वेगळा छंद… भाग 2

पूजाताई आलेली असली की मध्यरात्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो.

मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील कंपनीचे नाव, साईज वगैरे उगाचच वाचत असे. का कोणास ठाऊक पण तसे करून मला भलताच आनंद मिळायचा.

कधी मग मी नागडा होऊन तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी अंगावर घालायचो. पूजाताई अंगाने भरलेली होती तेव्हा तिची अंतर्वस्त्रे मला व्यवस्थित व्हायची. ब्रेसीयर घालून त्याच्या कपमध्ये कापडाचा बोळा भरायचो व ते कप दाबून दाबून कल्पना करायचो की मी पूजाताईची छाती त्या ब्रेसीयरवरून दाबत आहे.

माळ्यावर एका भिंतीला मी एक उभा आरसा लावला होता, त्यात ताईची ब्रेसीयर, पॅन्टी घालून मी कसा दिसतो ते न्याहाळत बसायचो. तिच्या पॅन्टीमधील माझा फुगीर लंड बघायला मला फार आवडायचे. सकाळी हीच पॅन्टी माझी बहीण घालेल आणि ह्याच माझ्या लंडाच्या भागाखाली तिची फुगीर पुच्ची झाकली जाईल या विचाराने मी कामवेडा होत असे.

माझ्या बेडवर मी एक खास जाडजूड आणि लांबट उशी बनवून घेतली होती. कधी मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन त्या उशीवर लावत असे. एका बाजूने उशी पॅन्टी खोचत असे व दुसर्या बाजूने मी ब्रेसीयर उशीला लावून त्याच्या कप मध्ये बोळे भरत असे.

असे केल्याने त्या उशीने जणू ब्रेसीयर, पॅन्टी घातली आहे असे वाटायचे. ती उशी कवेत घेऊन आरशात बघितले की असे वाटायचे माझी बहीणच ब्रेसीयर, पॅन्टीमध्ये माझ्या कवेत आली आहे. मग ती उशी बेडवर ठेवून मी तिच्या बाजूला झोपत असे व त्या उशीला मिठी मारत असे, त्या ब्राचे कप तोंडात घेऊन चोखत असे, जणू मी माझ्या ताईबरोबरच सगळे करत आहे.

इंटरनेटवर चाटींग करताना मी खास इंसेस्ट चाटरूममध्ये जाऊन माझ्यासारख्या बहिणीबद्दल कामवासना असलेल्या बऱ्याच जणांबरोबर चाटींग करत असे व माझे अनुभव, माझ्या स्वप्न-कल्पना त्यांच्याबरोबर शेअर करत असे. त्यांच्या बरोबर खास करून मी माझ्या बहिणीच्या अंतर्वस्त्राबद्दल चाट करत असे. मग मोठ्या अभिमानाने त्यांना सांगत असे की त्या क्षणाला माझ्या बहिणीची अंतर्वस्त्रे माझ्या हातात आहे म्हणून.

मग ते मला रिक्वेस्ट करायचे की तुझ्या बहिणीची अंतर्वस्त्रे आम्हाला वेब कॅमेऱ्यावर दाखव म्हणून. मग मी मोठ्या उत्साहाने त्यांना माझ्या वेब कॅमेऱ्यावर पूजाताईची ब्रेसीयर व पॅन्टी दाखवायचो. मी भिंतीकडे पाठ करून बसायचो व हात बाजूला लांब करून त्यांना कॅमेऱ्यावर ती अंतर्वस्त्रे दाखवायचो, ज्याने त्यांना अंतर्वस्त्राबरोबर फक्त पाठीची भिंत दिसत असे.

कधी कधी मी त्यांना उशीला लावलेली ब्रेसीयर, पॅन्टी दाखवायचो. ते पाहून बहुतेक जण खुश व्हायचे आणि त्यातून मला एक वेगळाच कामानंद मिळायचा.

मग काही जण मला पूजाताईची ती अंतर्वस्त्रे क्लोजअप मध्ये दाखवायला सांगायचे. मग कोणाला ब्राचा कप क्लोजअपमध्ये बघावासा वाटायचा तर कोणाला ब्राची पट्टी तर कोणाला ब्राची लेस. कोणाला पॅन्टीजचा पुच्चीकडचा भाग बघायला आवडायचा तर कोणाला त्याचे इलास्टिक.

एकाला तर पॅन्टीजचा पुच्चीकडचा मळकट, काळपट झालेला भाग अगदी जवळून बघायला आवडायचा. पॅन्टी जुनी झाली की पूजाताईच्या पुच्चीतून निघत असलेल्या चिकट स्त्रावाने तो भाग मळकट आणि काळपट झालेला असायचा. कॅमेऱ्यातून कसाही का दिसेना. पण तो भाग पाहून तो फार उत्तेजित व्हायचा. असे तो मला चाटींगमध्ये सांगायचा.

तेव्हा माझ्याप्रमाणे ते सगळे चाट-फ्रेंड माझी बहीण कधी येते याची वाट बघत असायचे. रोज ऑनलाईन येऊन ते मला विचारत रहायचे तुझी बहीण आली का म्हणून. आता त्यांना माझ्या बहिणीची अंतर्वस्त्रे बघून किती सुख मिळत असेल ते त्यांनाच माहीत पण मी बाकी भलताच कामोत्तेजित व्हायचो.

Read More.  भाभीने दिराची गांड मारली

माझ्या सख्ख्या बहिणीची अंतर्वस्त्रे मी कॅमेऱ्यातून का होईना पण बाहेरच्या व्यक्तीला दाखवतो याने मला कामोत्तेजना मिळायची. त्यांना दाखवत असताना माझा लंड एकदम कडक झालेला असायचा व मी बऱ्याचदा लंड हलवत हलवत त्यांना दाखवत असायचो.

मग नंतर शेवटी न राहवून मी चाटींग बंद करायचो व पूजाताईची ब्रेसीयर, पॅन्टी कुरवाळत मूठ मारायचो. माझ्या लंडावर पॅन्टी गुंडाळून मी लंड हलवायचो व वीर्य स्खलन करायचो.

पाणी सोडताना मला काळजी घ्यावी लागायची की ते तिच्या अंतर्वस्त्रावर उडणार नाही याची कारण दुसर्या दिवशी सकाळी तिला ती अंतर्वस्त्रे घालायची असायची. सगळे झाले की मी पुन्हा गुपचूप खाली जायचो व ब्रेसीयर, पॅन्टी दोरीवर पहिल्यासारखी टाकून ठेवायचो.

अश्या तऱ्हेने नाना उचापत्या मी करत होतो व त्याने माझ्या बहिणीच्या अंतर्वस्त्राचे माझे आकर्षण अजूनच वाढत होते. मी शक्यतो सगळी काळजी घ्यायचो की माझ्या ह्या उचापत्यांचा कोणाला सुगावा लागणार नाही याची पण शेवटी सगळे दिवस सारखे थोडीच असतात? हळूहळू पूजाताईच्या लक्षात यायला लागले की मी जरा वेगळ्याच नजरेने तिचे निरीक्षण करत असतो हे.

घर छोटे असल्यामुळे पहिल्यापासून पूजाताई मी आजूबाजूला असलो तरी कपडे बदलायची. मी तिचा लहान भाऊ असल्यामुळे तिला त्याचे काही वाटायचे नाही. मग कपडे बदलताना तिने आत घातलेल्या अंतर्वस्त्राची तिच्या नकळत एखादी झलक मिळण्यासाठी मी जीवाचा आटापीटा करत असे.

म्हणजे तिच्या कधी ते लक्षात आले नाही आणि जरी आले असले तरी तिला त्याचे कधी काही वाटले नाही. पण हल्ली हल्ली मी तिला अश्या तऱ्हेने बघायला लागलो की ते तिच्या लक्षात यायला लागले. पूजाताईने तिच्या छातीकडे बघताना किंवा नितंबाकडे बघताना मला बऱ्याचदा पाहिले.

कित्येकदा आमची नजरा नजरही व्हायची आणि मग मी नजर फिरवून दुसरीकडे बघायचो. पण ती कधी मला काही बोलली नाही की तिने मी आजूबाजूला असताना कपडे बदलायचे काही बंद केले नाही. तिच्या नक्कीच लक्षात आले होते की मी तिला चोरून बघत असतो पण तरीही ती मला काही बोलली नाही.

एकदा आम्ही घरात टीव्ही बघत बसलो होतो. पूजाताई माझ्या बाजूला बसली होती. मी थोडीशी मान वळवली की तिच्याकडे बघू शकत होतो. मी सहज तिच्या छातीकडे पाहिले. तिने घातलेल्या गाऊनचा मधला हूक उघडा होता व त्यातून तिच्या छातीच्या उभारांचा आणि ब्रेसीयर किंचित भाग दिसत होता. मला जणू स्वर्ग दिसल्याचा भास झाला!

मी एकदा दोनदा फक्त डोळे फिरवून तिच्या गाऊनच्या गॅपमधून दिसणार्या तिच्या उभारांकडे चोरून बघितले. पण मग नंतर मला काय वाटले कोणास ठाऊक? पण मी किंचित मान फिरवून तिच्या छातीकडे बघितले.

पूजाताईच्या लक्षात आले की मी तिच्याकडे बघत आहे. तिने माझ्याकडे मान फिरवली. नॉर्मली तिने माझ्याकडे बघितल्यावर मी मान फिरवायला हवी पण मी फिरवली नाही व बिनधास्तपणे तिच्या छातीकडे नजर टाकली.

मी तिच्या छातीकडे बघतोय हे पाहून तिने मान खाली केली आणि तिच्या लक्षात आले की तिच्या गाऊनचा मधला हूक उघडा आहे हे. माझ्याकडे बघत ती सरळ झाली आणि तिने आपल्या गाऊनचा हूक लावला. मग मान फिरवून ती पुन्हा टीव्ही पाहू लागली.

या वेळी तर मी स्पष्टपणे पूजाताईच्या छातीकडे बघितले आणि तिला ते बरोबर कळले. तरीही ती मला काही बोलली नाही. मला खरे तर आश्चर्य वाटत होती की ती काही बोलत का नाही? पण तिच्या न बोलण्याचा सकारात्मक अर्थ काढून माझे धाडस दिवसेन दिवस वाढत होते.

एकदा अशीच पूजाताई आलेली होती. त्या शनिवारच्या रात्री मी नेहमी सारखी पूजाताईची ब्रेसीयर, पॅन्टी चोरून आणली होती व बऱ्याच जणांना वेब कॅमेऱ्यावर दाखवत होतो. दुसर्या दिवशी रविवार होता तेव्हा सकाळी लवकर उठायची घाई नव्हती तेव्हा मी पहाटे ५ वाजेपर्यंत इंटरनेटवर चाटींग करत होतो.

Read More.  बहिणीच्या गांडीची मजा

माझ्या बहिणीबरोबरच्या झवाझवीच्या घाण घाण कल्पना त्यांच्याबरोबर शेअर करून मी चांगलाच कामोत्तेजित झालो होतो. शेवटी न राहून मी पूजाताईची पॅन्टी माझ्या कडक लंडावर गुंडाळून मूठ मारली व वीर्य स्खलन केले. मग साफसफाई करून मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी ठेवायला खाली जाणार तेवढ्यात खाली माझी आई उठली.

ती टॉयलेटला गेली तेव्हा मला वाटले की ती कदाचित परत येऊन झोपेल पण ती झोपली नाही व किचनमध्ये काहीतरी करायला लागली. मी म्हटले कदाचित ती काहीतरी करून नंतर परत झोपेल तेव्हा मी बेडवर पडून वाट पाहू लागलो आणि वाट पाहता पाहता मला झोप लागली.

सकाळी मला जाग आली कारण कोणी तरी मला हलवून उठवत होते. मी डोळे उघडून पाहिले तर पूजाताई माझ्यासमोर उभी होती. तिला पाहल्यावर माझी झोप खाडकन उडाली!

“हे काय आहे?”

पूजाताईने आपली ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या डोळ्यासमोर धरली आणि विचारले. तिची अंतर्वस्त्रे पाहून माझे धाबे दणाणले! ओह शीट! आपण तिची अंतर्वस्त्रे ठेवून द्यायला विसरलो. आई झोपायची वाट बघता बघता मला झोप लागली आणि सगळा घोटाळा झाला.

“माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी इथे काय करतेय? तू कशाला घेतलीस?” तिने मला दरडावून विचारले पण तिच्या आवाजात जरब नव्हती.

“मी… त… प… ते…”

माझी बोलतीच बंद झाली व तिला काय उत्तर द्यावे ते मला कळेना. तिने मला रंगेहाथ पकडले होते तेव्हा कबूल केल्याशिवाय मला पर्याय नव्हता तेव्हा मीही तिला सरळ सरळ सांगायचे ठरवले.

“मला आवडते, ब्रेसीयर, पॅन्टी.”

“आवडते? बायकांची अंतर्वस्त्रे? त्यात काय आवडण्यासारखे आहे? ही वस्त्र तर बायकांचा नाजूक भाग झाकण्यासाठी असतात.” तिने उपहासाने म्हटले.

“हो, पण का कोणास ठाऊक? मला ब्रेसीयर, पॅन्टीज बघायला आवडतात! मला त्यांचे पहिल्यापासून आकर्षण आहे.”

“म्हणजे तू नेहमी माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी घेत असतो वाटते. कधी पासून तुला हे आकर्षण आहे?” तिने आश्चर्य वाटल्यासारखे भासवले.

“ते मलापण सांगता येणार नाही. पण हल्ली हल्ली माझे हे आकर्षण जास्त वाढले आहे. शॉपमध्ये, डिस्प्लेमध्ये ब्रेसीयर, पॅन्टीज बघितले की मला कसेतरीच होते, त्यांच्याकडे बघत राहावेसे वाटते.”

“ते ठीक आहे पण तू माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी कशाला घेतलीस?” तिचा आवाज आता खाली उतरला होता व तिने मला हलक्या स्वरात विचारले.

“शोकेस मधील अंतर्वस्त्रे लांबून बघून बघून त्यांना हात लावायची इच्छा व्हायची, पण ते काही शक्य नव्हते तेव्हा मी तुझी अंतर्वस्त्रे घेतली.” मी पूजाताईला बेधडकपणे सांगून टाकले.

“म्हणजे तुझी इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तू माझी अंतर्वस्त्रे घेतलीस?”

“इतर कोणाची ब्रेसीयर, पॅन्टी हाताळायला मिळणे शक्य नव्हते तेव्हा मी तुझी ब्रेसीयर, पॅन्टी घेतली, ताई.”

“अरे वा! इतर कोणाची मिळाली नाही तर स्वत:च्या बहिणीची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेतलीस? कमाल झाली.”

“मग काय करणार, बाहेर कोणाकडे थोडीच मागू शकतो? आता घरातच तुझी अंतर्वस्त्रे हाताळायला मिळाली म्हणून मी घेतली.”

“आणि घेऊन काय करतोस तू त्यांच्याशी?” पूजाताई आता कुतुहलाने मला विचारत होती.

“काही नाही. मी तुझी ब्रेसीयर, पॅन्टी घेतो, त्यांना स्पर्श करून बघतो, त्यांचे आकार, डिझाइन कसे असते हे निरखून बघतो.”

“आणि एवढे वरून खालून बघून तुला काय मिळते?”

“मला नाही माहीत, पण मला मजा वाटते. त्यांचा स्पर्श मला आवडतो, त्यांच्याकडे बघत राहावेसे वाटते.” मी तिच्या ब्रेसीयर, पॅन्टी बरोबर मूठ मारतो एवढे सोडून मी पूजाताईला सगळे खरे खरे सांगितले.

“तुझ्या ह्या आकर्षणाबद्दल आईला माहीत आहे का?”

Read More.  मी कसा क्रोस ड्रेसर बनलो

“बहुतेक नाही.” मी थोड्या बेफिकीरीत उत्तर दिले.

“तिला हे कळले तर काय होईल माहीत आहे का? खास करून तू स्वत:च्या बहिणीची ब्रेसीयर, पॅन्टी चोरून आणतोस हे तिला कळले तर.” तिने एक भुंवई उडवत मला सूचक प्रश्न केला. तिच्या प्रश्नाचे गांभीर्य माझ्या लक्षात आले आणि मला भीती वाटू लागली.

“तिला माहीत नाही ते. आणि ते तिला कळणारही नाही. म्हणजे तू जर तिला सांगितले तरच तिला कळेल.”

“मग जर मी तिला सांगितले तर.” तिने पुन्हा एक भुंवई उडवत छद्मीपणे हसत मला विचारले.

“नको ताई, प्लीज! नको सांगूस तिला.” मी केविलवाणा चेहरा करून तिला विनंती केली.

“ठीक आहे. समजा मी नाही सांगितले, पण तिने तुला माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी घेताना पकडले तर? माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी तुझ्याकडे तिला मिळाली तर? ना रे बाबा, मला तिला सांगायलाच पाहिजे, नाहीतर तिला वाटायचे मीच दिली तुला माझी अंतर्वस्त्रे.”

“नको ना ताई, प्लीज सांगू नको तिला. मी पुन्हा नाही घेणार तुझी अंतर्वस्त्रे, मी पुन्हा हात नाही लावणार त्यांना.”

“पण तू तर म्हणतोस तुला फार आवडते त्यांना हात लावायला, मग तू पुन्हा घेणार नाहीस याची काय गॅरंटी?” तिने उगाचच शंका घेत म्हटले.

“नाही ताई, एकदा मला माफ कर. पुन्हा मी नाही करणार असे. माझ्यावर विश्वास ठेव.”

ती पुढे काही बोलली नाही फक्त गुढपणे हसत उठली व खाली जायला लागली. जाता जाता माझ्याकडे बघून गालातल्या गालात हसत ती पुटपुटली,

“तेव्हाच तू मला कपडे बदलताना चोरून बघत असतोस. माझ्या अंगावरील ब्रेसीयर बघण्यासाठी धडपडत असतोस.”

ती खाली निघून गेली. मी सुन्न होऊन बसून राहलो. मला कळेना आता काय करावे ते. पूजाताई आईला सांगेल की नाही याची काहीच गॅरंटी नव्हती. ती मला गॅसवर ठेवून गेली होती.
///////////////////////

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही.

पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल पण काही झाले नाही. पूजाताईने आईला काही सांगितले नाही आणि ती सांगणारही नाही याची मला खात्री पटली आणि मी निश्चिंत झालो!

साधारण ३-४ महिन्यांनंतर पूजाताईसाठी आणि आम्हा सगळ्यांसाठी एक आनंदाची गोष्ट घडली. तिच्या मिस्टरांना कंपनीमध्ये बढती मिळाली आणि त्यांची बदली मुंबईत झाली. आता कुटुंब पुण्यात ठेवून नोकरी मुंबईत करणे कठीण होते तेव्हा त्यांनी मुंबईत एक फ्लॅट भाड्याने घेतला आणि मग पूजाताई मुलांना घेऊन मुंबईत रहायला आली.

त्याने पूजाताईला फार आनंद झाला कारण आता ती आपल्या माहेरी म्हणजे आमच्या घरी कधीही येऊ-जाऊ शकत होती. सगळ्यात जास्त आनंद मला झाला कारण आता मला माझ्या बहिणीला बघण्यासाठी, भेटण्यासाठी जास्त वाट बघावी लागणार नव्हती. मुंबईतच रहायला आल्यामुळे मी कधीही, कोणत्याही वेळी तिच्याकडे जाऊ शकत होतो.

एक दोन महिन्यातच ती, मुले आणि तिचे मिस्टर मुंबईमध्ये रूळले. ती तर मुळची मुंबईचीच होती तेव्हा ती पटकन एडजस्ट झाली पण तिच्या मिस्टरांना मुंबईतील धावपळीच्या जीवनात एडजस्ट व्हायला थोडा वेळ लागला.

नोकरीतील बढतीमुळे आता त्यांना महिन्यातून एक दोन वेळा बाहेर गावी जावे लागायचे पण त्यांच्या अनुपस्थितित आम्ही पूजाताई आणि मुलांची काळजी घ्यायला होतो तेव्हा त्यांना त्याचे काही टेंशन नव्हते. ते बाहेर गावी गेलेले असताना पूजाताईकडे जाण्यासाठी जर मला वेळ नसेल तर ती मुलांना घेऊन आमच्याकडेच रहायला यायची.

क्रमशः

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!