईईईगग्ग्ग मेले करत दांत ओठ चावून तो आत घेत होते. मामा चा बुल्ला आत गेला होता ते माझ्यावर येऊन मला किस्स करत विचारले दुखत का तुला.? मी म्हटल ताकताना दुखल आता नाही. हे ऐकताच् मामा मला हळू हळू झवू लागले . मी आह्ह्ह्ह स्स्स्स्स्सस्सस्स उम्म्म्म आऔऊऊऊछह्ह् अह्ह्ह अस करत लंड आत घेऊ लागले.

मामा:~उम्म्म्म्म अह्ह्ह्ह काय मस्त टाइट आहे ग तुझी चूत अह्ह्ह्ह्ह काय मस्त वाटत तुला झावताना अह्ह्ह्ह्ह
मी:~अह्ह्ह्ह मामा अहह हळू ना अह्ह्ह उम्म्म्म मामा तुमचा बुल्ला किती गरम आहे हो असीसीसीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह आईईइ गगग उम्म्म झवा ना आह्ह्ह्ह्ह्
मामा:~आता स्पीड वाढवली होती….उम्म्म खुप छान अह्ह्ह्ह एकदम कोरा माल आहेस तू…असा माल भेटलाच नाही कधी झवायला.
मी:~सीसीसीसीसी अह्ह्ह हा हा हा असाच दणका द्यआआ नाआअ ह्ह्ह्ह सीसीसीसी उम्म्म मामा तुम्ही दीदी ला पण झवले का?
मामा:~मी अस महंताच त्यांचा स्पीड अजुन वाढला अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म नाही ग पण आता झावनार आहे मी तिला ….मस्त गांड आहे तिची झवायला मजा येईल.
मी:~उम्म्म्म्म मी मामाचि गांड पकडून त्यांना अजुन जोराने झवायला सांगत होते. मी परत झडले होते. मग मी मामला झोपवून त्यांचा बुल्ला

पुच्चीत टाकून वर खाली होत त्यांचा लंड पुच्चीत घालून घेत होते अह्ह्ह्ह्ह्ह उम्म्म सीसीसीसी

मग मामानि मला उभ राहायला सांगून मागून माझ्या पुच्चीत बुल्ला टाकून मला झवत होते. अस् झावताना मी परत झडले होते.

मग मामानी मला बर्थ वर बसवले आणि माझा पाय फाकवुन वर धरला आणि एका झटक्यात बुल्ला माझ्या पुच्चीत टाकला…..
मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह आआआईईईईइ गगगग मेले उम्म्म्मअह्ह्ह काय मस्त आहे हो मामा तुमचा बुल्ला अह्ह्ह्ह काय मस्त झवत आहात तुम्ही उम्मम्म मी पहिल्यांदा झवून घेत आहे तुमच्या कडून अह्ह्ह्ह्ह पण हे झवन आयुष्यभर राहील माझ्या लक्ष्यात अह्ह्ह्ह्ह्ह झवा अह्ह्ह्ह फाडूंन टाका सीसीसीसी माझी पुची…

मामा:~उम्म्म्म हो ग झवाड़े उम्म्म अजुन तर खुप झवायच आहे तुला 7म्मम्म घरी चल अजुन झावतो तुला….मामा खप खप खप मला झवत होते त्यांचा बुल्ला माझ्या पुचितून आत बाहर खचखचखच होताना मला दिसत होता.
मी:~ हो मामा घरी गेल्यावर पण झवा मला अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म्म अहह पुढच्या उन्हाळ्यात मला आणि दिदिला सोबत झवा अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह अह्ह्ह सीसीसीसीसी उम्म्म्म मामा आआईईईई मी झडत आहे अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मामा:|सीसीसीसीसीसी आह्ह्ह्ह्ह् माझ पण होत आहे हाआआ अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसीसी
मामा नी सगळ त्याचं पानी माझ्या पुचिवर सोडल अह्ह्ह्ह आम्ही दोघेही धापा टाकत खाली झोपलो अह्ह्ह्ह

मी ते सगळ पानी माझ्या पुचिवर हाथाने फिरवाले. आणि बोट मामाच्या डोळ्यात डोळे टाकून चाटूं घेतले.
थोड्या वेळाने मामाने मला अजुन एकदा चांगले झवून काढले.
ननतर आम्ही थकुन झोपि गेलो कारण रात्रीचे 3 वाजले होते आणि 7 वाजता आम्हाला उतरायचे होते.

तर मित्रांनो कशी वाटली माझी ही स्टोरी नक्की कळवा.

4.5/5 - (4 votes)
error: Content is protected !!