गावझवाडी (भाग पाचवा)

कथेच्या मागील भागात पाहिले की पाटील फार्म हाऊसवर घेऊन आला आणि तिची चुदाईची सुरवात झाली.
इथुन पुढे-

पाटीलः अग काय बघतेस चंदा.
चंदाः सर आव हे काय हाय
पाटीलः याला नाग, दांडा, सोट्या, बाबु, लवडा, लंड,आंड काहीही म्हण.
चंदाः एवढं लांबडं असतय व्हय.
पाटीलः माझं तर एवढच हाय.
चंदाः नागावानीच हाय की. लांबसडक
पाटीलः या नागाला तुझं बीळ पायजे चंदा.
चंदाः पण माझं बीळ लय बारीक हाय एवढं मोठ्ठ कसं शिरल त्यात.
पाटीलः मी शिरवतो बरोबर.
चंदाः लय तकलीफ हुईल ना मास्तर.
पाटीलः थोडा दर्द होईल. पण खालच्या बिळात घालायच्या आधी त्याला वरच्या बिळात घालुन ओलं केलं की खालच्या बिळात आरामात शिरंल.
चंदाः वरचं बीळ म्हंजी कंच्च
पाटीलः ज्यानं तु बोलतीस ते बीळ.
चंदाः म्हंजी तोंड व्हय
पाटीलः हा तेच ते बीळ. घे याला तुझ्या तोंडात.
चंदाः नाय नग. चांगल नाय वाटायच ते. तुम्ही माझं मास्तर हायसा.
पाटीलः आता विसर ते. तुझ्या नवऱ्याचा घेतला असतास ना तोंडात
चंदाः व्हय पर त्यो नवरा असता.
पाटीलः मग मला तुझा नवराच समज.घे हातात घे.
पाटील लवडा पुढे करत. चंदा पाटलाचा बुल्ला हातात घेत. त्याकडं निरखुन बघते.
पाटीलः बघतीस काय घे की तोंडात.
चंदा पुढचं टोक तोडात घेऊन चोकते. हळु हळु
पाटीलः हम्म्हम्म् आहहआहहह आहह चंदे असच असच चोख
चंदाः भारी चोखत्या का म्या.
पाटीलः हो गं लय भारी चोकतेस तु. पण टोकचं का चोकतेस अख्खा लवडा घे की तोंडात
मास्तरनं केलेलं कौतुक ऐकुन चंदानं अख्खा बुल्ला तोंडत घेतला.
पाटीलः चोख ग चोख आआआआआ आआआआ
स्स्स्स्स् आहहहह आहहहह हम्म्हम्म् काय भारी चोकतेस ग एकदम सराईत रांडेसारखी. माझी बायको कधीच चोखत नाही गं चंदाराणी असा. एक कोकरे मॕडम आणी दुसरी तुच ग चंदे. कम अॉन चंदा अजुन आत घे. अस म्हणत अजुन आत बुल्ला कोंबण्यासाठी पाटील हालचाल करतो पण चंदाला ते सहन होत नाही तिचा श्वास अडकतो. ती पाटीलला दुर ढकलते. धापा टाकत बाजुला पडते.
पाटीलः सॉरी ग चंदा मी विसरलो तु नवखी आहेस तुला धीरानं घ्यायला हवं मी.
चंदाः जाऊ द्या व सर तुमची मर्जी राखली म्या.
पाटीलः आता माझ्या बुल्याचे लाड बास आता तुझी पुच्ची खोलुन दाव मला.
चंदाः मला बया लाज वाटती तुम्हीच खोला मास्तर.
पाटलानं तिचा होकार मिळवत तिची निकर काढली
थोडीशी काळी सावळी पण तुकतुकीत पुच्ची उघडी पडली. चंदाला बेडवर उताणी झोपवत पाटील तिच्या फोद्र्याचं निरक्षण करु लागला.
पाटीलः काय कवळी फोद्री हाय गं चंदे तुझी आणि त्यावर ही नुकतीच उगवलेली छोटी छोटी झाटं वा बहर आणत्यात तुझ्या फोद्रीच्या सौंदर्यात. हिच फोद्री आठवुन मी मुठ्ठ्या मारत होतो रोज गं.
चंदाः खरचं व्हय मास्तर तुम्ही हालवत व्हता.
पाटीलः अजुन पण हालवतो आणि आज तर तुझ्या फोद्रीचा भोग सुद्धा घेणार आहे.
असं बोलुन पाटलानं चंदीचे पाय फाकवले. तिची पुच्ची केलेल्या प्रणय चाळ्यामुळं ओली झाली होती तिच्या पुच्चीच्या मधोमध चिरेवर मधलं बोट अलगद फिरवलं तशी चंदा शहारली. सगळा कामरस आपल्या बोटावर जमवला. आणि ते बोट चोखु लागला.
चंदाः छी ! व्याक… मास्तर माझ्या पुच्चीवर फिरवलेलं बोट तुम्ही तोंडात चोखताय व्हय.
पाटीलः तुझ्या फोद्रीच्या रसात एक नशा आहे गं, एक वेगळीच जादु आहे.
चंदाला नंदाच म्हणनं पटलं ही पुरुषाची जात लयचं पुच्चीपागल असत्या.चंदा विचारात असतानाच पाटलानं पुच्चीला जीभेनं चाटायला सुरवात केली. जिभेचा स्पर्श पुच्चीला जाणवताच चंदा उडाली.
चंदाः आआआआआ आआआआआ आईगगग मेले गं
इआइइइइ स्स्स्स्स् स्स्स्स्स् हम्म्हम्म् हम्म्हम्म्
पाटीलनं अचानक जीभ लावल्यानं चंदाची तंद्री भंगली.
पाटीलः हळु चंदे हळु
चंदाः मास्तर आव सांगुन तरी करा असं अचानक त्वांड लावलासा माझ्या पुच्चीला.
पाटीलः तुझ्या जिभेची कमाल तु दाखवलीस आता माझ्या जिभेची कमाल बघ.
चंदाः आव पर सांगुन करा मास्तर.
पाटीलः बरं ( अन जीभ फोद्रीत घालतो.)
चदाः आईगगग स्स्स्स्स् ईईईईईईइ उम्म् उम्म् आउच मास्तर लय दुखतय ओ.
(चंदा तडफडत होती. तिला ओरडण्या शिवाय काहीच सुचत नव्हते. ती चित्कारत होती. तिचा आवाज नंदा आणि जाधव मास्तरच्या कानावर पडतो)
नंदाः जाधव सर, पाटील सर नीट करतील नव्ह समदं
जाधवः त्यो पाटील तुंबला जरी असला तरी त्याचा अनुभव दांडगा हाय बरं का नंदा. आजवर त्यानं कोकरे, राऊत मॕडमला करकचुन झवलयं. आख्या शाळंत त्याच्या एवढा झवडा दुसरा कुणीपण न्हाय.
नंदाः आव सर पर त्या सगळ्या वयस्कर बाया माझी चंदा अजुन कुवार्या भोकाची हाय. तिला सहन न्हाय व्हायचं आपुन जावुया का तिथं
जाधवः अग येडी का खुळी तु. त्यांस्नी करुदे की त्यांचं. चंदा पहिल्यांदा करत्या त्यो पाटील दहाजणींच पाणी पेलेला हाय.
नंदाः बरं राह्यलं.
पाटील चंदाची पुच्ची चाटत असतो. चंदा फक्त स्फुंदत असते. शेवटी चंदा पाटलाच्या तोंडावर तिचा कामरस फळाफळा सोडते.
पाटीलः आहहहह चंदा अजुन.. अजुन सोड पाणी लय चव आहे ग तुझ्या पुच्ची रसाला.
सर तुम्ही काय बोलताय कायबी कळना बघा. पण तुम्हाला माझी पुच्ची आवडली यातच मला समाधान हाय बघा.
पाटील पुच्ची चाटुन उठतो. चंदा बेडवर उठुन बसते. टेबलावर ठेवलेली व्हॕसलीनची डब्बी पाटील आणतो खोलुन चंदाकडे देत,
पाटीलः हे लाव माझ्या बुल्ल्यावर.
चंदाः हे कशापाई?
पाटीलः यानं माझा लंड तुझ्या पुच्चीत आरामात आतबाहेर होईलं तुला कमी त्रास होईल.
चंदाः असं व्हय, मग लावती.
पाटील तिच्या थानाचा मुका घेत. तिला परत उताणी झोपवतो. तिचे पाय फाकवुन मधोमध उभा राहतो.
तिच्या पुच्चीवर व्हॕसलीन लावतो. लवडा मधोमध सेट करत,
पाटीलःचंदा आता तयार हो ह्यो दांडा तुझी चीर चिरुन तुझ्या फोद्रीचा खुन करणार आहे.
चंदाः मला लय भ्या वाटतया सर.
पाटीलः घाबरु नको थोडा त्रास होईल पण हळुहळु मजा बी येईल.
चंदा मनात विचार करत होती किती पटापटा घडलं हे सगळं पास हुन्यासाठी या मास्तरखाली निजावं लागतया. माझी कोवळी जवानी एका म्हाताऱ्यानं कुस्करली.
पाटीलः चंदा मग आहेस ना तैयार
चंदाः व्हय सर म्या तयार हाय.
पाटलानं तिच्या कमरेखाली उशी ठेवली.
पाटीलनं लवडा तिच्या पुच्चीवर रगडत रगडत हळुच एक धक्का दिला. लवडा अर्धा आत शिरला.
चंदाः आईगगग आआआआआ मेले…गगग मास्तरररर आव काय टाकलासा आत. लय दुखतय वो बाहीर काढा.. आआआआआ उउउउउउ ऊउउईउउईईईइइ गं देवा…. मेले वाचव रेरेरेरे
चंदाच्या डोळ्यात पाणी आलं.
पाटीलनं काही हलचाल न करता चंदाला शांत करु लागला.
पाटीलः गप चंदा गप रडु नको, शांत हो… चंदा शांत हो…
चंदाः लय दुखतय सर नग मला बाहीर काढा ते.
पाटीलः अगं बाहेर काढलं तर आत जायला आणखी त्रास होईल तुला अर्धा आत गेलाय तुझं सील तोडायला अजुन थोडा आत जायला हवा.
चंदाःलय दुखतयं मास्तर तुम्ही नंदाला हेपा की, तिला सवय हाय. ती मजा देईल तुम्हाला.
पाटीलः तिनं तिचं बलिदान दिलं ना माने सुपरवायझरला आता तुला पास व्हायचं असलं तर तुलाच करावं लागलं चंदे नायतर तुला नापास करायला सांगीनं इंग्रजीतच नाय तर सगळ्याच विषयात.
चंदा घाबरली. नगं मास्तर तसं करु नगा माझ्या बाला लय दुःख हुईलं
पाटीलः तुझ्या बा ला दुःख होऊ नये वाटत असल तर हे दुःख तुला सहन करावं लागेल.
चंदाः हेपा मला चांगली. करती दुःख सहन किती बी दुखलं तरी काय बोलयची नाय आता म्या.
चंदाचं बोलणं ऐकुन पाटीलनं अर्धा आत शिरलेला लवडा आणाखी आत दाबला. आता लवडा चंदाच्या पुच्चीच्या पडद्याला लागला.
चंदाः आआआआआ इआइइइइ आईगगग आउच इइइआइइइइ. ऊउउईउउईईईइइ उउउउउउ
हम्म्हम्म् हुं हुं.
चंदाला असाह्य वेदना झाल्या. तिच्या पुच्चीतनं रक्त यायला सुरवात झाली. पाटीलानं थोडावेळ थांबुन लवडा बाहेर काढुन सगळं रक्त कपड्याने पुसुन काढलं
पाटीलः चंदे तुटलं एकदाच तुझं सीलं आज तिसरा खुन केला बघ माझ्या लवड्यानं. आता जरा तकलीफ कमी होईल तुला.
चंदाला प्यायाला पाणी देत पाटील बोलत होता. चंदाला उताणी पाडुन पुन्हा आपला लवडा तीच्या पुच्चीवर सेट करत एक धक्का दिला. चंदा थरथर कापत होती. लंडाच्या धक्यानं ती शहारली.
चंदाः आईगगग आउच मेले रं देवा…
पाटील जोरात आणखी एक धक्का देतो. पुर्ण लंड आत ढकलतो.
चंदाः मास्तररररररररर हळुळुळुळु
पाटलाच्या एक एक धक्यानं चंदा हादरुन गेली होती.
प्रत्येक धक्याला चंदाचा चित्कार वाढतच होता.
हळु हळु चंदाची तडफड कमी होऊन चंदा झवाझवीचा सुखद आनंद अनुभवु लागली.
पाटीलः चंदे कसं वाटतय आता.
चंदाः मास्तर आता जरा बरं वाटतया. पुच्चीच दुखणं बी कमी झालया. मजा यायला लागलीया.
चंदा फळाफळा झडत होती.
पाटीलः चंदे लय पाणि पाडलसं तु आता माझी बारी.
मला बी आता राहवत नाही. गळायच आहे मला.कुठं गळु सांग
चंदाः मास्तर बाहिर काढुन गळा.
पाटीलः काय अग चंदे इतकी मजा दिलीस मला आणि बाहेर गळा म्हणुन सांगतेस. आत गाळतु की तुला बी मजा येईल.
चंदाः आवं पर मास्तर म्या गर्भार राहिल त्याचं काय?
पाटीलः तुला गोळी देतो मी ती घेतल्यावर नाय गर्भार राहत तु.
चंदाः नग नग मास्तर आव काय बाय झालं तर गावात तोंड दाखवाय जागा उरायची नाय मला.
पाटीलः नको टेंशन घेऊस मी करतो सगळं बराबर तु घे गाळुन आतचं
चंदाः पर
पाटीलः आता पर नाय नी काय नाय आपुन एवढी मजा केली आन आता शेवटाला तु असं करणार होय
चंदाः भ्या वाटतय हो मास्तर
पाटीलःमी आहे ना चंदा. कशाला घाबरतीस
चंदाः बरं हु द्या तुमच्या मनासारखं
पाटलानं चंदाचा होकार मिळताच आपल्या धक्याचा स्पीड आणखी वाढवला. शेवटी त्याचा बांध फुटला मोक्याचा क्षण जवळ आला.
पाटीलः चंदेदेदेदे ss दे मी येतोय तुझ्या फोद्रीत… आआआआआ आआआआआ लो.
असं म्हणुन पाटीलंन चंदाच्या पुच्चीतच चिकाचा फवारा उडवला. पाटील सगळा चीक गळाल्यानं थकुन तिच्या अंगावर पालथा पडला. चंदा अर्धमेली झाली होती.
नंदा आणि जाधव बाहेर बसुन त्यांची वाट बघत होते.
शाळा सुटायची वेळ जवळ येत होती. घरी जायला निघायचं होतं
पाटील चंदाच्या अंगावरुन बाजुला झाला. उठुन चंदाला उचलुन बाथरुम मध्ये घेऊन गेला. शॉवर चालु करुन दोघे अंघोळ करु लागले. चंदाच्या अंगाला साबणाने चोळुन चांगली अंघोळ पाटलानं घातली. स्वतः स्वच्छ झाला.
आता चंदाला थोडं बरं वाटलं. तिनं दरवाजा उघडुन नंदा आणी जाधवला आत घेतलं. चंदा लंगडत होती.
तिची पुच्ची ठणकं मारत होती. चंदानं नंदाला मिठी मारली. नंदानं तिला बेडवर बसवलं, बाजुलाच रक्त लागलेलं एक कापड नंदाला दिसलं नंदा समजुन गेली.
नंदाः चंदे बरं वाटतय का आता.
चंदाः व्हय अग आता वाईच बरं वाटतयं
पाटीलः तुमच्या चंदानं लय चांगली साथ केली बरं मला.
पाटलानं सगळ्यांसाठी जेवण मागवलं. सगळे जेवुन झाल्यावर परतीच्या वाटेला लागले.

Read More.  एकमेव साक्षीदार - भाग 04

परीक्षेचे दिवस आले. दोघी मैत्रीणी जोशात अभ्यासाला लागल्या परीक्षा संपल्या. आता त्या दोघी वाट पाहत असलेला निकालाचा दिवस आला होता.
दोघींनी निकाल पाहिला. नंदाला गणितात १५० पैकी १३७ गुण मिळाले होते. पण चंदा इंग्रजी विषयासह सगळ्या शाळेत तिसरी आली होती.
नंदाः चंदे पाटलानं आपला शब्द पाळला बरं तुझा तिसरा नंबर आला.
चंदाः झाले बाई एकदाची पास दहावी.
नंदाः नुसती पास झाली नाहीस नंबरात आलीस चंदे,
म्या म्हंणल नव्हत भोकाचं बलिदान वाया नाय जायाचं
चंदाः व्हय नंदे. माझ्या फोद्रीनचं मला पास केली बघ बा लय खुश व्हईल आज.
दोघींनी एकमेकांना घट्ट मिठी माराली.

Rate this post
error: Content is protected !!