गावझवाडी – भाग बारावा (लेस्बियन)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहिले की, तुळसा अन तुळसा प्रणयारधनेतुन एकमेकांना सुख देऊ पाहतात.
इथुन पुढे-

तुळसाने झाट काढायची क्रिम आणली चंदाला पाय फकवुन झोपायला सांगुन ती क्रीम तिच्या पुच्चीवर लावली आणि वस्तार्याने तिची झाटं साफ करु लागते.


तेवढ्यात यशवंतरावाचा फोन येतो,
यशवंतः आवं किती येळ झाला आजुन बाहीर आला नाहीसा. तुमास्नी दौऱ्यावर जायच हाय नव्हं.
तुळसाःतब्येत कुरकुर करतीय आजचा दौरा पुढं ढकला तुम्ही.अन तुम्ही बी आराम करा लय दगदग करु नगा.
यशवंतः वैद्याला बोलवु द्या का ,
तुळसाः नाय नग चंदा हाय आमच्या सोबतीला तशी गरज लागलीच तर सांगु तिला आम्ही आणखी एक आमच्या खोलीकडं कुणाला बी धाडु नगा आम्ही जेवायच्या येळंपातुर येतो बाहीर अंघोळीनंतर जरा आरामचं करु.
यशवंतः बर चालतयं
फोन कट झाल्यावर,
तुळसाः निस्ता काळजीचा आव आणुन काय फायदा बायकुला सुख देता येत न्हाई अन म्हणे वैद्याला बोलावु का स्वताच्या लवड्याचा इलाज करुन घे आधी
भडव्या, नामर्द कुठला.
चंदाः बायसाब काय झालं. कुणावं चिडलासा.
तुळसाः सवताच्या नशिबावं चिडले गं झोप तु तुझी झाटं काढते थोडी राहल्याती.
चंदा झोपते. झाटं काढुन झाल्यावर तुळसा म्हणते,
तुळसाः चंदे उठ बघ आता कशी चिकना दिसाय लागलाय तुझा फोदा.
चंदाः खरचं की बायसाब आतापास्न दर येळी साफ ठेवत जाईन बघा.
तुळसाः बर चल अंघुळीला.
चंदाः म्या बी.
तुळसाः व्हय मग तुझा पुच्चा बी धुयाला पायजेल की.
चंदाः माझी कापडं नायत आणली दुसरी.
तुळसाः अग येडे नागड्यानच आंघुळ करायची आपुन. तु मला घाल म्या तुला घालते. आज मंजुळेची आठवण येती बघ आम्ही दोघी या खोलीत लय येळा झडलो. तिला म्या चाटली, चोळली, चोकली, रगडली.
चंदाः लय मजा आली असल ना तुमास्नी.
तुळसाः तुला बी देती मजा चल. न्हाणीघरात.
चंदा आणी तुळसा बाथरुममध्ये जातात.तुळसा शॉवर चालु करते, दोघीचे अंगावर शॉवरच्या पाण्याने शहारे येतात. दोघी एकमेकांना बिलगतात. तुळसा चंदाचं तोंड तोंडात घेते, तिला चुंबन करु लागते. चंदा ही उत्तम साद देऊ लागते. चंदाच्या थानांवरनं झिरपत जाणारं शॉवरचं पाणी त्याला तुळसा पिवुन घेते थानं तोंडात घेउन चोखु लागतात. दोघी सुस्कारत आहेत,
चंदाः आआआआआ इइइआइइइइ इआइइइइ अअआआआअअअ बाअअआआसायेब. आआईईईइ आययय गगग. स्स्स्स्स् स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्
तुळसाः चं…….ss दे आआआआआ ऊउउईउउ ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् आऊच चंदे स्सनकन.
दोघी उत्तेजित होत असतात शॉवरचं पाणी त्यात थेंबा थेंबानं भर घालत असतं तुळसाखाली उभी राहुन चंदाला साबण लावु लागते सर्वांगाला साबण लावुन झाल्यावर चंदाच्या पुच्चीवर साबण चोळु लागली.
चंदाः उउउउउउ उउउउउउ हम्म्म्म्म्म्म्म् हम्म्हम्म्
बायसाब लय वासाचा साबण हाय वं.
तुळसाः व्हय का मग तुझ्या पुच्चीला बी चांगलाच सुंवास येईल बघ. थांब म्या घेऊन बघती.
चंदाच्या पुच्चीवर पाणी मारुन तिला स्वच्छ करत. तुळसा सांगते,
तुळसाः चंदे या मंचकावर एक पाय ठेव अणि एक जमिनीवर ठेवुन मागे भिंतीला पाठ लावुन उभी रहा.
तुळसा खाली बसुन तिच्या पुच्चीजवळ नाक नेत तिच्या पुच्चीचा वास घेऊ लागते.
तुळसाः लय सुंगधी हाय ग तुझा फोदा चंदे.
असं म्हणुन तिथं जीभ लावते चिरेवर जीभ खालीवर करत तिची चिकनी पुच्ची चोखु लागते.
चंदाः अअआआआअअअ आऊच आययय आयययययगय लय मस्त चाटतायसा बायसाब तुमची चाटण कला मस्त हाय बघा.
तुळसाः दिसतय ते. लबाड कुठली नाय नाय म्हणत गळलीस की गं.
चंदा दोन्ही हाताच्या तळव्यात आपला चेहरा लपवत लाजते.
तुळसाः अग लाजतीस काय ह्या बापयापेक्षा आपुन बायाबायाच एकमेकींन्सी चांगलं सुख देऊ शकतु बघ.
चल बया तु तर झडलीस पण माझी पण फोद्री चोख मला झडव.
चंदाः व्हय जी.
तुळसाच्या अंगाला साबण चोळत थानं चोळते. सर्वांगावर साबण चोळत तुळसाच्या मांड्यावर साबण चोळते.
तुळसाः आहहहहह स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स् चंदे.. चोख की ग लवकर.
चंदाः बायसाब तुमास्नी लयच घाई दिसत्या.
तुळसाः झडायचं हाय ग मला. लय दिसानं पाणावल्या फोद्री माझी. झडु दे फळाफळ. तुझ्या मालक जे सुख देऊ शकत नाय ते तु दे गं मला लय आसुसली म्या.
तुळसा एक पाय स्टुलवर ठेवला अन पाठ भिंतीला टेकवुन उभी राहीली. चंदा गुढग्यावर खाली बसुन तुळसाची पुच्ची चोकु लागली.
तुळसाः आआईईईइ गगगगगगग उउउउउउ ऊउउईउउईईईइइ अअअअअअअअ अआऊच चंदे तु बी काय कमी चाटी नाहीस गं लय भारी चाटतीयास.
चंदाः पर बायसाब तुम्ही झडा की लवकर.
तुळसाः मला तु झडव की. तुला जमना व्हय.
चंदाः चांगली चोकत्या असं बी म्हणतायसा अन झडना बी झालायसा.
तुळसाः अशी झडती व्हय गं मी. चल बाहीर तुला सांगती कशी झडती म्या.
दोघी एकमेकंचं अंग पुसुन नागड्याच बाहेर येतात.
तुळसाः चंदे बर पलंगावर म्या आलेचं.
तुळसा कपाटातुन डिल्डो काढते.चंदा पाहुन अंचबित होते,
चंदाः बायसाब काय हाय वं हे.
तुळसाः याला डिल्डो म्हणत्यात. मला माझ्या विधवा मैतरणीनं दिला व्हता. मुंबईला गेल्यावर
चंदाः डिल…. डिल… डिल्डु म्हंजी वं
तुळसाः डिल्डो म्हंजी रबराचा बुल्ला.
चंदाः यानं काय हुतय.
तुळसाः ह्यो जवा पुच्चीत शिरतोय तवा बाईला बापय चढवुन घेतल्यागत वाटतयं
चंदाः आता तुमच्या भोकात हे घालायच व्हयं
तुळसाः मी घालुन घेती रोज. पण तु आज तु माझ्या चिरेत अन मी तुझ्या चिरेत घालणारं ह्यो रबर बुल्ला
चंदाः बायसाब तुम्ही झडला नायसा तवा पयले तुम्ही याला आत घालुन घ्या या झोपा इथं.
तुळसाः मला झडवायची तुला लयच घाई झाल्या गं
चंदाः तसं न्हाय पर तुमास्नी बरं वाटंल
तुळसाः बर बाई घुसवं.
तुळसा पलंगावर तंगड्या फाकवुन उताणी झोपते. चंदा डिल्डो हातात सुर्यासारखा धरुन बसलेली असते.
तुळसाः ये बया सुरा नाय त्यो बुल्ला हाय नीट धर की.
चंदाः असा बराबर हाय का ?
तुळसाः हा आता बराबर हाय घुसवं आता हळु हळु ढकल आत.
चंदा तुळसाच्या चिरेवर डिल्डो ठेवुन आत ढकलते. अर्धा डिल्डो आत गेल्यावर,
तुळसाः अआऊच हम्म्म्म्म्म्म्म् उउउउउउ असाच ढकल अजुन ढकंल
चंदाः घुसला नव्ह बराबर मधी.
तुळसाः हहहहहहह हम्म्हम्म् घुसला बघ आता हळु हळु आत बाहीर कर.
चंदा आत बाहेर हलवते. तुळसाला मज्जा येते.
तुळसाः चंदे, एका हातानं आत बाहीर कर आणि एका हाताच्या चिमटीनं माझा दाणा चुरड की गं.
चंदा तिच्या दाण्याला हात घालते.
तुळसाः हाळुळुळु की गं मरण की म्या.
चंदाः दुखलं का व बायसायब.
तुळसाः दुखतया पर दुखण्या परास सुख लय भेटतया चिवड दाण्याला चुरड अजुन.
चंदाने दाणा चुरडल्याने तुळसाचा बांध फुटला तीच्या पुच्चीतुन पाण्याची धार वाहु लागली.
चंदाः बायसाब बरचं पाणि झडलं हो तुमचं.
तुळसाः हहहहहहह हम्म्म्म्म्म्म्म् चंदे अग मंजुळा गेल्यापास्न लय दिसांनी झडाले बघ म्या.
तुळसा उठुन बसत बोलली,
तुळसाः चंदे आता तुला झडवती परत एकदा. तु झोप आता उताणी.
चंदाः बरं बायसाब.
चंदा उताणी झोपते. तुळसा तिच्या पायाशी बसते. पुच्चीवरुन हात फिरवत,
तुळसाः लयच चकाचक दिसत्या गं तुझी पुच्ची चंदे.
चंदेः तुम्ही साफ करुन दिल्या मग चमक आल्या तिला.
तुळसाः असं व्हृय. मग आता फाकव तंगड्या देते तुझ्या भोकात.
चंदा पाय फाकवते तुळसा डिल्डो आत ढकलते.
चंदाला त्रास होतो.
चंदाः अअआआआअअअ इआइइइइ ऊउउईउउ ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् बायसा….. बबबबब लय जाड हाय वं फाडलं माझी फोद्री.
तुळसाः तुझी लयच टाईट हाय ग आजुन बी. थांब तुझ्या पुच्चीचा भोसडाच करती आज.
डिल्डो अजुन आत ढकलते. आत बाहेर करु लागते.
चंदाः उउउउउउ उउउउउउ ऊउउईउउ हम्म्हम्म् हहहहहहह
तुळसाः लय खाजाडी हायस वाटत कीती येळ झालं गळणासं कशी.
चंदाः आवं या तुमच्या डिल्डुनं कायबी नाय व्हायचं मला. एक काम करा पुच्ची चाटुन झडवा मला बायसाब.
तुळसाः असं म्हणतीसं उठ मग आता बघ गम्मत.
चंदा उठते तुळसा तिच्या जागी झोपते. चंदाला म्हणते,
तुळसाः चंदे माझ्या पुच्चीला तोंड लावुन तुझी पुच्ची माझ्या तोंडाकडं करुन माझ्या अंगावर पालथी झोप.
(६९पोझिशन)
तुळसानं सांगितल्या प्रमाणं चंदा झोपली. अन जीभेची एकमेकींच्या पुच्चीशी झुंज लागली. दोघींचे हुंकार खोलीत घुमत होते.
चंदाः हम्म्म्म्म्म्म्म्…. हम्म्हम्म्…. हहहहहहह…. उउउउउउ ……
तुळसाः हम्म्म्म्म्म्म्म्…..हहहहहहह…. अअअअअअअअ….. हहहहहहह उउउउउउ ऊम्म्म्म्म्म्उउउम्म्म् ….
जवळजवळ दहाएक मिनिटांनी दोघी एकमेकांच्या तोंडावर झडल्या. दोघींनी एकमेकांचे कामरस मनसोक्त पिऊन पुच्ची चाटुन पुसुन साफ केली.
तुळसाः चंदे लय बरं वाटलं बघ मंजुळेपेक्षा लय भारी केलीस बघ कधी येळ मिळाला तर दोघीस्नी एकसाथच उडवुन घेईन म्हंते.
चंदाः बायसाब तुम्हाला खरं सांगु का तुम्हाला समाधान मिळालं यात मला आनंद हाय पण खर्याखुर्या मर्दात अन तुमच्या रबरी बुल्यात लय फरक असतुया. मर्द पायजेल वं या भोकाचा चेंदामेंदा कराय.
तुळसाः खरं हाय चंदे तुझं. पर परक्या मर्दाकडनं झवुन घेतलं अन कुणाला कळलं तर बदनामी हुईल गं म्हुन अशी खाज मिटवुन घेत्या गं. तुझ्या वळखीत हाय का कुणी मर्द जे सगळं गुपीत ठेवील.
चंदाः बायसाब.. असा मर्द… हाय असा एक मर्द हाय
तुळसाः कुठं.
चंदाः आपल्या वाड्यातचं.
तुळसाः अपल्या वाड्यत अग यशवंतरावास्नी कळलं तर मारुन टाकत्याल ते.
चंदाः बायसाब आवं त्यो भिवा माझ्यावं लय डोळा ठीवुन हाय लय वंगाळ नजर हाय माझ्यावं त्याची.
तुळसाः त्यो भिवा, वाड्यातला नोकर….
चंदाः त्योच त्योच. घेऊया का त्याला चढवुन.
तुळसाः अग पण कुठं बोलला म्हंजी.
चंदाः म्या हाय नव्ह माझ्या पुच्चीसाठी पागल हाय त्यो.
तुळसाः असं म्हणतीस, बरं येळ पाहुन करु कवातरी. कर त्याला तैयार.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 01

चावट पप्या…
भिवा,चंदा आणी तुळसा या त्रयीचा हैदोस वाचा पुढच्या भागात. तो पर्यंत मनसोक्त गळत रहा गळत रहा गळत रहा. आपपल्या बायका झडवत रहा.

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!