पुणेरी कुकोल्ड नवरा – २

मित्रांनो हा ह्या गोष्टीचा दुसरा भाग आहे. जर तुम्ही पहिला भाग वाचला नसेल तर पाहिले तो भाग वाचून घ्या

राधिका माझ्या पण प्रेमात होतीच आणि सोबत कधी काळी जुने प्रेम म्हणून आशिषच्या देखील प्रेमात होती
त्यांच्यात अगदी सहजपणे रोमान्स होत होता
पहिल्यांदा जवळ आले आणि तरी पण एवढा सहजपण ह्यावरून मला संशय आला की ह्यांनी आधी पण सेक्स केले आहे.
मग माझ्या लक्षात आले की मी cuckold बद्दल अट घातली होती. राधिका ने दुसरे कुठे काही करू नये अशी अट नव्हतीच त्यामुळे बहुतेक राधिकाने आपल्या स्वातंत्र्याचा पुरेपुर फायदा घेतला असावा असे मला वाटले
मी तसाच खाली बसलेलो होतो आणि त्यांच्या दोघांच्या किस्स कडे पाहत होतो
राधिका अचानक थांबली आणि माझ्या कडे आली
आणि मला साखळीने ओढत असेच आत बेडरूम मधी घेऊन गेली
आशिष मागून येणार तोच तिने त्याला थांबवले आणि किस करत म्हणली
राधिका – आशिष तुझ्यासाठी काहीतरी छान आहे तू इथेच थांब हा कुत्रा तुला घ्यायला येईन तेव्हा तू ये

आम्ही आत गेलो आणि राधिकाने सगळे तिचे कपडे पटापट मला काढायला लावला
मी सगळे काढले आणि थांबलो
ती नवा ब्रा पॅंटी चा सेट काढती आणि तो मला घालायला लावला
मी ती सांगेल तसे ऐकत होतो कारण मला माहित होते जर मी आज तिचे ऐकले नाही तर ती माझे खूप हाल करेल
नंतर तिने मला आमच्या लग्नाचा तिचा शालू आणायला सांगितला
मी गेलो आणि तोंडात पकडून शालू घेऊन आलो
तिने तो स्वतः घातला
आणि एकदम नवीन नवरी सारखी तयार झाली
नंतर तिने मला तिच्या बॅग मधून बट प्लग काढायला लावला आणि तो मागून तिचा शालू वर करून तिच्या Ass मधी घालायला लावला
रेग्युलरपेक्षा हा बट प्लग मोठा होता
मी अर्धा घातला तेवढ्यात
राधिका – बाहेर काढ आणि तो प्लग तोंडात घेऊन चोख आणि परत घाल
मी तसेच केले
तिच्या Ass चा सुगंध मी घेतला
नंतर तो प्लग तसाच ठेवला आणि ती तयार झाली
व आमच्या बेड वर पल्लू तोंडावर घेऊन बसली
राधिका – जा आता आणि माझ्या लव्हरला घेऊन ये भेंचोद
मी – हो मॅडम आलो घेऊन

मी बाहेर आलो तर आशिष वाटच पाहत होता
मी – सर चला, मॅडम रेडी आहे
आशिष – अर्णव तुला एक सांगू का?
तुझ्या बायको ची pussy मी खूप वेळा घेतली आहे आणि आज तिची गांड मारणार आहे
अर्णव – ok सर

Read More.  मी मस्त माधवी - 2

आशिष हसत हसत आत गेला आणि राधिकाला शालू मधी पाहून खुश झाला
तो तसाच बेड वर गेला आणि घुंगट काढला
आणि हळू हळू किस्स, रब करत चालू झाला
मी तसाच दरवाज्यात उभा होतो
मला तिने सगळे तिचे कपडे काढायला लावले
बट प्लग परत माझ्या तोंडात ठेऊन दिला आणि तसाच तोंडात ठेवायला लावला जोपर्यंत काढ म्हणत नाही तोपर्यंत…
आशिष आता रानटी झाला होता राधिकाची छान मटकदार गांड पाहून
त्याने तिला खाली बसवून तिच्या तोंडात लंड घालून दाणादाण शॉट्स दिले
राधिका मला साखळी ला धरून ओढले आणि तिच्या शेजारी बसवले
राधिका – बघ बघ हा लंड नीट बघ
ह्याला लंड म्हणतात, तुझा आहे तो लंड नाही काडी आहे काडी।
मी – हो मॅडम
राधिकाने पुढे लंड तोंडात घेत चोखायला लागली आणि मधून मधून तिची सगळी थुंकी माझ्या तोंडात थुंकयला लागली
नंतर आशिषनी तिला उठवले आणि उभे केले
आशिष – अर्णव तू कुत्रा हो आता
मी – हो सर
आणि मी कुत्र्यासारखा थांबलो
त्याने राधिकाला माझ्या पाठीवर माझ्या बायकोला झोपवले आणि तिच्या pussy वर शॉट देत सुरुवात केली
मी जास्त हललो की मला राधिका घाण शिव्या देत होती
नंतर राधिका माझ्या अंगावरून उठली आणि मला गांडीवर लाथ मारून पाडले आणि तसाच पडून राहायला सांगितले मी तसाच राहिलो
त्यांनी पुढचा अर्धा तास एकदम छान सेक्स केला
आशिषनी पहिल्यांदा राधिकाची तेव्हा माझ्या समोर गांड मारली होती
ते दोघे दमले होते तेव्हा राधिकाने मला ACचालू करायला लावला
परंतु LIGHT गेलेली होती
राधिका – चल मदारचोद, पेपर नि आम्हाला हवा घाल
मी हवा घालायला लागलो
ते दोघे छान किस्स करत बसले होते
नंतर आशिषचा लंड परत हळू हळू उठायला लागला होता
राधिकाने मला तेल आणायला लावलं आणि त्याच्या लंड ला उभे करायचे काम मला दिले
राधिका – चल लवड्या, बायकोसाठी हा लंड उठाव आता

ह्या शिव्या मीच तिला शिकवल्या होत्या आणि आज तिच्या तोंडून माझ्यासाठी ती वापरत होती

मी 5 मिनिट आशिषच्या लंडला मालिश केली आणि तो एकदम कडक झाला
राधिकाने लगेच त्यावर बसून स्वारी चालू केली
तिने सगळा लंड तिच्या pussy मधी घेतला होता
आता तो माझ्या तोंडातला प्लग तिने काढला आणि बाजूला टाकून दिला
आणि मागून माझ्या तोंडाने Asshole साफ करवून घेत होती
मधून मधून मला काठीने मारत देखील होती
माझ्या लॉक असलेल्या लंड ला ओढत होती
आशिषचे पाणी येणार होते
आशिष – कुठे टाकू रंडी सांग
राधिका – ह्या कुत्र्याच्या तोंडात टाक
आणि तिने मला गुढग्यावर बसायला लावले आणि आशिषनी सगळे पाणी माझ्या तोंडात टाकले
राधिका – कशी आहे टेस्ट?
मी – छान
राधिका – बघू इकडे
असे म्हणत तिने मला किस्स केला आणि सगळे कम तिच्या तोंडात ओढून घेतले
आणि पिऊन देखील घेतले
आशिष आता तसाच मागे बेड वर पडला होता
राधिका पण त्याच्या शेजारी त्याला HUG करत पडली आणि मी पाहत राहिलो
राधिका – चल ये इकडे कुत्र्या आणि इकडून आमच्या पायाला झोप
आणि हसली
मी त्यांच्या पायाला झोपलो त्यांनी त्यांचे पाय माझ्या अंगावर टाकले आणि आम्ही तिघेही असेच झोपी गेलो

Read More.  बायकोने जवान मुलाचा लंड घेतला

दुसऱ्या दिवशी मला जाग आली ती राधिकाने मारलेल्या मला गांडीवर फटक्यामुळे
नंतर तिने काठीने जोरात माझ्या बॅक वर मारले होते
आशिष झोपलेला होता
तिने मला साखळी धरून संडास मधी रांगत नेले
राधिका – चल टॉयलेटबॉय काम चालू कर
आज पर्यंत मी जे केले नाही ते तुझ्या सोबत करणार आहे
मी – नेमके काय करणार?
राधिका – कमोडवर मान ठेव आणि तोंड उघड

मी तसे केले आणि राधिका माझ्या वर येऊन मुतु लागली
ती पूर्णपणे माझ्या तोंडात मुतली होती
मी ते गिळले नव्हते
ते पाहून तिला राग आला
आणि तिने जोरात गालावर झापड मारली आणि सगळे मूत माझ्या पोटात गेले
राधिका – गुड बॉय, तू माझा टॉयलेट आहेस समजले?
मी – हो मॅडम
तेवढ्यात दार वाजले
मला दार उघडायला लावले आणि मी उघडले
आशिष उभा लंड घेऊन बाहेर होता
राधिका – बर झाला तू आला बघ ह्याचा तोंडात आज मी कशी परत मुतते….
आशिष हसायला लागला
मी परत कमोड वर मान ठेवली आणि राधिका माझ्या तोंडात सु ला सुरुवात केली
माझ्या तोंडातली सु लगेच मी कमोड मधी थुंकत होतो
आणि ते दोघे हे पाहून हसत होते.
नंतर आशिष आला आणि त्याने मला बाजूला केले आणि माझ्या राधिकावर चढला
ती कमोड वर बसली होती आणि आशिष वरून तिला किस करत होता
नंतर त्याने त्याच वेळी खाली लंड पुच्चीत घातला आणि तसाच त्यांचा कमोड वर शॉट चालू झाला होता
मी दरवाज्यात बसून होतो
तब्बल 10 मिनिट आशिष माझ्या बायकोची कमोड वर घेत होता
नंतर त्याने त्याचे सगळे पाणी माझ्या बायकोच्या तोंडात टाकले आणि ते आंघोळ करायला लागले
एकमेकाला मिठी मारत साबण चोळत किस्स करत ते प्रेम करत होते
नंतर त्यांनी मला बोलावले आणि मला मध्ये उभा केले
माझा लंड लॉक असलेल्या स्थितीमध्ये त्यांनी मला आंघोळ घातली
आणि राधिका माझ्यावर खुश होऊन म्हणाली
राधिका – अर्णव तू खूप छान काम केलं आहे काल पासून, मी खुश झाले म्हणून ही चावी तुला देत आहे
असे म्हणून तिने गळ्यातली चावी काढली आणि खाली बसून लंडचे लॉक काढून टाकले
तब्बल 15 तास लॉक असेलला माझा लंड आता स्वतंत्र झाला होता
माझ्या लंडला त्या लॉकचे वळ उमटले होते
आता हा लंड उठल का नाही हे मला ठावूक नव्हते
आशीष आता तयार होऊन जायला निघाला होता
राधिका त्याला दरवाज्यापर्यंत तशीच नागडी सोडवायला गेली होती
जाताना शेवटचा लीप किस करत मिठी मारत त्याने माझ्या बायकोच्या गांडीवर जोरात चापट लावली आणि माझ्या बायकोने पण त्याचा लंडला पकडून जोरात दाबला
आणि मग आशिष निघून गेला
मी सोफावर तसाच बसलो होतो
राधिका माझ्या जवळ कुशीत येऊन बसली
राधिका – कस वाटले तुला मला त्याच्या सोबत पाहताना?
मी – छान वाटत होते
राधिका – परत आवडेल का असे?
मी – तुला करायचे आहे का मला परत cuckold?
राधिका – ( लाजत ) हो
मी – चालेल पण आपण आता इथे नको
आपण गोवाच्या रिसोर्टला प्लॅन करू
राधिका – आशिषचे काय?
मी – आता नवीन लंडचा आस्वाद घे
राधिका – चालेल मला, पण मीच तो व्यक्ती तिथे goa ला गेल्यावर ठरवेल
मी – चालेल

Read More.  आम्ही तिघ... (भाग ३)

मित्रानो अश्या रित्या मी आयुष्यात पहिल्यांदाच cuckold झालो होतो, आमचा गोवा प्लॅन हा आशिष गेल्यावर ठरला होता आणि आम्ही तो 1 महिन्यात पूर्ण करायचे ठरवले होते
तुम्हाला ही माझी कहाणी कशी वाटली नक्की सांगा जर मला तुमचा मेल आला तरच मी गोवा प्लॅनची कहाणी लिहिनार आहे म्हणून तुम्ही hotnetwork0@gmail.com मला मेल नक्की करा

Rate this post
error: Content is protected !!