आम्ही तिघ… (भाग १)

सकाळी उठायला जरा उशीरच झाला. वर्क आउट करायला जिममध्ये पोचलो तेव्हा ७ वाजले होते. घरात सामसुम होती. कारण मामा, मामी, आजी व मंजु सकाळीच उठुन मुंबईला गेले असावेत. बेसमेंट्च्या जिन्यातच जिममधे लावलेल्या फ़ुल वॉल्युम म्युझिक माझ्या कानावर आदळले.

अमेरिकन श्वेता ट्रेड्मीलवर पळत होती व पंजाबी कुडी सपना सायकलवर घाम गाळत होती. मामाची जिम लहान असली तरी मोठी वाटवी म्हणुन जिमला चारीबाजुंनी आरसे लावले आहेत. डोळ्याच्या कोपऱ्यातुन मी आरश्यांतुन दोघींची प्रतिबिंबे आलटुन पालटुन न्याहळत होतो. टाइट हॉल्टर व खालती कॉटनचे टाइट्स असा दोघींचा वेष होता. सपनाचे संत्र्याच्या आकराचे व श्वेताचे पियरच्या आकाराचे गोळे त्यांच्या हॉल्टरमध्ये टणाटण उड्या मारत होते. मला त्यांच्यावरुन नजर हटवणे थोडे जडच जात होते.

मी नायकेची शॉर्ट व सॅन्डो व स्नीकर्स घातले होते. मी वार्म अप व स्ट्रेचींग करुन डंबेल्सने बायसेप कर्लींग करायला घेतले. मी न बघताही मला माहीत होते की दोघींचे डॊळे माझ्यावर खिळले होते.

श्वेता माझ्यासमोर असलेल्या बेंचवर डंबेलप्रेस करायला लागली. माझा एक सेट पुर्ण करुन मी श्वेताकडे पहात घाम पुसत होतो. “ए राजु मला हेल्प कर ना” सपनाने मला बोलावले. तिच्या मागे जावुन मी वाकुन उभा राहिलो व तिच्या मनगटांना पकडुन तिला मदत करत होतो. तिचे डोळे बंद होते तर मी डोळे फाडुन तिचे हॉल्टरमधुन उठुन दिसणारे बॉल्स पहात होतो. तिचे सपाट पोट व कॉटनच्या टाइट्सतुन दिसणाऱ्या मांड्या व तिची फुगीर योनीप्रदेश पहत होतो. माझा बाबूराव जिवंत होवु लागला. पण मारुतीरायांना स्मरण करुन मग मी माझा एक सेट मारला.

“ए राजु समोरुन मला हॅंड दे ना” सपनाने फर्मान सोडले. आता आली पंचाइत! समोरुन तिला मदत करायची म्हणजे बेंचवर तिच्या दोन्ही बाजुला पाय टाकुन उभे राहणे जरुर होते. मी टांग पलीकडे टाकुन माझा उठू पहात असलेला लंड सपनाच्या अंगाला टच करणार नाही अशा बेताने उभा राहिलो. तिचे हात वर गेले की तिचे गोळे मस्त टवकारुन वर येत. त्याच्या बोंड्या तिच्या हॉल्टरमधुन लपणे शक्यच नव्हते. मी तिच्या सौंदर्याचे रसपान करत असताना मला अचानक जाणवले की सपनाचे डॊळे माझ्या लंडावर रोखले आहेत. तिच्या मोठ्ठ्या बदामी रंगाच्या डोळ्याचा स्पर्श लवड्याला जाणवताच माझ्या मॆंदुने लगेच लवड्याचा रक्तप्रवाह वाढवला!

सपना दिल्लीची कुडी होती. तिने आपला खालचा भाग वर उचलला व त्यामुळे माझा ताणला गेलेला लंड तिच्या मांड्याना चाटु लागला. नशीब इतक्यात तिचे सेट पुर्ण झाले व मी गडबडीने तिच्यावरुन उठलो. त्यांना टाळण्याचा प्रयत्न करत मी बार कर्लींग करु लागलो.

Read More.  रुचिता भाभी - Marathi Sex Katha

अता श्वेताची पाळी होती. तिने मला पुश-अप्स करायला तिला मदत करायची ऑर्डर दिली. मी तिच्या सपाट पोटाला माझ्या तळव्यानी आधार दिला. तिने एक दोन पुश अप्स मारले व तिने नवी ऑर्डर दिली. “राजु माझ्या शोल्डरवर प्रेशर येतय. माझ्या शोल्डरला सपोर्ट दे.”

आता तिच्या दोन बाजुला पाय टाकुन वाकुन तिच्या शोल्डरना सपोर्ट द्यायचा म्हणजे मला तिच्या गोळ्याच्या कडेला हात ठेवणे भाग होते. मी किंचीत घाबरत तिच्या छातीवर माझे तळवे ठेवले व तिला मदत करु लागलो. एका पुश अप नंतरच श्वेता जमीनीवर सपाट झाली व माझे हात तिच्या गोळ्यांखाली दाबले गेले. तिने अजीबात न हलता “अरे राजु मला जरा निट सपोर्ट दे” असे बजावले.

म्हणजे तिच्यासाठी मी मेहनत करायची होती तिला. मी माझे हाताचे तळवे तिची छाती कव्हर होइल असे ठेवले. या स्थितीत माझ्या हातात तिचे टोकदार पियर्स छान तिंबुन निघत होते. तिच्या हॉल्टरमधुन तिचे इवलेशे स्तनाग्र माझ्या तळव्यावर कठोर होवुन टोचा मारत होते. ती माझ्या हाताच्या सपोर्टने असे बरेच पुश अप्स मारले. मी वर बघीतले तर सपना आपला वर्क आऊट विसरुन माझ्याकडे तिच्या बदामी डोळ्यानी मला घायाळ करत होती.

माझी हालत एकदम खराब होती. माझ्या शॉट्*र्मधुन माझा पुर्ण उठलेला भला मोठा लवडा फणा काढुन उभा होता. नशीब त्या दोघी उढून शॉवर रूममध्ये गेल्या. जाताजाता “आम्ही स्विमिंगला जातोय तु पण ये.” हे बजावयला विसरल्या नाही.

श्वेता लाल रंगाचा नूडलसारख्या नाड्यावाला टू पिस बिकिनी घालुन आली. चड्डीला दोन बाजुला नाड्या होत्या तश्याच वरच्या पिसला. मला तिच्यावर झडप घालुन तिच्या सगळ्या नाड्या खेचुन तिला दाबण्याचा हिंस्त्र विचार आला पण मी तो आवरला व मी शेपटी हालवत तिच्या मागे गेलो.

मामाच्या पूलच्या सभोवती लॉन लावली आहे व त्यावर काही लाउंजर्स ठेवले होते. श्वेता एका लाउंजरवर बसली व शेजारच्या खुर्चीवर तिने मला बसायचा इशारा केला. मी माझा संडो टॉप काढुन टाकला व त्या खुर्चीवर पसरलो. मी तिच्या सोनेरी शरीराकडे पाहत होतो. मगाशी मी हाताळलेले तिचे टोकदार स्तन व त्यांची टोके पहात राहिलो. माझ्या शोर्टमध्ये माझा बाब्या परत उसळ्या मारु लगला. इतक्यात मागुन सपनाचा आवाज आला. “काय चाललय तुमचे?”

सपनाने पांढरा बिकिनी घातला होता. तिच्या बिकिनीलाही वर खाली मागे नाड्या होत्या. “तुझी बिकिनी झकास आहे” मी तिला डोळा मारला.

Read More.  दोन लंड ने गांड ठुकाई

“तुझा कॉस्ट्युम कुठे?” तिने विचारले.

“अग मी आणलाच नाही. मी इथे एकच दिवस रहायला आलो होतो” “पण मला ’बर्थ डे सुट’मध्ये पोहायला आवडेल. हे अर्थात मनातच बोललो.

सकाळच्या कोवळ्या उन्हात पूलमधले पाणी चमकत होते. मला त्यात उडी मारायची तिव्र इच्छा झाली. ते जणु ओळखुन श्वेता उठली व तिने पाण्यात उडी मारली. सपनाने तिच्या मागोमाग उडी मारली. त्यांनी पाण्यात खेळत आपसात बोलत होत्या. श्वेताने मला हाक मारली “राजु ये ना”

“अग माझ्याकडे कॉस्ट्युम नाही.”

“तुझी शॉर्ट चांगली आहे. जास्त भाव खावु नकोस. ये”

घरात आम्ही तिघच होतो. बाकी सगळी मंडळी आज मुंबईला गेले होते. मामा अजुनही अमेरिकन स्टाईलप्रमाणे नोकर ठेवण्यात विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळे आमचेच राज्य होते. मी फारसा विचार न करता पाण्यात गेलो व पूलच्या दुसऱ्या बाजुला पोहायला लागलो.

श्वेता व सपना पाणी उडवत एकीमेकीला पाण्यात ढकलायचा प्रयत्न करत आपापसात दंगा करत होत्या. अचानक श्वेताचा हात लागुन सपनाची वरची नूडल ओढली गेली व तिचा टॉप पाण्यात तरंगू लागला. मी अवाक होवुन सपनाचे उघडे पडलेले गोल स्तन पाहु लागलो. ते पठ्ठी टॉपची चिंता न करता तशीच पाण्यात तरंगत राहीली. मला विनासयास सपनाचे संत्र्याच्या आकाराचे गोल स्तन व त्यावरची तप्कीरी औरोला व ताठरलेले बोंडे दिसत होते.

मी एक डोळा दोघींवर ठेवुन पोहत होतो. सपनाने पाण्यात डुबी मरली व श्वेताच्या मागे येवुन तिने श्वेताची टॉपची नाडी खेचली व हातात आलेला टॉप पूलच्या बाहेर फेकून दिला. श्वेताचे थोडे लहान पण टोकदार वर उठलेले स्तन व शरीरीच्या रंगाची बारीक स्तनाग्र उघडी पडले. मी त्यांच्यापासुन दोन फुटावरच आहे याची तमा न बाळगता त्या अर्धनग्न अवस्थेत परत दंगा घालु लागल्या. सपना श्वेताची चड्डी खेचु पाहत होती तर श्वेता सपनाची.

समोरचा नजारा पाहुन माझी अवस्था परत गंभीर होवु लागली. सपनाच्या तावडीतुन बचावण्यासाठी श्वेता माझ्यामागे आली व मला घट्ट मिठी मारुन स्वतःचा बचाव करु लागली. तिची मिठी इतकी घट्ट होती की तिचे टोकदार छोटे स्तन माझ्या पाठीवर सपाट झाले. सपना श्वेताला पकडण्याच्या प्रयत्नात माझ्या अंगाशी भिडत होती. श्वेताने मला पाण्यात ओढले त्यामुळे माझ्यावर आलेल्या सपनाचे स्तन माझ्या चेहऱ्यावर आदळत होते. मला पाण्यात आडवे घालुन श्वेता चपळाईने सुटुन गेली पण माझ्या व सपनाच्या भिडतीत सपनाचा हात माझ्या पुर्ण लांब झालेल्या ८ इंच लवड्यावर अनेकदा लागला.

Read More.  गावझवाडी - भाग पंधरा (दिर-भावजय)

“राजु तिला पकडुन ठेव” श्वेता मागुन किंचाळली. मी फारसा विचार न करता सपनाला पकडुन ठेवले. श्वेताने मागुन जावुन सपनाच्या बिकिनीची चड्डी दोन्ही बाजुने नाडी खेचली व तरंगणाऱ्या सपनाच्या पायातुन तिच्या हातात आली. श्वेता हातात सपनाची चड्डी धरुन पाण्यात नाचत होती. सपना अजुनही माझ्या मिठीत होती व तिच्या स्तनाच्या बोंड्या माझ्या छातीवर टवके मारत होत्या. माझा लुज शॉट्*र्मध्ये माजलेला लंड तिच्या सपाट पोटावर रगडत होता.

सपना शांतपणे उभी राहीली व हात खाली नेवुन माझ्या लवड्यावर ठेवला व आपल्या हातात पकडला. मी शॉक लागल्यासारखा उडालो व तिला सोडुन दिले. कादी सेकंद माझा बाब्याला चाचपुन तिने परत दाबला व सोडुन दिला. पण ती मला अजुनही चिकटुनच उभी राहिली. श्वेता आमचे काय चालले आहे हे पाहायला माझ्या मागे आली. सपनाने मला डोळ्याने इशारा केला तसे मी श्वेताचा हात पकडुन तिला खेचले व पाठुन धरुन ठेवले. ती संधी साधुन सपनाने तिची चड्डीच्या दोन्ही नाड्या झटक्यात खेचल्या व दोघी दिगंबर अवस्थेत मला चिकटुन उभ्या राहिल्या.

मी मजा पहात होतो. एकीलाही आपले शरीर संपुर्ण नागडे आहे व मी समोर आहे याची शरम नसावी. मी दोघींपासुन थोडा लांब गेलो व पाण्यात उठणाऱ्या तरंगातुन दोन सोनपऱ्यांची अनावृत्त शरीरे न लाजता पाहु लगलो.

दोघींची युवा टंच शरीरे फारच आकर्षक दिसत होती. सपना थोडी उंच व जास्त भरलेली होती. तिचे शरीरावर हवी तेथे गोलाई आली होती. तिचे मध्यम आकाराचे गोलाकार उन्नत स्तन, सपाट पोट. त्यावरची किंचीत खोल नभी, गरगरीत कुल्ले, अजीबात चरबी नसलेल्या सुडौल लांब मांड्या, मांड्यांमधला फुगीर योनीभाग, त्यावर मुद्दाम राखलेला काळ्या केसाचा पुंजका असा नजारा माझ्यासमोर होता.

श्वेताचे शरीर अजीनही पुर्ण विकसीत नव्हते. त्यामुळे ते अजुनही गोलाकार झाले नव्हते. पण सुंदर चेहरा काळेभोर निरागसता दाखवणारे मोठे डोळे, तिचे लहान स्तन, सपाट कुल्ले व लांबलचक वाटणारे तिचे काट्कुळे पाय, पायांच्या मध्ये येणारी काळी लव तिच्या येवु घातलेल्या यौवनाची झलक दाखवत होते.

त्या दोघींनी एकमेकीकडे पाहिले व माझ्याकडे पाहिले. “राजु हे बरोबर नाही” एकसुरात त्या बोलल्या. “तुला आमचे सगळे दिसत आहे पण आम्ही मात्र अजुन तुझा ’तो’ पाहीला नाही” सपनाने त्यांची तक्रार मांडली. मी आळीपाळीने दोघींकडे पाहिले तश्या दोघीही लाजल्या. मी हात खाले घातला व माझी शॉर्ट खाली केली व तरंगत पायातुन काढुन टाकली.

5/5 - (2 votes)
error: Content is protected !!