तरुण जावयाने चोदले आईला – Madak Story

जुन्या काळी लग्ने लवकर होत असत आणि मी पण त्याच याच्यातील होते. माझे लग्न खूपच लवकर झाले होते आणि त्यामुळे मला मुले पण लवकर झाली होती. आजकाल जसे मुले मुली कॉलेज मध्ये एन्जॉय करतात तसे आम्हाला काही फार करता आले नव्हते. आजकाल मुले मुली किती बिनधास्तपणे एकमेकांबरोबर फिरतात, अफेयर करतात आणि अगदी बिनधास्तपणे संभोग पण करतात तसे आमचे काही नव्हते.

पण याचा अर्थ असा नव्हता कि आम्ही काहीच एन्जॉय केले नव्हते. आम्ही पण खूप एन्जॉय केले होते. पण ते सगळे लपून छपुन होते. त्या काळी हल्ली जसे जिम चे वारे आहे तसे तेव्हा काही नव्हते. तरीपण मी माझ्या आरोग्या बाबत खूप जागरूक होते. घरच्या घरी मी व्यायाम करून माझी फिगर खूपच छान मेंटेन केली होती. त्या काळी पण माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती.

माझ्या फिगर ला बघून मुले जशी वेडी होत असेच ते माझ्या गोलाकार छातीला आणि भरलेल्या गांडीला बघून पण वेडे होत असत. म्हणूनच तर ते सगळे  माझया मागे लागलेले असायचे आणि मी त्यातील खूप जणांना खुश कात असे. मी खूप मुलांना माझ्या शरीराचा उपभोग घेऊ दिलेला होता. अर्थात मला पण काही कमी खाज नव्हती आणि म्हणूनच मी त्यांना माझ्या जवळ येऊ देत होती.

अश्यातच माझे लग्न तसे खूपच लवकर झाले आणि माझे सगळे मजेचे दिवस कुठल्या कुठे निघून गेले. मी माझ्या संसारात रमले. माझा नवरा तसा बरा होता. दिसायला जरी फार देखणा तो नसला तरी अस्सल गावरान होता तो आणी त्यामुळे तो माझी खाज नीट भागवत असे. त्याला माहित होते कि मला काय हवे आहे ते आणि त्यामुळेच तर मी त्याच्यावर खूपच खुश होते.

हे सगळे चालू असताना तो अचानक निघून गेला आणि एकटी पडले. मला एक मुलगी पण होती. मी एकटीनेच तिला  मोठे केले आणि तिचे लग्न पण लावून दिले. तिचे लग्न लावून दिले म्हणजे मी काही म्हतारी झाली नव्हते. मी खूप तशी तरुणच होते आणि त्यातच माझी खाज गेली  कित्येक वर्षे भागली गेली नव्हती. त्यामुळे मी रोज रात्री माझ्या योनीत माझी बोटे घालून माझी खाज भागवून घेत असे.

Read More.  नवरीच्या आईची जवाजवी - Marathi Sex Story

मी आणि माझी मुलगी दोघीच राहत असल्याने माझ्या मुलीला आम्ही घर जावई च बघितला होता. ती आणि तो दोघे पण जॉब करत होते. त्यामुळे मी पण मग घरी नेहमी बीजी असत. माझ्या जावयाचे नाव राजू होते. राजू दिसायला कमालीचा देखणा होता आणि त्याला बघून मला तर माझ्या नवऱ्याची आठवण येत असे. तो पण अस्सल गावरान होता.

तो गावरान असला तरी तो खूपच नीट राहत असे. त्याला बघून असे अजिबात वाटत नव्हते कि तो गावातील मुलगा आहे. त्याची उंची, त्याची बॉडी, त्याचे नाक, त्याचे मसल्स सगळे कसे एकदम सेक्सी होते. तो खूपच नीट राहत असे आणि त्याचे ड्रेसिंग सेन्स पण खूपच छान होते. त्याला बघून माझी योनी जशी फुगीर होत असे तसेच माझ्या छातीचे निप्पल्स पण खूप मोठे होत असल्याचे मी कित्येक वेळा अनुभवले होते.

तो माझा जावई जरी असला तरी शरीराला कोणतेच नाते समजत नाही. त्याला एकच  भाषा समजते ती म्हणजे संभोगाची आणि माझा तर उपवास खूप जुना होता.त्यामुळे मी त्याला नेहमीच माझ्या मादक नजरेने बघून मनोमन उपभोगत असे. तो असला कि मी मुद्दाम माझ्या साडीचा पदर खाली करू माझ्या भरदार छातीचे त्याला दर्शन देत असे. तो पण माझ्याकडे रोखून बघत असे हे मला माहित होते.

त्या दिवशी माझी मुलगी माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली “आई अग राजू चे काही समजत नाहि मला.”

“का ग? काय झाले?” मी विचारताच ती मला म्हणाली “बाकी सगळे ठीक आहे. पण तो खूप जास्त वेळ आणि खूप वेळा संभोग करतो. माझ्याच्याने हे सहन होत होत नाही. त्याला खूपच जास्त खाज आहे असे मला वाटते.पण त्याची खाज मला काही भागवता येत नाही.”

ती असे म्हणताच माझ्यासाठी ते चांगलेच आहे हे माझ्या लक्षात आले आणि मी तिला म्हणाले “मी बोलते त्याच्याशी.”

दोन तीन दिवस झाले असतील मी आणि राजू दोघेच घरी होतो. मी मुद्दामच माझी निळ्या रंगाची साडी घातली होती. कारण त्या साडीतून माझी फिगर पुरेपूर उठून दिसत होती. त्या ब्लाउज चा गळा खूपच मोठा होता आणि त्यामुळे मी जर वाकले तर माझ्या छातीचे आतील पूर्ण फट आणि सगळे भाग समोरच्याला दिसत असत.

Read More.  आंटीला लाटण्याने जवले

ती साधी थोडी कमी पडत असल्याने ती माझ्या खोलगट बेंबीला काही झाकू शकत नव्हती. तसेच माझी गांड पण त्यामुळे खूपच उठून दिसत असे. ती साडी घालून मी जशी त्याच्या समोर गेले तसे माझ्या अपेक्षेप्रमाणे तो मला त्याची नजर रोखून बघू लागला. तो मला त्याच्या नजरेने खात आहे हे मी लगेचच ओळखले आणि त्यामुळे मी त्याला अधिकच गरम करू लागले.

मी त्याच्या शेजारी जाऊन बसले आणि त्याच्याशी गप्पा मारू लागले. इकडे तिकडे बोलत असताना मी त्याला म्हणाले “काय रे राजू तू समाधानी आहेस ना?”

“का असे का विचारात आहात तुम्ही?” त्याने मला विचारले.

“तुझ्याकडे बघून असे वाटत नाही कि तू बेडरूम मध्ये फार काही समाधानी आहे ते.” मी त्याच्या मूळ प्रोब्लेमवरच बोलत असल्याने तो पण लगेच खुलला आणि मला म्हणाला “हो पण तुम्हाला कसे माहित?”

“अरे मी तुझ्यापेक्षा जास्त अनुभवी आहे आणि माझ्याकडे या साठी उपाय पण आहे.”

“काय आहे उपाय?” त्याने लगेच विचारले मला आणि त्याच बरोबर मी माझ्या साडीचा पदर खाली केला आणि माझी छाती ओपन केली.माझ्या छातीवर मी त्याचा हात माझ्या हातात घेऊन ठेवला आणि त्याला म्हणाले “अनुभवी उपाय आहे हा.”

“पण हे कसे काय शक्य आहे?” तो मला म्हणताच मी त्याला म्हणाले “हे बघ राजू. जर तू बेडरूम मध्ये खुश नसला तर तू तुझी खाज कशी पण करून बाहेर कुठे तरी भागवून घेणारच हे तुला पण माहित आहे आणि मला पण. मग हेच जर तुला समजा घराच्या घरी मिळत असेल तर काय अडचण आहे त्यात? आणि हो हि मला पण गरज आहेच ना. मी तर कित्येक दिवस उपाशी आहे. आपल्यातील गोष्ट आपल्यातच आपण ठेवू.”

मी त्याला हे समजावून सांगत असे पर्यंत पण त्याने त्याचा हात काही माझ्या छातीवरून खाली काढला नव्हता. उलट मी त्याला समजावून असताना त्याचा हात माझ्या छातीवर हळू हळू करत दाबून घेत होते. त्यामुळे त्याला पण तो स्पर्श आवडू लागला होता. त्या काही बोलला नाही आणि त्याने मला त्याच्या जवळ ओढून घेतले आणि त्याने माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले.

तो माझे आवेगाने चुंबन घेऊन लागला होता आणि त्याने माझा इतकया वर्षाचा उपास मोडला होता. मी पण कमालीची बेभान झाले होते आणि मी माझे शरीर त्याच्या स्वाधीन केले होते. तो माझ्यावर तुटून पडला होता. माझे चुंबन घेत घेत तो माझ्या छातीला जोरजोरात दाबू लागला होता. माझ्या बेंबी वरून हात फिरवत फिरवत यो माझ्या निकर कडे गेला आणि माझी योनी रब करू लागला.

Read More.  मी मस्त माधवी - 8

माझी साडी त्याने काढून टाकली आणि मला पूर्ण नग्न केले. त्याने माझी छाती त्याच्या तोंडात घेतली आणि तो त्याला चोकू लागला. कित्येक वर्षाने मी पुरुषी स्पर्श अनुभवत होते आणि त्यामुळे माझ्या भावना खूपच जास्त तीव्र झाल्या होत्या. प्रचंड जोरात तो माझी चोकत चोकत खाली गेला आणि त्याने माझ्या योनीवर त्यांचे तोंड ठेवले.

माझ्या योनीला त्याची जीभ लागते न लागते तोच तिचे पदर मोकळे होऊ लागले आणि तिचा आकार कमालीचा मोठा झाला. त्याने त्याची जीभ त्यावरून एकसारखी फिरवण्यास सुरवात केली आणि तो तिला वेड्या सारखे चाटून काढू लागला. माझी योनी त्याने चाटून चाटून ओलीचिंब केली होती. खूप वेळ चाटून झाल्यावर तो बाजूला झाला.

त्याने माझ्या तोंडात त्याचा सोटा देताच तो मी आरामात पूर्णपणे आत घेऊन त्याला चोकू लागले. माझी थुंकी त्याला लागली असल्याने मला त्याला चोखताना अजिबात अडचण येत नव्हती. मी बघता बघता त्याचा आकरा इतका मोठा केला कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि खाली झोपवले. मी माझे पाय बाजूला करताच त्याने  त्याच्या सोट्याला थुंकी लावून ओले केले आणि त्याला माझ्या योनीत कोंबला. हळू हळू करत त्याने त्याला पूर्ण आत घातले आणि मग तो जोरजोरात त्याची  कंबर मागे पुढेच करून मला ठोकू लागला. त्याची ताकद प्रचंड होती. मला माझ्या नवऱ्याची आठवण आली.

खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून तो रोजच मला ठोकून काढू लागला होता आणि त्याची व माझी दोघांची पण खाज भागवू लागला होता. अश्या प्रकारे कदाचितच कोण्या तरुण जावयाने त्याच्या बायकोच्या आईला चोदले असेल.

2.4/5 - (5 votes)
error: Content is protected !!