गावझवाडी (भाग चौथा)

कथेच्या मागील भागात आपण पाहिले, चंदाने आईबापाची प्रणयक्रिडा पाहिली. तिचे दहावी पास होणे किती गरजेचे आहे हे चंदाला समजले. तिने ठाम निर्णय घेतला.
इथुन पुढे-

सकाळी उठल्यावर शाळेत जाताना चंदा नंदाला भेटली. तिला सांगु लागली,
चंदाः नंदे, अगं राती बा आयला म्हणत व्हता म्या दहावी पास झाले की त्यो माझं लगीन लावणार हाय.
नंदाः मग झ्याक झालं की.
चंदाः काय झ्याक झालं हिथं मला इंग्रजीचं टेंशन आलया. कशी म्या दहावी पास हुनार.
नंदाः हे बघ चंदे कशी हुनार त्यावर म्या उपाय सांगितला हाय तुला. आता तुझ्यवरचं हाय सगळं
चंदाः व्हय गं म्हणुनच म्या ठरीवलं हाय नंदे
नंदाः (उत्सहाने) काय ठरीवलंस ग ?
चंदाः म्या तैयार पाटील मास्तरबरं झोपाया.
नंदाः काय? म्या सपानं तर बघत न्हाय नव्ह
चंदाः(चिमटा काढते) न्हाय सपानं नाय हे नंदे. अगं म्या जर दहावी पास नाय झाले तर बा ला लय वाईट वाटल
सावकाराचं कर्ज फेडण्यासाठी लय धडपड करतुया ग बा.
नंदाः तु तैयार हायस नव्हं तुझ्या भोकाचं बलिदान द्यायला. मग झालं तर. तु नक्की पास हुनार. म्या आजच जाधव सराला सांगती.
चंदाः सांग बया सांग, फाकवु दे माझ्या तंगड्या माझ्याच मास्तरापुढं.
नंदाः काय व्हत नाय गं. कुछ पाने के लिऐ कुछ खोना पडता है मेरी चंदाराणी.
चंदाः बास बास डायलॉगबाजी. चल शाळला.
(दोघी शाळेत पोहचतात. नंदा जाधव सरांना एकटी गाठते.)
नंदाः जाधव सर.
जाधवः काय नंदा एवढी धापा टाकत का आलीस?
नंदाःखुशखबरी हाय म्हुन हुडकत व्हते तुम्हाला.
जाधवः कसली खुशखबरी.
नंदाःआव तुम्ही सांगितलेली कामगिरी फत्ते झाली. चंदा पाटील मास्तरच्या खाली निजायला तयार झाली.
जाधवः अरे वा ! हि तर कमालच झाली.
नंदाः आता पाटील सरास्नी सांगा लवकर तैयारी करायला.
जाधवः लगीच सांगतो. बाकी लय भारी काम केलसं तु. तुला ईनाम देनार बरं मी. त्यो पाटील लयच मागं लागला होता गं सारखा मुठ्ठ्या मारायचा चंदाच्या नावानं.
नंदाः आता चांगलं भोग म्हणावं चंदीला. कोरी करकरीत हाय माझी मैतरीन.
(नंदा वर्गात जाऊन बसली.)
चंदाः नंदे कुठं गेलती गं
नंदाः अगं मुतायला लागली व्हती. बाथरुममधी गेलते.
चंदाःअसं व्हयं.
नंदाः पाटील सरांचा तास हाय नव्ह आता. नीट बस. जरा अधनमधन तुझी अदा दाखवं त्येंला.
चंदाः गप बसतीस का जरा.
नंदाः अग त्यो पुच्चीपागल बघायचा राहतोय व्हय तुझ्याकडं.
चंदाः जरा हळु बोल की ग. कुणी ऐकलं म्हंजी.
नंदाः ऐकु दे ऐकलं तर या वर्गात तु एकटीच अशी हायस जिच्या पुच्चीचा पडदा फाटायचा बाकी हाय बाकी सार्याजणी फाटलेल्या पुच्चीच्याच हायत्या काय घाबरायचय कुणाला.
चंदाः गप तु आता.
नंदाः आला बघ तुझा भावी ठोक्या.
चंदाः काय गं गप की आता, मला लाज वाटतीया.
नंदाः लाजायचं काय त्यात. नागडी हुनार हायस त्यांच्यापुढं.
पाटीलः गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स.
सर्वः गुड मॉर्निंग सर….

Read More.  पप्पांचे दारुडे मित्र

पाटील सर शिकवायला सुरवात करतो. चंदा फक्त त्याच्याकडं बघत बसते. तिच्या मनात विचार येतो.
चाळीस वय असलं तरी मास्तर अजुन तरणाबांड गडीच वाटतुया. पोटबीट शेपमधी हाय.दंड बी मजबुत दिसत्यात.चेहऱ्यावर दाढी बी शोभतीया. तिचं लक्ष पँटीतल्या सोट्यावर जातं. तिथं तिला फुगवटा जाणवतो. तोवर पाटील मास्तरचं लक्ष तिच्याकडं जातं चंदी आपला लवडा बघत आहे हे समजल्यावर त्याला जरा चेव येतो. तो चंदीच्या बाकाजवळ येतो. बाकाला चिटकुन उभा राहतो. चंदी घाबरते पाटील चंदीला उठवतो. तिला प्रश्न विचारतो. चंदीचं लक्ष शिकवण्याकडं नसतं तिला उत्तर येत नाही. मग पाटील मास्तर काम असल्याचे सांगुन तास संपल्यानंतर भेटायला सांगतो. तिला बसायला सांगताना तिच्या खांद्यावर हात ठेवतो. चंदा त्या स्पर्शाने शहारते. पाटील मास्तरचा तास संपतो. तो जायला निघताना चंदाला मागे येण्याचा ईशारा करतो.
त्याच्या केबीनमध्ये चंदा जाते.

पाटीलः तुझं लक्ष कुठं आहे चंदा.
चंदाः सर आव ते….
पाटीलःअसं केलस तर पास कशी होणार तु.
चंदाः सर तुम्ही जिम्मेदारी घ्या की माझी पास हुन्याची म्या त्यासाठी कायबी करीन.
पाटीलः असं म्हणतेस. चल घेतली तुला इंग्रजीत पास करायची जिम्मेदारी पण आपल्याला नुसत शाळेत शिकुन नाय जमायचं त्यासाठी शाळेबाहेर जावं लागेल. तुझा एक्स्ट्रा तास घ्यावा लागेलं एखाद्या शांत ठिकाणी जावुया आपण मग तिथं तुला शिकवतो मी सगळं.
चंदाः कुठं यावं लागंल.
पाटीलः उद्या शाळेच्या टायमात हिथं ये मग जावु आपण गावाबाहेर माझं फार्महाऊस आहे तिकडं मोकळ्या वातावारणात तुला शिकवतो बरं मी.
चंदाः बरं मास्तर जावु का आता म्या.
पाटीलः जा वर्गात जा आता.

चंदा वर्गात येऊन बसते. नंदा तिला विचारते,
नंदाः काय म्हणलं गं सर
चंदाः सांगती नंतर सुटल्यावर.
नंदाः बरं

शाळा सुटल्यावर दोघी घराकडं निघतात. वाटेत थांबतात.
नंदाः काय म्हणले गं पाटील सर
चंदाः उद्या त्यांच्या फार्महाऊसवर जायाचयं.
नंदाःफार्महाऊसवर. म्हंजी उद्या तुझ्या भोकाचं उदघाटन होणार तर.
चंदाः मला तर बया भ्या वाटतया. कसं हुईल सगळं
नंदाः व्हईल समद नीट. नग काळजी करु.
चंदाः तु येतीस का माझ्याबर उद्या. तसं बी शाळच्या टायमातच जायचया.
नंदाः पण पाटील सर तैयार हुत्याल का?
चंदाः तु जाधव सरला तैयार कर म्हंजी पाटील सर तैयार हुतील.
नंदाः बर बघती.
चंदाः माझ्या पोटात तर भितीनं गोळाच आलाय नंदे.
नंदाः ये भित्रे, अगं कवातरी करायचं हायचं की तुला भोकाचं उदघाटन नवर्याकडनं करणार व्हती ते मास्तरकडनं करायचं एवढचं.
चंदाः तसं नाय गं पर…
नंदाः उगा घाबरु नग, कंच्याबी गोष्टीला इरोध करायचा नाय, सर जे काय करत्याल ते करु द्याचं. तोंडात लवडा घ्याचा. गोट्या चाटायच्या. त्यांच्याकडनं पुच्ची चाटुन घ्याची, थानं चोखुन चोळुन घ्यायची, मुकं घ्याचं सगळं अलबेल हुतया बघं.
चंदाः तु म्हणत्यास खरं पण माझी हालत काय हाय ते मलाच माहित बया.
नंदाः चल आता घरला. लय उशीर जागु नगं राती. सकाळी आंगुळ व्यवस्थित करुन, पुच्ची बिच्ची साफ करुन घे यवस्तित.मुतारीचा वास यिवु देवु नको.
चंदाः व्हय मास्तरीन बाई. यात तु पीएचडीचं केल्यास जणु.
नंदाः बत्तीस लवड्यांचा अनुभव हाय मला. किती बत्तीस… मागनं पुढनं
चंदाः काय अभिमानानं सांगत्यास पुरी रांड झालीयास आता तु.
नंदाः आपल्या भोकावर दुनिया फिदा हाय दुनिया.
चंदाः चला मास्तरीन बाई घरी चला.

Read More.  बहिणी सोबत सेक्स - 5

दोघी घरी जातात. चंदा पटापटा घरची काम उरकते.
स्वयपाक भांडी करुन लवकर झोपून घेते. पहाटला उठुन सगळी काम करुन अंघोळीला जाते. अंघोळ करता करता आपल्या पुच्चीला कुरवाळत म्हणते,
चंदाः पुच्चीबाई… आज तुला लवडा खायाला मिळणार हाय, आज तुझा खुन व्हनार हाय, पुच्ची कुरवाळताना तिच्या अंगावर एक शिरीशिरी उठते. ती पटकन अंघोळ करुन मोरीबाहेर येते. शाळेला जायची तयारी करुन नंदाच्या घराकडं जायाला निघते. नंदाच्या घरी आल्यावर..
चंदाः नंदे, नंदे चल की गं लवकर.
नंदाःअगं आली की गं तुला लयचं घाई झाल्याली दिसत्या आज.
चंदाः गप की गं नंदे
नंदाः अग शाळला जायची म्हंटलं म्या.
चंदाः उरक लवकर…
दोघी शाळेकडं निघतात. शाळेपासुन थोड्या अंतरावर झाडाखाली थांबतात. नंदा शाळेत जाऊन जाधव सराला भेटून सगळी व्यवस्था करते. पाटील सर,नंदा, जाधव सर चारचाकीतनं चंदा उभी असलेल्या झाडाखाली गेले. चंदाला घेतल्यानंतर गाडी घेऊन गावाबाहेर फार्महाऊसच्या दिशेने निघाली. फार्महाऊसला पोहचल्यावर जाधव आणि नंदा एका रुममध्ये शिरले. आणि पाटील आणि चंदा एका रुममध्ये गेले. चंदाला हे सगळं स्वप्नवत वाटत होतं त्या रुममधल्या मऊ मऊ गाद्या ते वातावरण असं होतं की ज्याची कधी कल्पना ही केली नव्हती. शेवटी परीक्षेत पास होण्यासाठी तिनं आपलं पाटील मास्तरला द्यायचं ठरवलं होतं. तिच्या उरात धाकधुक होती.
पाटीलः काय झालं चंदा ? भ्या वाटतयं का?
चंदाः थोडं भ्या वाटतय मास्तर.
पाटीलः हे बघ टेंशन घेऊ नको सगळं व्यवस्थित होईलं
चंदाः म्या पास हुईन ना सर हे केल्यावर.
पाटीलः तुला पास करायची जिम्मेदारी मी घेतलीय चंदा, पण एक गोष्ट लक्षात ठेव कुठलीच गोष्ट फुकट मिळत नाही म्हणुन हा खटाटोप. आणि तु एवढी रसीली हायेस की तुला भोगायची इच्छा लय दिवसापास्न होती. तो दिवस आज आला. चल आता सुरवात करुया का? जास्त वेळ नाहीए आपल्याकडे.
चंदाः मानेनंच होकार दिला.

पाटील चंदाच्या जवळ बसला, तिचा हात हातात घेत मानेवर किस करु लागला. चंदाला आपण काय प्रतिसाद द्यावा हेच कळेना. ती फक्त स्तब्ध बसुन होती तिचे श्वास वाढत होते. मग पाटील चंदाच्या समोर बसला तिचा ड्रेस उतरवत तिच्या छातीवर नाक घासु लागला.
पाटीलः चंदा…. माझी लाडकी चंदा माझ्या खाली निजणार आज..
असं म्हणुन त्याने तोंडात तोंड घातलं, ओठांचे रसपान करु लागला.चंदा त्याला साथ देण्यात कमी पडत होती . तिला श्वास घेता येईना हे पाहुन पाटीलने तोंडातलं तोंड काढलं. चंदा हापके देत होती. तिला धाप लागली. पाटील तिला ओरडला तुला पास व्हायचं असंल तर नीट साथ दे. नायतर निघ ईकडनं.
चंदाः मला समजुन घ्या मास्तर पयलीच येळ हाय माझी.
पाटीलः चंदे हे बघ तु साथ देशील तर दोघांनाबी मजा येईल. नायतर मग तुला जास्त त्रास होईल.

Read More.  मी मस्त माधवी - 13

दुसऱ्या खोलीत जाधव अन नंदाचा कार्यक्रम चालला होता. त्याचा आवाज या खोलीपर्यंत येत होता. पाटील म्हणाला, तुझी मैतरीन बघ कशी साथ करत्या त्या जाधवाला. तशी साथ दे.
चंदाः व्हय सर म्या देईन साथ.
मग पुन्हा पाटीलनं चंदाच्या तोंडात तोंड घातलं. दोघांच्या चुम्यांच्या आवाजाने खोली गजबजली. चंदानं पाटलाला घट्ट मिठी मारली.पाटील चंदाच्या छातीवर आपली छाती रगडायला लागला. मग दोघे विलग झाले, पाटलानं चंदाच्या थानाला तोंड लावलं
एका हातात एक थानं अन तोंडत दुसरं मस्त पैकी दोन्ही थानांवर पाटील ताव मारु लागला.
चंदाः स्स्स्स्स् स्स् मास्त….र हळु मास्तर आईगगग आआआआआ.., लय दुखतया मास्तर माझी थानं दुखत्यात…. आईगगग… आआआआआ स्स्स्स्स्
पाटीलः थोडं दुखल सहन कर हळुहळु तुला सवय व्हईल. मजा येऊ लागलं फक्त मजा घै.
चंदाः व्हय मास्तर पण कवळी हायत व थानं अजुन
पाटीलः त्योच कवळापणा चेंगरायचा होता मला. तुला जुन करतो बघ आता.
पाटील तिच्या बेंबीभोवती जिभेने चाटायला लागतो. तिच्या थानांची बोंड बोटाने कुस्करत अंगठ्यानं चिवडत खाली बेंबीच्या खड्यात जीभेनं चाटायला लागतो. हरणीच्या बेंबीमधली कस्तुरी चाटत चाटत तिच्या थानांचा चुरडा करत पाटील चंदाचा भोग घेत होता.चंदा फक्त हुंकारत होती.
स्स्स्स्स् स्स्स् उउउउउउ मास्…तर…
पाटील फक्त चंदाच्या वरच्या अंगाशी खेळत होता. तिला पुरती पेटवल्याशिवाय खाली हात घालण्यात काहीच अर्थ नाही हे त्याच्या अनुभवावरुन तो जाणत होता. मग पाटलाने आपले कपडे काढले. फक्त अंडरवियर अंगावर ठेवत चंदाला म्हणाला मी तुझ्या अंगाचे लाड केले आता तु माझ्या अंगाचे लाड कर चाटुन काढ माझ्या सर्वांगाला.
चंदाला काही समजेना. कसं करावं
पाटीलः माझ्या छातीवर तुझं नाक घास
चंदानं तो सांगेल तसं केलं
पाटीलः वेरी गुड चंदा… असचं कर, यानं आम्हा पुरुषांना चेव चढतो. पुढे माझ्या छातीचे बोंड चाट चोख त्यांना..
चंदाला नंदानं सांगितलेलं आठवलं जे सांगतील ते करायचं चंदाची जीभ पाटील मास्तरच्या उघड्या देहावर सराईत पणे चालत होती. कमरेपर्यंत आल्यावर तिला पाटीलच्या अंडरवियरमधला फुगवटा दिसला. ती टणकन बाजुला झाली.
पाटीलः काय झालं चंदा ?
चंदाः ते तुमच्या चड्डीतलं…
पाटीलः ते होय.
पाटीलनं अंडरवेयर काढुन टाकली. त्याचा लवडा उघडा पडला. त्याला हातात घेऊन चंदाच्या दिशेने जावु लागला.

Rate this post
error: Content is protected !!