आम्ही तिघ… (भाग २)

मी शॉर्ट काढली तरी माझी फ्रेंची माझ्या अंगावर होती. ते लगेचच त्यांच्या लक्षात आले. मी मुद्दामच त्यांच्यापासुन लांब जात पोहायला लागलो.

त्या दोघी “राजु धिस इज नॉट फ़ेयर!” असे एकासुरात ओरडत माझ्या मागे आल्या. मी सावकाश पोहत होतो त्यामुळे त्यांनी मला झटकन गाठले व मागुन माझा पाय पकडला. मी काहीच प्रतीकार न करता उभा राहिलो. सपनाने माझ्या अंगावर उडी मारुन मला घट्ट मिठी मारली. तिचे गरगरीत गोळे माझ्या चेहऱ्यावर दाबले गेले. श्वेताने मागुन मला मिठी मारली. तिचे टोकदार स्तन माझ्या पाठीत रुतले.

मी अजीबात प्रतिकार करत नव्हतो. त्यामुळे चेव येवुन दोघींनी एकदम माझ्या फ़्रेंचीच्या इल्यॅस्टीकमध्ये बोटे घातली व तिला उतरवु लागल्या. माझी चड्डी उतरवण्याच्या त्यांच्या झटापटीत सपनाचा हात माझ्या कडक लवड्यावर दाबला गेला व त्या फटक्याने मी एक उडी मारली.

अखेर त्यांनी मला संपुर्ण नागडा केला. मी निर्लज्जपणे माझा उड्या मारणारा लंड हातात घेवुन पाण्यात उभा राहिलो. त्या दोघी माझ्या पायामधला झाटा, टाईट झालेल्या गोट्या, हातात पकडलेला माझा किंचीत वाकड्या काकडीसारखा पाण्यातुन पाहताना जास्त वाकडा दिसणारा लंड हे दृश्य आ वासुन पहात होत्या. दोघीही उत्तेजीत झाल्यामुळे लाललाल झाल्या होत्या. सपनाचे मोठे गोळे पाण्याच्या लाटेबरोबर डुचमळत होते. श्वेताचे छोटेसे कडक स्तन तिच्या श्वासाबरोबर न हालता वर खाली होत होते. दोघींचे निप्पल सुजुन कडक झाले होते.

सपना माझ्याजवळ होती. मी तिच्या गोळ्याच्या खाली हात लावला व बोटाने स्तनाग्राला टिचकी मारली. तिने एक मोठा उसासा सोडला व वाकुन माझा हात झटकला व माझ्या हातातील लंड मुक्त होवुन आनंदाने पाण्यात डोलु लागला. तिने माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवत आपल्या लांब लचक बोटानी लंडाला स्पर्श केला. तिने माझा लंड तिच्या नाजुक मुठ्ठीत घेताच मला तिच्या हाताची सुखद उब जाणवली. तिच्या मुठीत लंड हळु हळु उडत होता. त्या बारिकश्या हलचालीच्या जाणीवेने सपनाच्या तोंडातुन सुस्कारा फुटला. दुसऱ्या हाताने तिने अलगद दोन्ही गोट्या कुरवाळल्या. तिने माझा लंड दाबला व बोलली, “अय्या किती मोठा झालाय…… आणी कडक पण…..” हे ती श्वेताला बोलली की स्वतःशी हे मला कळले नाही.

श्वेता डोळे विस्फारुन सपनाचे माझ्या लवड्याशी चाललेले चाळे पहात होती. तिने तिचा एक हात स्तनावर नेला होता व दुसरा हात आपली पुच्ची दाबत होती. मी सपनाचा स्तन दाबुन तिची बोंडी चिमटीत पकडली. तिच्या हाताच्या लवड्यावरील द्बावामुळे मला वाटायला लागले की माझी बाटली फुटणार. मी लवड्यावरची तिची पकड जरा ढिली केली व माझा हात पाण्यात घालुन तिच्या कुल्ल्यावर नेला.

हळुवारपणे माझा उजवा हात मी तिच्या मांड्यांच्यामध्ये नेला. मगाशी पाहिलेल्या योनीच्या वरच्या झाटांच्या पुंजक्याशी मी खेळु लागलो. त्या पुंजक्या व्यतिरक्त बाकीच्या योनीप्रदेशावर मला तासलेल्या केसाचे खुंट लागत होते. तिने काहीच प्रतिकार न केल्याने मी तिच्या टम्म फुगलेल्या योनीच्या ओठाशी बोटाने खेळु लगलो. ती डोळे बंद करुन तोंडाने सुस्कारे सोडु लागली. मी तिच्या फटीवर बोट नेले तसे तिने पाय फाकवुन मला जागा करुन दिली. मी बोटाने तिचे योनीमुख उघडले व माझे मधले बोट तिच्या योनीत फिरवले. बोट फिरवत मी तिची क्लिट शोधली.

तिच्या मोठ्या क्लिटवर माझ्या बोटाचा स्पर्श होताच ती शहारली व “आईग…. ग…..” असा घशातुन आवाज करत तिने आपली मान मागे टाकली.

Read More.  मी मस्त माधवी - 20

श्वेता पाण्याच्या बाहेर जावुन काठावरच्या शिडीवर बसली व पाय फाकवुन एका कोपरावर कलुन आमच्याकडे पाहत होती. तिच्या कवळ्या पुच्चीवरच्या काळ्या झाटांचे मला पुर्ण दर्शन होत होते.

सपनाने तिचे ओठ माझ्यासमोर आणले. किंचीत उघडलेल्या तिच्या ओठावर मी माझे ओठ ठेवले व तिचे जोरदार चुंबन घेतले. तिची जीभ माझ्या जीभेशी स्पर्धा करत खेळु लागली. माझे बोट तिच्या क्लिटला चाळवत होते. तिने माझ्या लवड्यावरची पकड सोडुन अचानक ती सुळकन पोहत शिडीवरुन वर चढली व ती लाऊंजरवर जावुन बसली. मी तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला व त्या प्रयत्नात पाण्यात आपटलो. डोळ्यात गेलेले पाणी पुसेपर्यंत ती वर पोचली. मागुन मला तिची पुच्ची व कुल्ल्याचे भोक मात्र दिसले.

मी शीडीवरुन वर आलो. माझा ताठलेला लवडा काठावर बसलेल्या स्वेता लक्ष देवुन पाहत होती. तिच्याशी नजरानजर होताच तिने मला एक मोठे स्माईल दिले. ती उठली व सपनाशेजारी जावुन बसली. मीही माझ्या लाऊंजरवर बसलो.

“कस वाटतय?” श्वेताने सपनाला विचारले.

“कसले .. काय ….. वाटते?” सपनाने तिला झटकले.

“त्याचा हातात घेवुन कसा वाटला? आवडला?”

“मला कल्पना नव्हती इतका मोठा असेल!” सपना मला बसताना पाहुन हसुन मला डोळा मारुन बोलली.

सपनाने आपले अंग पुसले, केस कोरडे केले व ती लाऊंजरवर पसरली. तिच्याकडे बघायची माझी पाळी होती. झोपल्यावरही तिचे स्तन घट्ट ऊभे होते. उनात चमकणारी तिची नितळ त्वचा लाजबाब दिसत होती. तिच्या मलईदार अंगावरुन माझी नजर घसरत तिच्या सपाट पोटावरुन झाटाच्या पुंजक्यात गेली. तिच्या किंचीत वाकलेल्या व फाकवलेल्या पायातुन वरच्या पुंजका सोडला तर तुळतुळीत असलेली पुच्ची आकर्षक दिसत होती.

“अलीबागच्या या उनात तुझी स्किन काळवंडण्याच्या आधी मी तुला हे सनक्रिम फासते” श्वेताने हातातली बाटली दाखवत सपनाला सुचवले. सपनाने डोके हलवुन होकार देताच श्वेता तिच्या पायात येवुन बसली. क्रिमचा लपका हातात घेवुन श्वेताने तिच्या पोटावर हात फिरवायला सुरवात केली. तिच्या स्तनाच्या खाली स्वेताचा हात येताच सपनाचे स्तनाग्र टवकारुन ऊभे राहिले. दोन्ही हाताने सपनाच्या स्तनावर क्रिम लावताच तिचे अंग चमकायला लागले.

मी लाऊंजरवर पाठीवर आडवा टेकुन बसुन त्यांचे निरिक्षण करत होतो. माझा लवडा ऍंटेनासारखा आकाशाच्या दिशेला हलत होता.

बराच वेळ श्वेता सपनाच्या बॉल्सना क्रिम चोळत होती. तिची स्तनाग्रे चिमटीत घेत ती त्यानांपण उनापासुन वाचवत होती, सपना डोळे बंद करुन हे लाड करुन घेत होती.

श्वेताने क्रिमच्या बाटलीतुन एक मोठा लपका हातावर घेतला व सपनाच्या मांड्याला लावायला लागली. कमरेपर्यंत वर हात फिरवुन तिने पायाच्या आतल्या बाजुला क्रिम लावले व शेवटी योनीवर चोळले. सपनाचे पाय लाऊंजरवर सपाट ठेवुन फाकवलेले होते. पायाच्या मधे क्रिम लावुन योनीवर व योनीच्या मधल्या फटीत लावायला श्वेताने बराच वेळ घेतला. दुर्दैवाने मला बसल्या जागेवरुन श्वेताचा वर वर सरकणारा हात दिसत नव्हता.

सपनाने मधेच डोळे उधडले. तिला माझा आकाशाकडे झेपावणारा ऍंटेना दिसला. ती हसली व मला चिडवत म्हणाले, “तुला एकटे ठेवल्यासारखे वाटते आहे?”

“मी ठिक आहे” मी तिला उत्तर द्यायचे म्हणुन दिले. खर तर त्या मनोरम दृश्याकडे पहाताना मुठ्ठी मारायला मी कासावीस झालो होतो.

श्वेताने माझ्याकडे वळुन पाहिले. तिनेपण माझा ताणलेला लवडा पाहिला व तिही खुदकन हसली.

Read More.  मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो - Marathi Sex Story

“तुला पाहिजे असेल तर तु तिच्या बूब्जना क्रिम लावु शकतोस.” श्वेताने सुचवले.

मी उठताच माझा उठलेला कडक लंड लंबकासारखा हलला. ते पाहुन सपनाचे डोळे विस्फारले. मी लाऊंजरवर काठावर बसलो व सपनाचे गरगरीत गोळे हातात घेतले व दाबले. तिचे कडक झालेले निप्पल्स ओढले व त्यांच्याशी चाळे करत बसलो. तिच्या तोंडातुन परत एक हुंकार आला व तिची नजर माझ्या लवड्यावर परतली.

श्वेताचा हात सपनाच्या पुच्चीवर रेंगाळत होता. मी तिच्या पुच्चीकडे पहातोय हे बघुन सपनाने पाय फाकवले. मला आता सपनाचा फुगलेला दाणा जवळुन दिसत होता. श्वेताने मुद्दाम सपनाच्या पुच्चीच्या पाकळ्या दोन्ही हाताच्या बोटाने ताणल्या. श्वेता सपनाच्या क्लिटला बोटाने टवकारत होती. सपनाचे कुल्ले एका लयीत वर खाली व्हायला लागले. श्वेताने बाटलीतुन हातावर क्रिम घेवुन नव्या जोमाने तिचा हात सपनाच्या पुच्चीवर रगडु लागली. सपना कंबर वर खाली करुन श्वेताच्या हाताशी लय साधत होती. मी तिच्या स्तनांचा ताबा सोडला नव्हता. मीही त्या दोघींची लय पकडुन स्तन मर्दन चालु ठेवले. सपनाने हात लांबवुन माझा लंड तिच्या मुठीत पकडला व ती आमच्या सुराला सुर मिळवत तालात तिच्या हातातला लंड वर खाली करु लागली.

मी सपनाच्या पुच्चीवर नजर परत नेली. श्वेता तिच्या डाव्या हाताने सपनाचा दाणा बोटाने चाळवत होती तर उजव्या हाताचे बोट पुच्चीत घालुन ’उंगली’ करत होती. सपनाने माझा लंड सोडला व तिच्या गोळ्यांना दाबणाऱ्या माझ्या हातावर ठेवुन स्वतःचेच गोळे दाबायला लागली.

श्वेताने दुसरेही बोट सपनाच्या चुतीत घालुन उंगली करु लागली. बोटांनी उंगली करताना तिचा तळवा सपनाच्या क्लिटवर रगडत तिला सुख देत होती. असे करताना तिने आपले पाय रुंद फाकवले व स्वतःच्या पुच्चीशी खेळायला लागली.

मी माझा डावा हात सपनाच्या कुल्यावर फिरवुन गांडीच्या भोकाशी फिरवला. थोडा वर सरकवुन तिच्या फटीच्या खाली कुरवाळला. तिच्या फटीवर व कुल्ल्यावर श्वेताने खुप क्रिम लावले होते किंवा तो भाग तिच्या योनीरसाने चिपचिपीत ओला होता. त्या संवेदनाशील भागावर माझ्या हाताला सपनाच्या पुच्चीत आत बाहेर करणाऱ्या बोटांची हालचाल जाणवत होती. मीपण माझा ताठलेला लवडा कुरवाळु लागलो.

“आईग……..” असा सेक्सी आवाज काढला व पाठीची कमान मागे टाकली. “अं..अं…….आह्ह्ह….येस्स्स्स………आ आ आ आ आ…..” असे चित्कारत खुर्चीवरुन कुल्ले उचलत सपना झडली.

“स्पप्नू कस वाटतय? मजा येतेय?” आपल्या पुच्चीत जोराजोरात उंगली करत श्वेताने विचारले.

“ओह येस …. करत रहा…… थांबू नको!! आय ऍम कमींग…..ग……..ग!!!! ” सपना धापा टाकत बोलली.

माझ्या समोरच्या ह्या अलौकीक दृश्याने मी चकीत झालो होतो. सपनाच्या फटीच्या टोकाशी फिरणाऱ्या माझ्या बोटाना सपनाच्या पुच्चीच्या स्नायुंचे स्पंदन जाणवत होते. सपनाने एकाएकी आपले पाय जोराने आवळले. त्यामुळे माझी व श्वेताची बोटे तिच्या पुच्चीत अडकली. तिचा आवेग इतका उत्कट होता की आमची बोटे तिच्या पुच्चीरसाने ओली चिंब झाली. सपनाचा क्लायमॅक्स होतानाच आपल्याच हाताने मैथुन करणाऱ्या श्वेताने डोके मागे नेले व तिने “अं…आ….. आआ…….” असे जोराने ओरडत गळली.

सपना व श्वेता दोघी आपापल्या लाउंजरवर धापा टाकत पसरल्या. “आईग किती छान वाटतय” श्वेता हळु आवाजात सपनाला बोलली. “आपण दोघी करतो त्यापेक्षाही छान!!!”

“मी तुला सांगीतले होते!!” सपनाने आपली सुजुन फुललेली पुच्ची कुरवाळत हसुन तिला सहमती दिली.

मी अजुनही कडक असलेला माझा बाबुराव हलवत होतो.

Read More.  मी मस्त माधवी - 1

“आता राजुची पाळी” माझ्या हातात डोलणाऱ्या लवड्याकडे पहात सपना बोलली. श्वेताने मान डोलावली.

“मला त्याचा तो दांडा गळताना पहायचा आहे.” असे बोलताच मी माझा हात लवड्यवरुन बाजुला केला.

सपना उठुन माझ्या जवळ आली. “चल आपण त्याला मदत करुया. श्वेता तु जरा क्रिम घे. ह्याची आपण जरा छान चंपीमालीश करु.”

दोघींनी मिळुन मला लाउंजरवर झोपवले. माझा लंड थाड थाड उडत माझ्या पोटावर आदळत होता. हृदयाचे येणारे ठोके मला त्यातुन जाणवत होते. श्वेताने क्रिमची बाटलीतुन बचकाभर क्रिम हातावर घेतले माझ्या लवड्यावर व गोट्यांवर थापले. माझ्या टणक गोट्यांना तिच्या हाताचा फटका जाणवला. मी कळवळलो. “सॉरी!” म्हणत ती गोड हसली. दुसऱ्या हाताने हळुवारपणे माझा लवडा हातात पकडुन ती हात चालवायला लागली. दुसऱ्या हाताने माझ्या गोट्या ती नाजुकपणे हाताळत होती.

क्रिमने चिपचिपीत झालेला लवडा एका हाताने दाबत, दुसऱ्या हाताने गोट्या हळुवारपणे दाबत माझ्या लवड्यावर हात फिरवत होती. हे करताना ती हात बदलत होती त्यामुळे तिला मजा येत होती. मला कबुल केलेच पाहिजे स्वतःच्या हाताने मला अशी मजा कधीत आली नव्हती.

सपना मागुन डोकवली. “काय श्वेता जमतय का?” तिने आपल्या चेलीला विचारले. “नाहीतर तु बाजुला हो. मी तुला दाखवते.”

“मग मी काय करु?” श्वेताने बारिक आवाजात विचारले. हाताने

“मी तुला दाखवते. तु नीट बघ” सपनाने तिच्या सिनियॉरीटीच्या हक्काने सांगीतले.

“हे बघ असा हातात घ्यायचा.” सपनाने तिचा क्लास चालु केला. “असा बोटांच्या मध्ये पकडुन असा खाली वर करायचा” तिने श्वेताला करुन दाखवले. “जरा हळु कर”

श्वेताने परत माझ्या लवड्याचा ताबा घेतला. आता तिची हातगाडी सपनाने दाखवल्याप्रमाणे बरोबर चालत होती.

“वाव! मस्त कडक लागतो आहे. पण तितकाच एकदम मुलायम आहे नाहीका सपना!!” श्वेता चितकारली.

“आता तुझा स्पिड वाढव. त्याचा लवडा तुझ्या हातात उडायला लागेल. मग परत हळु कर” गुरूने शिष्येला पुढची स्टेप सांगीतली.

“अस का ग?” श्वेताने मोठ्या कुतुहलाने विचारले.

“अग तो क्लायमॅक्सला येइल. तु स्पीड हळु केलास की तो जास्त टिकेल.” सपनाने तिचे ज्ञान पुरवले.

श्वेता माझा लंड हलवत असताना तिची गुरु सराईतासारख्या माझ्या गोट्यांशी खेळत होती.

“म्हणजे तो आता त्याची पिचकारी मारेल. मी स्पीड कमी केला तर तो जरा वेळाने मारेल असं न?” श्वेताने पाजळली.

तिने तिचा स्पीड वाढवला. मी नकळत तिच्या हाताच्या लयीत माझे कुल्ले वर खाली करत होतो. माझ्या गोट्या विर्य साचुन घट्ट झाल्या होत्या. सपना मजेत त्याच्याशी खेळत होती. माझा लवड्या भरुन वाहतो आहे अशी भावना होवु लागली होती. मी गरम होवुन लवड्यातुन पाण्यासारखे प्री कम बाहेर आले व श्वेताच्या हातावर ओघळले.

“तो..तो….. गळतो आहे का?” तिने विचारले.

“नाही पण तु हात असाच जोरात चालवलास, तर लवकरच तो गळेल” सपनाचे तिला माहिती पुरवली.

श्वेताने सपनाच ऎकुन माझा लंड हातात धरुन ठेवला. माझ्या छातीत धडधडत होते, श्वास जोराने चालला होता.

श्वेताने वर माझ्याकडे बघीतले व ती लाजुन हसली “मी जे करत आहे ते तुला आवडत आहे ना?”

“झकास!!……. ऒह येस!!!!! ……….मला ………मजा…………. येतेय!” मी तिला माझी दाद दिली.

“त्याच्या लवड्यातुन किती पाणी येईल?” तिने सपनाला विचारले.

5/5 - (1 vote)
error: Content is protected !!