मी मस्त माधवी – 3

आम्ही सगळे घरी पोहचल्यावर उतरलो. मामा ने आजोबा अणि आजी ला घरात बोलावाले चाहा पानी झाल्यावर आजोबा निघतो म्हणाले. पण माझ्या नाना जी ने त्यांना थांबयाचा आग्रह केला. ते आजोबा ला म्हणाले अरे यशवन्त थांब आजची रात्र एथेच् खुप दिवसानि भेटला आहेस .आजोबा ही जास्त काही न म्हणता तैयार झाले.


जेवण आटोपुन सगळे गप्पा मारत बसले होते. मामी सगल्यांच्या झोपयाची वेवस्था करत होती. तिन बैडरूम होत्या. एका मधे नाना नानी एकामधे मामा मामी अणि दीदी अणि तिसऱ्या मधे जी दादा ची म्हणजे माझ्या मामे भावचि जी आता मी अणि दीदी वापरत होतो त्या मधे मी आजी अणि आजोबा. पण मी म्हटले की नहीं मी एथेच् हॉल मधे झोपेल कारण तसहि आजी असताना आजोबा काय करू शकणार होते.पण आजोबा म्हणाले अग एथे कुठे गरमित झोपणार आहेस एकटी. जा तू आजिला घेऊन जा ती खुप थकलि आहे. मी थोड़ावेल गप्पा मारतो अणि येतो.


माझा सगळा मूड ख़राब झाला होता . महट्टल चला काय आता ज़झोपयाच् चुपचाप. मी आजिला घेऊन बैडरूम मधे गेले ऎसी on केला आणि खाली टाकलेल्या बेड वर झोपुन गेले. पण डोळ्यात झोप नव्हती. सकाळ पासून काय काय झाल याचा विचार करत होते . काही म्हणा आजोबा खुपच रंगेल आहेत. या वयात ही त्यानी बरोबर मला फसवले. तसहि मी पण फसायला तयारच होते. विचार करता करता झोप केव्हा लागली कळलच नाही.


अचानक अर्ध्या तासाने कसल्यातरि स्पर्शाने जाग आली. मला वाटल की उंदीर आहे म्हणून मी ओरड़नार होते तर आजोबानी माझे तोंड बंद केले. आणि एशार्याने चुप रहा म्हणून म

हत्तले. मी :~अहो आजोबा काय करताय आजी उठेल ना अणि आपल्याला अस बघितल तर काय होईल.
आजोबा:~अग ती कशाचि उठते आता 2 झोपेच्या गोळ्या घेते ती दररोज bp अणि गोडघे दुकिचा त्रास आहे तिला
मी:~नाही ना आजोबा मला खुप भीति वाटत आहे.फालतू होत्याच् नव्हतं होऊं जाईल.

आजोबा:~अग काही होत नाही बघ मी तिला हलवतो उठते का बघ
अस म्हणून त्यानी आजिला आवाज दिले आणि हलवले पण आजी हु की चु नाही केले
बघितल मी काय महट्टल होत ते. का ग तुला मज्या करयाची आहे न? मग कशाला एवढा विचार करतेस?
मी:~(लाजुन) हो पण भीति वाटत आहे.
आजोबा:~ कशाला भीतेस मी महंतोय ना विश्वास ठेव माझ्यावर..
आजोबानी आजीच्या अंगावर ब्लैंकेट टाकून दिला. आणि बाजूला लोड ठेवून दिला .रूम मधे फ़क्त नाईट बल्ब होता आणि तसहि आजिला चष्म्या शिवाय काय दिसणार म्हणून मी पण थोड़ी बिनधास्त झाले.
मी आणि आजोबा मागे सर्कुन भिंतीला टेकुन बसलो त्यांचा एक हाथ माझ्या खांद्यावर होता आणि दुसऱ्या हातात माझा हाथ पकडून हळू हळू कुर्वाळात होते. माझे हृदय एकदम फ़ास्ट धड़ धड़ त होत. आता काय काय होणार याची हुरहुर मनाला लागली होती
आजोबांणी माझ्या गलावर किस्स केला अणि म्हणाले
आजोबा:~काय मज्जा आली की नाही गाडीत ?
मी:~हो खुप मज्जा आली अस लाजत2 महट्टले
आजोबा:~ माधवी खरच तू आतापर्यन्त कोनाकडून झवून नाही घेतलेस?
झवून हा शब्द ऐकून माझ्या पुच्चीत एक उत्तेजिक लहर उठली उम्म्म्म स्स्सस्सस्सीईईईईई अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~(लाजुन)नहीं ना आजोबा खरच…..

आजोबा हळू हळू माझ्या खांद्या वरुण हाथ फिरवत खाली माझ्या कमरेवर आणला आणि माझ्या टी शर्ट वर करुण माझ्या कमरेवरुण हाथ फिरवु लागले.

आजोबा:~मग आज झवून घेणार का माझ्याकडून?

उफ्फ्फ्फ्फ़ सीईआआआःह्ह्ह्ह्ह्ह् आजोबा अस काही बोलत होते की त्याने मी लाजुन् पानी पानी होत होते. मी फ़क्तखाली बघुन लाजत हसत होते. त्यानी परत तोच प्रश्न विचारला
आजोबा:~ अग सांग ना

मी:~काय सांगू?
आजोबा:~ अग़ झवून घेणार का आज?
मला वाटल की आजोबा उत्तर ऐकल्याशिवाय राहणार नहीं म्हणून मी मानेणे हो म्हटले. पण त्यांना माझ्या तोंडुन ऐकायच होत.

मी:~ हो ना आजोबा मला झवून घ्यायच आहे तुमच्याकडून……
उफ्फ्फ्फ़ स्सीईईईआआआघ्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् असं म्हणताना माझा आवाज भारी झाला होता. माझे डोळे उत्तेजनने लाल झाले होते. माझ्या तोंडातून हे ऐकून आजोबा एकदम exite झाले त्यांनी माझा हाथ सोडून माझे बॉल पकडले आणि दाबु लागले अणि माझ्या मानेवार किस्स करत म्हणाले…..
आजोबा:~स्सस्सस्सस्सस्स अह्ह्ह्हह्ह्ह्हह्ह उम्म्म्म्म्म किती छान वाटत ग हे तुझ्या तोंडून ऐकायला …..बोल ना अजुन स्सस्सस्सीईईआह्ह्ह्ह्ह्
मी मान वर केली होती आजोबा मला मानेवार गालावर किस्स करत होते. एका हाताने बॉल दाबत होते अणि एक हाथ माझ्या पोटावरून फिरत होता. मी त्यांच्या दोनी हातावर हाथ ठेवून होते. मला वासनेची नशा चढाली होती……..
मी:~सीस्सस्सस्सस्सस्सह्ह्ह्ह्ह्ह्हम्मम्मम्मम्मम्मम्मम उफ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़्फ़ग आआह्ह्ह्ह्ह्ह् एअह्ह्ह्ह्ह्ह् स्स्सस्सी अह्ह्ह स्स्सीस्सह्ह्ह् काय बोलू स्स्स्स्स अह्ह्ह्ह्ह तुम्हीच बोला सीस्सस्सह्ह्ह्ह् मालाही तुमच्या स्सस्सस्सह्ह्ह्ह् तोंडून चावट 2 ऐकायला मज्जा येते स्स्सस्सीईआआःह्ह्ह्
आजोबा:~उम्म्म्म्म हो का? माधवी तू खुप सेक्सी आहेस उम्म्म तुझे बॉल अह्ह्ह्ह काय मस्त आहेत उस्स्सस्स तुला झवायला खुप मज्जा येईल सीईईईआआःह्ह्
अस् म्हणून आजोबानी मला ओठावर किस्स करायला सुरवात केली त्यांनी माझे ओठ त्यांच्या ओठात पकडून चोखयला लागले

Read More.  मी मस्त माधवी - 13

मी पण त्यांना साथ देऊ लागले.आआअम पुछ्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह त्यांनी जीभ माझ्या तोंडात टाकली मी ती पण चोखत होते.उम्म्म्म्म्म स्सस्सस्सस अह्ह्ह्ह्ह मग आजोबानी माझा टी शर्ट काढून टाकला आणि ब्रा पण काढून टाकला
मग ते माझे बॉल चे निप्पल चोखू लागले. सीसीसीसीसीक्काआह्ह्ह उम्म्म्म्म मी सित्कारत होते. मला खुप मज्जा येत होती.
मी:~सीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म हा असच चोखा उम्म्म्म आई ग उम्म्म्म
कधी कधी ते चावत ही होते.
मी:~अह्ह्ह्ह्सीसीसीसीसी नका ना आजोबा उम्म्म्म चाउ नका दुखत मला उह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्हह्ह्ह्ह्सीसीसीसीसीसी
आजोबा::~हो ग माझी रानी …..पण काय करू तुझे उरोज आहेतच एवढे गोड की अस वाटत खाऊन टाकाव उम्मम्मफ्फ्फ्फल्लल्ल


मग आजोबांनी माझे सगळे कपडे काढून टाकले अणि स्वतः चे पण सगळे कपडे काढले.मी प्रथमच त्यांचा लवड़ा पूर्ण पने पाहत होते. चांगलाच जाड होता उम्म्म्म्म उफ्फ्फ्फ़ हा लवड़ा माझ्या पुच्चीत जाणार या कल्पनेने माझ्या हृद्याचे ठोके वाढले होते. ते त्यांचा लवड़ा हातात पकडून माझ्या जवळ आले अणि मला खाली झोपवाले अणि ते पण माझ्या बाजूने झोपले.त्यांनी माझा एक पाय त्यांच्या कमरेवर घेतला अणि माझ्या गांडीवर हाथ फिरवु लागले आणि त्यांचा लवड़ा माझ्या फुदीवर घासु लागले माझ्या पुचिच्या ओलाव्यात त्यांच्या बुल्ल्याचा ओलावा मिक्स करू लागले…मी पण माझी पुची त्यांच्या लवड्या वर घासु लागले सीसीसीसीसीसीक्काआह्ह्ह्ह्ह् उम्म्म्म

आजोबा मला जवळ ओढ़त म्हणाले “कस वाटतंय माधवी?”
मी:~उम्म्म खुप छान सीसीसीसी अह्ह्ह्ह
आजोबा:~उम्म्म्म मलाही खुप छान वाटतंय सीसीसीसी अह्ह्ह. काय ग एक सांग मला की तू माझ्या सारख्या म्हातार्या कडून झवून घ्यायला कशी तैयार झलिस? उम्म्म सीसीसी तू एवढी सेक्सी आहेस तुला तर कोनी पण झवेल
आजोबानी माझ्या गांडीच्या फटित बोट फिरवत विचारले. त्यात्यांच्या या करण्यमुळे मी बिना पाण्याच्या माशा सारखी तड़पडु लागले माझ्या पुचिच्या पाण्याने त्यांचा लवड़ा ओलाचीम्ब झाला होता मी हाताने त्यांचा बुल्ला पकडला अणि पुचिवर घासत म्हणाले
मी:~सीसीसी अह्ह्ह्ह उम्म्म आजोबाआआआआ उम्म्म मला झवून घ्यायची खुप इच्छा होती पण घरच स्ट्रिक्ट वातावरना मुळे नाही करू शकले. आणि तुमच्यासरखा धीट कोणी मिळाला पण नाही….
आजोबा:~ हो का?
अस म्हणून त्यानी माझ्या गाण्डित एक बोटटाकल
मी:~अह्ह्ह्ह्ह उम्म्म आजोबाआआ नका न अस करू दुखत ना
आजोबा:~मग कस करू सांग ना….
मी :~मला नहीं माहीत…..
आजोबांनी मला टर्न करुण माझ्या वर आले अणि म्हणाले
आजोबा :~सांग ना कस करू….
मी माझे पाय फाकवाले अणि त्यांच्या पाठीवरुण हात फिरवत त्यांच्या गांडीवर नेला आणि गांडीवर जोर देऊन अणि खालूंण माझी गांड उचलून त्यांचा लंड पुचिवर दाबत महत्तले……
मी:~उम्म्म्म आअह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी तुमचा सोटा माझ्या पुच्चीत टाकून झवा ना…..
आजोबा हे ऐकून एकदम खुश झाले आणि जोश मधे आले अणि म्हणाले
आजोबा:~सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह वोव्व्व्व् आततर मला कण्ट्रोल होत नाहिये.
मी:~ हो ना आजोबा प्लीज टाका ना तुमचा लवड़ा माझ्या पुच्चीत अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् सीसीसीसीसीसी केव्हाचि वळवलतेय
आजोबांनी मला किस्स केला माझ्या उरोजावर किस्स केला अणि खाली बेम्बिवर किस्स करत पुचिला पण चाटले उम्म्म्म्म्म सीसीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह मी मैड होत होते.
आजोबा माझे पाय फाकवुंन आणि लंड हातात घेऊन गुडघ्यवर बसले आणि हळू हळू पुचिच्या दाना लंडाच्या सुपारी ने घासु लागले…
आजोबा:~उम्म्म्म्म काय गरम झालीय तुझी चूत अह्ह्ह्ह्ह मी आत टाकतोय तुला थोड़ दुखेल…
मी:~सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह हो टाका ना मि सहन करेलसीसीसीसीसीसी
आजोबांनी हळू हळू त्यांचा बुल्ला माझ्या पुच्चीत टाकयला सुरवात केली माझी पुची खुप ओली असल्यामुळे त्यांचा लंड आरामात आत ज़ात होता
अर्धा आत गेला होता मला थोडे दुखत होते सीसीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह्ह आजोबा हळू प्लीज मला दुखतय उम्म्म्म्म आजोबा म्हणाले हो बेटा बस थोडा च बाकी आहे त्यानी लंड थोडा मागे घेतला आणि परत आत टाकला स्सस्सस्स अह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसी नंतर त्यानी परत तसच केल 5 6 वेला अस केल्यानंतर एक जोराचा झटका दिला मी:~अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् आआआआआआईईईईई ग मेले सीसीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह्ह्हउम्म्म्म्म आजोबा अह्ह्ह्ह्ह खुप त्रास होतोय अह्ह्ह्ह्ह्ह आजोबा लंड तसाच ठेवून माझ्यावर आले अणि मला किस्स करू लागले “बस बेटा झाल आता फ़क्त मज्जा येणार दुखानार नाही.”अस म्हणून ते हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागले . माझ दुखन खरच बंद झाल होत. मी पण आता खालूंन गांड उचलून त्यांच्या धक्याला प्रतिसाद देत होते .शेवटी मला लंड मिळालाच . आणि खरोखर झवून घेन्यासरखा दूसरा आनंद नाही. आता आजोबांची स्पीड थोड़ी वाढली होती
मी :~ अह्ह्ह्ह्ह्ह स्सस्सस्स सीसीसीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह अजुन अह्ह्ह्ह अजुन अह्ह्ह्ह उम्म्म्म्म झवा ना सीसीसीसी आह्ह्ह्ह हळू सीसीसीसी खुप छान सीसीसीसीसी उम्म्म्म झवा ना जोरात
अस म्हणून त्याना झवायला सांगत होते.
माझी पुची आता तणल्या गेली होती त्याचा लंड माझी सगळी पूछी झवून काढत होता.सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह या सुखा साठि मी खुप दिवसाची वाट पाहत होते.
आजोबाहि आता रंगात आले होते सट सट सट ते त्यांचा लवड़ा माझ्या पुचिच्या आत बाहर करत होते
आजोबा:~उम्म्म्म काय मस्त वाटतंय …..खुप गरम माल आहेस तू स्सस्सस्सस सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~सीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह स्स्स आजोबा गरम तर तुमचा लंड आहे अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् उम्म्म्म हा हा हा जोरात झवा उम्म्म्म माझ होत आले आहे स्स्स्स्स्स्स्स
झवायाची स्पीड वाढली होती सटा सट त्यांचा बुल्ला माझी पुचिच्या आत बाहर करत होता मी खालूंण गांड वर करुण करुण त्यांचा लंड आत घेत होते.
मी~आआआआईई ग उम्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह आह्ह्ह्ह्ह्ह सीसीसीसीसी हाआअ हाआय्य्य्य्य्य्य्य आजोबा काय झवता हो तुम्ही सीसीसीसीसीसी झवा ना मी आले मी आले अस म्हणून त्याना गच्च मीठी मारली अणि झड़ू लागले

Read More.  मावशीची जवानी लुटली - Marathi Sex Story

मी डोळे बंद करुण पडून राहिले.मला स्वर्गात आल्या सारख वाटत होत. आजोबा झवायच थाम्बुन माझ्याकडे बघत होते . मी 5 मिनिटांनी नार्मल झाले डोळे उघडून बघितले तर आजोबा माझ्याकडे बघत हसत होते. ते मझ्यावरुण खाली आले होते अणि साइड ला हातावर डोक ठेवून माझ्याकडे बघत होते

आजोबा:~ह्म्म्म काय ग मज्जा आली झाली का तुझी पुची शांत?

मी:~ हो आजोबा झाली शांत उम्म्म्म खुप मज्जा आली.

मी आजोबांच्या हतावर डाक ठेवून झोपले होते. अणि त्यांच्या छतिवरुण हाथ फिरवत होते आजोबा माझ्या पाठीवरुण हाथ फिरवत होते.
मी:~आजोबा तुम्ही आतापर्यंत खुप झनिना झवले असेल तुम्हाला कोनासोबत जास्त मज्जा आली?
आजोबा:~खर सांगू आज एवढी मज्जा कधीच नाही आली. आणि अजुन आपण मज्जा करणार आहोतमी:~अरे हो

तुमच तर पानी पडलच नाही अजुन.
आजोबा:~ अग हो कारण दुपारी झाल होत ना एकदा अणि मी आता कण्ट्रोल करत होतो जर् मी गळलो तर परत उठायाचा नाही माझा लवड़ा.
मी त्यांचा लंड पकडला तो आता नरम झाला होता.
मी:~पण आजोबा हा तर आताच नरम झालाय.
आजोबा माझ्याकडे टर्न झाले आणि माझ्या गांडीला पकडून जवळ ओढ़त म्हणाले….
आजोबा:~अग तू त्याला हाथ लावशील तोंडात घेऊन चोखशील तर होईल तो कड़क
मी त्यांचा बुल्ला मुठित घेऊन हलावु लागले. तो हळू हळू कड़क होत होता. आता मी पण परत तापायला लागले होते.माझी पुची वलवळ करू लागली होती. मी उठूंन बसले आणि त्यांचा लंड पकडून त्याला तोंडात घेऊन चोखू लागले त्याच्या सुपारी वरुण जीभ फिरवु लागले लंडच्या ओपनिंग मधून प्रीकम येत होता तो मी जिभेनेचाटु लागले.उम्म्म्म्म्म सीसीसीसीसीसी स्स्स्स्स् आआह्ह्ह्ह्ह्ह् मस्त टेस्ट होती.थोड्यावेलात लण्डकड़क झाला .मी त्याला आता पूर्ण तोंडात घेऊन चोखू लागले. त्याच्यावर तोड़ ठेवून वर खाली करू लागले. मला खुप मज्जा येत होती.
आजोबा:~उम्म्म्म्म्म सीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह्ह उफ्फ्फ्फ्फ्फ्फ्फ़काय मस्त चोखतेस तू माधवी अह्ह्ह्ह्ह स्स्स्स्स् चाट अजुन उम्म्म्म्म्म्म्म हा हा हा असाच उफ्फ्फ्फ्फ़ स्सस्सस्स तुला माझ्या बुल्ल्याचा टेस्ट आवडू लागला आहे वाटत.
मी त्यांचा लंड पकडून गालावर तर कधी माझ्या उरोजावर फिरवु लागले .आता तो खुपच टाइट झाला होता.
आजोबानी मला वर ओढुन् घेतले अणि माझे उरोज चोखू लागले.मला किस्स करू लागले.
मी:~उम्म्म्म्म सीसीसीसीसी आआह्ह्ह्ह आजोबा प्लीज एकड़ माझी पुची चाटाना….खुप मज्जा येते.सीसीसीसीसी तुमची जीभ आत बाहेर होते तेव्हा….
आजोबा:~जसी तुझी इच्छा बेटा…
आजोबानी मला खाली झोपवले माझे पाय फाकवुंन माझी पुचीवरुण हाथ फिरवत पुचिचा दाना रगडु लागले अणि मग खली वाकुन् पुच्चीत तोड़ टाकले अणि चाटु लागले…..उम्म्मम्मवस्सस्सस्सय्य्य्य्य्य्य्य अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह आआआआआसीईईईईईईईए ग अह्ह्ह्ह्ह असे आवाज आपोआपच माझ्या तोंडून निघु लागले

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 03

उम्म्म्म्म्म अह्ह्ह्ह्ह्ह काय मस्त चाटता तुम्ही आजोबा उम्म्म्म्म्म्म्मआजोबा आता त्यांची जीभ आत बाहर करू लागले उम्मम्मम्मम्ममसीसीसीसीसीसीसी अज्जज्जज्जआआआआआईईर्रर्रर
मि:~अह्ह्ह्ह्ह उम्मम्मम्म बस झाल आजोबा टाका तुमचा बुल्ला आता सीसीसीसीसीसी सह्ह्हन्नन्न नाही होत आहे आआआआआआईईईई गगगगगग


आजोबा उठले आणि हळू हळू माझ्या पुच्चीत त्यांचा लंड टाकू लागले . या वेळेस मला दुखले नाही मी पुची खाली सरकवुंन त्यांचा लवड़ा आत घेत होते. जैसा त्यांचा लवड़ा आत गेला तस आजोबा जोरात शॉट मारायला लागले खपा खप खपा खप ते त्यांचा बुल्ला माझ्या पुच्चीत ताकत होते. अस्स्सस्स अस्सस्सस्सच अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् अजुन आआआआईईईईईईईई उम्म्म्म्म्म झवा आजोबा अह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् उम्म्मम्मम्मम्मम्मक

आजोबा:~ स्स्स सीसीसीसीसीसीसी अह्ह्ह्ह्ह हो ग माझी रानी अह्ह्ह्ह्ह्ह
मी:~ सीसीसी अह्ह्ह सीसीसीसी आह्ह्ह्ह्ह् उम्म्म्म टाका अजुन आत फाडूंन टाका माझी पुची…..स्स्स्स्स् सीसीसी अह्ह्ह्ह आआआईई ग अह्ह्ह्ह

आजोबा:~उम्म्म माधवी मी खुप थकलो ग तू वर ये….
ते खाली झोपले आणि मी त्यांचा बुल्ल्यावर बसले आणि गांड वर खाली करुण त्यांचा लवड़ा आत घेऊ लागले उम्म्म्म अह्ह्ह्ह ही पोजीशन खुप चांगली होती त्यांचा लवड़ा पूर्ण आत ज़ात होता मी जोरा जोरात गांड हलवुन् लंड आत घेऊ लागले.
मी अस काही झवून घेत होते की मला परत कधी झवून घ्यायला मिळणार नाही. मी परत एकदा झडले होते मी खाली आले . आजोबानी मला बेड पकडूनन उभ राहायला सांगितले. आणि त्यांनी मागुण माझ्या पुच्चीत लंड टाकला अणि माझी कंबर पकडून मला झवू लागले. त्यांच्या प्रत्येक धकक्या नंतर माझ्या तोंडून अह्ह्ह्ह सीसीसीसी उम्म्म्म अजुन अह्ह्ह हआ अह्ह्ह्ह हा हा हा सीसी अहह अस निघत होत ते मला खप खप खप झवत होते मी त्यांचा प्रत्येक धक्का एन्जॉय करत होते.
मी परत एकदा झड़ले. मी आजोबाना तस सांगितले तर ते म्हणाले हो माझ ही होत आलय. त्यानी खालूंण हाथ टाकून माझा दाणा चोळू लागले मी परत एक्साइट झाले.आजोबा परत खाली झोपले आणि मई त्यांचा लंड घालून घेऊन गांड खाली वर करू लागले आणि थोड्या वेळात परत झडले. मी उठले आणि खली झोपले मी आजोबा ना महत्तले बस झाले आता नाही होत
मी:~आजोबा तुमच का होत नाहिये?
आजोबा:~अग मी सेक्स पॉवर वाढवायचि गोळी घेतली आहे.
मी:~मग आता कस करायच? आता मझ्यात ताकत नाही.
आजोबा:~बस तोंडाने चोखून करुण दे नाहितरि आता कुठ परत चांस मिळणार ?
मी त्यांचा लवड़ा परत तोंडात घेऊन चोखू लागले पूर्ण ओला करुण त्यांच्या स्किन जिथे attach असते तिथे जिभेने चाटु लागले एक पुस्तकात वाचले होते मी.


आजोबा सीसीसी अह्ह्ह सीसीसी अह्ह्ह्ह करू लागले अणि थोड्या वेळात ते गळू लागले मी त्याचं पानी पूर्ण ओठावर पाडून घेतल आणि त्यांच्या लंडाने चेहऱ्यावर फिरवुंन घेतल हे पण पुस्तकात वाचल होत.


मी आणि आजोबा खाली बेड वर पडून स्वतः ला सावरत होतो. थोड्यावेलाने आम्ही कपडे घातले एकमेकां ना मीठी मारुण किस्स केले आणि झोपयला लागलो.आजी अजूनही गाढ़ झोपलि होती इकडे आम्ही काय काय करुण बसलो आणि तिला माहित पण नाही. मी घडी बघितलि 3 वाजले होते.मी मात्र खुश होउन्न झोपि गेले.


सकाळी 8 च्या दरम्यान आजी आजोबा निघाले. मी त्यांच्या गाडिकडे उभी राहून पाहत होते. कालचि रात्र मी कधीच विसरु शकणार नव्हते आजोबानी मला एका नव्या विश्वाचा दरवाजा दाखवला होता


तर मित्रांनो अणि मैत्रिनिनो जर तुम्हाला ही स्टोरी आवडली असेल तर मला नक्की कळवा.
ही माझी पहली झवून घेण्याची वेळ होती अजुन खुप लवडे मई खाले आहेत तुमच्या रिप्लाई ला बघुन मई ठरवेल की पुढे लिहायच की नाही.

3.7/5 - (3 votes)
error: Content is protected !!