बस मध्ये लंड पकडून शेतात गांड मारली

हि गोष्ट आज पासून ५ वर्षे पूर्वीची आहे आणि जेव्हा मी शाळा पास करून कोलेज जायला लागलो होतो.

मी रोज सकाळी जात होतो आणि मग संध्या काळी परत येत होतो. रस्त्या वर बस मध्ये खूप गर्दी असायची आणि तेव्हा उन्हाळा पण खूप होता.. त्यामध्ये प्रवास करणे म्हणजे आगीचा समुद्र पार करणे असे होते, पण कधी कधी त्या मध्ये असे काही घडत होते कि त्या प्रवासाची एक मजा येत होती.

मी असेच एक दिवस एक भरलेल्या बस मध्ये चढलो जी रोहतक ला जाणार होती. माझे गाव पण त्याच बस च्या रूट मध्ये येते आहे.

मी कसे बसे करून त्या बस च्या आत मध्ये घुसलो ज्या मध्ये आधी पासून एकदम बकरी सारखे लोक भरलेले होते.

मग मला खूप अवघड रिती ने एक जागा मिळाली जिथे मी उभा राहू शकलो जी माझ्या साठी खूप मोठी गोष्ट होती.

मग काही वेळाने बस चालू लागली आणि मग २-३ स्टोप जाले कि एक काटकुळा मुलगा त्या बस मध्ये गर्दी मध्ये जागा करून आत मध्ये घुसला अन मग तो पण कसे तरी जागा करून माझ्या जवळ च्या सीटवर असलेल्या जागे वर येऊन उभा राहिला होता.

मी पहिले तर त्याचे वय १९-२० वर्षे वाटत होते, आणि तो हलका सावळा रंगाचा आणि ठीक ठाक शरीर असेलला होता. त्याची टी शर्ट पूर्ण घामाने भरली होती आणि त्याच्या पाठी वर बेग होती आणि त्याने खाली लोवर घातली होती, त्याने त्याच्या डोक्या वर पांढरे कापड टाकले होते जे जास्त करून हरियाना मध्ये सर्व लोक उन्हाळ्यातून बचाव व्हावा त्यासाठी करत असतात.. त्यामुळे मला त्याचा चेहरा सरळ दिसत नव्हता.

आम्ही एकदम एक मेका ला एकदम चिटकून उभे होतो आणि त्यामुळे आता मला त्याच्या शरीर वर असलेले टी शर्ट माझ्या शरीराला लागत होते आणि मी ते अनुभव करत होतो.

तो मुलगा माझ्या एका बाजूला उभा होता आणि माझ्या खंद्या वर माझी बेग होती आणि मी माझा हात माझ्या बेग वर लटकवला होता आणि माझ्या हाताची बोटे त्याच्या लोवर पर्यंत खाली गेली होती आणि त्याच्या खिशा वर जाऊन लागली होती.

तेव्हा माझ्या मना मध्ये तसा अजिबात काही पण विचार नव्हता जो मला त्याच्या कडे आकर्षित करत होता. कारण तो माझ्या पसंती चा मुलगा नव्हता. मला जरा मजबूत शरीर असलेले २८-३० वर्षे वयाचे मर्द जास्त पसंत आहेत त्यामुळे मला त्याच्या शरीरा कडे काही पण आकर्षण वाटत नव्हते आणि मी त्याला त्या दृष्टी ने पाहत पण नव्हतो.

बस चालत होती आणि गर्दी कमी होण्याचे नाव पण घेत नव्हती. आणि त्यामुळे उकाडा जसा आधी होता तसा अजून पण होता.. मग काही वेळाने खूप उकडत असल्याने त्या मुलाने त्याची टी शर्ट त्याच्या पोटा पासून थोडी वर करून टाकली होती.

मग मी असेच त्याच्या कडे नजर केली तर माझे डोळे त्याच्या वर राहून गेले कारण त्या मुलाचे एब्स खूप मस्त होते एकदम मस्त शेप मध्ये होते सपाट पोट होते आणि त्यावर चार कसलेले एब्स होते. आणि त्याच्या खाली त्याच्या लोवर ची इलास्तिक ज्याच्या आत त्याच्या घामाने निघालेले पाणी त्याच्या बेंबी च्या जवळून असलेल्या जागे मध्ये जात होते जिथे त्याचे लंड चे काही केस वर च्या दिशेने बाहेर निघालेले होते.

म्हणजे एका पुरुषाचा एकदम सेन्सिटीव एरिया तो होता आणि त्याच्या घामाचे थेंब त्याचा भागातून जाऊन बहुतेक त्याच्या लंड चा आजूबाजूने जाऊन मग त्याच्या मांडी पर्यंत जाऊ लागले होते.. आणि हे पाहून माझ्या मनात वासना भडकू लागली होती.

पण मी तरी पण एकदम गप चूप उभा राहिलो होतो.

काही वेळाने आता बस मध्ये अजून पण जास्त गर्दी झाली होती आणि आत मध्ये धक्के पण लागू लागले होते आणि लोक घुसू लागले होते आणि याचा धक्क्या मध्ये तो मुलगा माझ्या दिशेने झाला होता आणि त्या मुळे आता त्याच्या लंड चा भाग माझ्या हाता च्या जवळ आला होता. आणि त्याच्या लोवर ला माझ्या बोटाचा स्पर्श झाला होता.

त्याचा लोवर मला स्पर्श केल्याने मला आता कामवासना जागृत झाली आहे असे वाटू लागले होते आणि मग तेव्हा गर्दी मध्ये अजून एक धक्का लागला आणि त्याच्या लोवर मध्ये झोपलेला त्याचा लंड आता माझ्या हाताला लागला आणि माझ्या तोंडून आह्ह निघाले.

आता माझी पण इच्छा होती कि त्याच्या लोवर मध्ये झोपलेला लंड माझ्या हाताला स्पर्श करावा आणि त्यामुळे मी जाणून बुजून प्रयत्न करू लागलो कि माझा हात  त्याच्या लंड पर्यंत पोचावा. आणि त्याला स्पर्श करत राहावा.

Read More.  मी मस्त माधवी - 6

पण मला त्या बरोबर माझ्या मना मध्ये थोडी थोडी भीती पण वाटू लागली होती आणि माझा हात आता कापू लागला होता पण मला हवस आणि वासना मध्ये हे सर्व करणे खूप आवडत होते, आता तर जेव्हा पण मागून कोणी माज्या जवळून जात होते तेव्हा मी जाणून बुजून माझा हात त्याच्या लोवर च्या जवळ जाऊ देत होतो आणि अशा रीतीने माझा हात आता तीन वेळा त्याच्या लोवर ला टच झाला होता.

आता त्याचे लक्ष पण माझ्या कडे येऊ लागले होते आणि तो आता माझ्या बोटा कडे त्याच्या हालचाली पाहू लागला होता. आणि माझी बोटे पुन्हा पुन्हा त्याच्या लंड कडे जाण्या साठी धडपडत होती.

आता जेव्हा पुन्हा एक धक्का लागला तेव्हा मी पुन्हा त्याच्या लंड कडे माझा हात वाढवला आणि माझ्या हाताच्या बोटाच्या मध्ये थोडी जागा बनवून मी त्याचा लंड माझ्या बोटा च्या आत मध्ये येऊ दिला होता.. त्याने पण या वेळी त्याच्या झोपलेल्या लंड ला माझ्या बोटाच्या मध्ये राहू दिले होते.

पण आत एका मिनिटाच्या आत त्याच्या लंड ने त्याचा आकार बदलायला सुरुवात करून टाकली होती आणि आता तो हळू हळू मोठा होऊ लागला होता आणि मग पुढच्या ३० सेकंद मध्ये तो एकदम मस्त मोठा ताठून गेला होता.

मग माझा लंड ताठून जाताच मी माझा कंट्रोल सोडला आणि मग मी बगे च्या मागे लपवून माझा पूर्ण हात त्याच्या ताठलेल्या लंड च्या वर ठेऊन दिला होता.

मग मी थोडी नजर त्यच्या कडे केली तर मी पहिले कि आता त्याचे तोंड हवस च्या कारणाने उघडे झाले होते आणि मला असे वाटत होते कि तो त्याच्या डोळ्याने मला म्हणत होता कि याला पकडून तुझ्या तोंडात घाल आणि त्याला चोकून घे..

मग त्याला पाहून माझी हिम्मत अजून वाढली आणि मग मी त्याच्या लंड वर माझा हात फिरवणे चालू करून टाकले होते.

अचानक त्याने माझा हात पकडला आणि मग त्याच्या लोवर च्या आत मध्ये टाकून दिला होता. त्याचा लंड आता सरळ माझ्या हात मध्ये होता. आणि मग मी घामा ने एकदम भिजून गेलेल्या त्याच्या लंड ला माझ्या हाता मध्ये भरून घेतले होते. आता माझा हात त्याचा लंड दाबायला धडपडत होता.

आता त्याच्या गांडी ने पण थोडी हालचाल करणे चालू करून टाकले होते आणि आणि तो त्याचा लंड आता माझ्या हाता मध्ये हळू हळू मागे पुढे करू लागला होता.त्याचा दबाव थोडा वाढला तर त्याच्या लंड ची टोपी उघडली आणि त्याने पूर्ण जोश लावून त्याचा लंड माझ्या हात मध्ये घुसवला होता आणि त्याला मी पण जोराने माझ्या हात मध्ये पकडून ठेवले होते.

आता तो पण त्याच्या वर कंट्रोल करू शकत नव्हता आणि मी पण माझ्या वर चा कंट्रोल घालवू लागलो होतो.

मी कधी त्याच्या अंडाला खाजवत होतो तर कधी त्याच्या लंड चे टोक उघडून त्याच्या मुतायच्या रस्त्या मध्ये माझ्या बोटाने घासून माझ्या अंगठ्याने दाबत होतो, तर मी कधी त्याच्या केसा मध्ये माझी बोटे घालत होतो आणि कधी त्याच्या मांड्या वर हात फिरवत होतो.. मला खूप मजा येऊ लागली होती.

आता तो माझ्या हाता मध्ये लंड कुरवाळत दुसर्या हाताने माझ्या गांडी ला पेंट च्या वरून कुरवाळत होता आणि माझी गांड दाबू लागला होता, त्याचे गरम श्वास माझ्या माने वर मी जाणवू लागलो होतो आणि आता मी एकदम वेडा होऊ लागलो होतो आणि आता मी त्याचा लंड त्याच्या अंड्या सकट माझ्या हाता मध्ये पकडून त्याला घासू लागलो होतो.

त्याने विचारले : कोठे जाणार आहे?

मी म्हणालो : बहादुरगढ च्या जवळ मला उतरायचे आहे.

तो म्हणाला : माझा लंड तू चोकणार आहे का?

मग मी माझे डोके हो म्हणून हलवून टाकले होते.

तो म्हणाला कि तुझ्या गांडी मध्ये टाकून घेणार आहेस का?.

मी त्याला नाही म्हणालो.

त्याने काही तरी विचार केला आणि म्हणाला कि ठीक आहे मी पण तुझ्या बरोबर उतरून जातो आहे..

मी म्हणालो कि ठीक आहे.

मी त्याच्या लंड ला त्याच्या लोवर मध्ये हात टाकून कुरवाळत होतो. आणि माझ्या हाताला जवत राहील होतो.

हे सर्व चालू होते कि तेव्हा स्टेन्ड जवळ येऊ लागले होते आणि मग मी त्याला म्हणालो कि स्टेन्ड आता येणार आहे..

मग आम्ही त्या गर्दी तून बाहेर निघायचा प्रयत्न करू लागलो होतो. मी पुढे होतो आणि तो माझ्या मागे होता आणि बस मधून लोकांच्या गर्दीतून निघताना तो मला चिकटून चालत होता आणि लोवर मध्ये ताठलेला लंड माझ्या गांडी मध्ये घुसवायचा प्रयत्न करीत होता.

Read More.  गावझवाडी (भाग दुसरा)

त्याने माझ्या कमरे ला त्यच्या दोन्ही पण हातांनी पकडले होते आणि कधी कधी तो काही तरी कारण करून माझ्या माने वर पण कीस करत होता.

त्याच्या हवस ला पाहून असे वाटत होते कि तो मला त्या बस मध्ये पकडून ठोकून टाकेल.

मग आम्ही दोघे बस मधून खाली उतरलो आणि त्याने मला विचारले : तुझे नाव काय आहे?

मी म्हणालो : अंश आणि तुमचे?

तो म्हणाला : आशिष.

त्याने विचारले : तुला हि सवय केव्हा पासून लागून गेली आहे?

मी म्हणालो कि खूप पूर्वी पासून मला अशी सवय आहे.

त्याने विचारले कि आता पर्यंत किती लोकांचे लंड घेतले आहेस तू?

मी म्हणालो कि आता पर्यंत मला असे कोणी मिळाले नाही कि मी त्याचा लंड घेण्या साठी तयार होऊन जावे.

त्याने म्हणले : का.. लंड तर कोणाचा पण घेऊ शकतो आहेस.. लंड तर लंड असतो आणि काय असते त्यात?

मी म्हणालो : असे काही नसते. मी तर माझ्या आवडी च्या मुलाचा लंड फक्त घेणार आहे.

त्याने विचारले : तुला कसले मुलगे पसंत आहेत रे?

मी म्हणालो कि एकदम उंच आणि मजबूत शरीर असलेले.. जसे कि हरियाना चे जाट लोक असतात तसे.

ते ऐकून तो मस्त हसू लागला होता आणि म्हणाला कि म्हणजे कि तुझ्या आवडीचा नाही आहे?

मी म्हणालो कि नाही असे माजे म्हणणे नाही आहे. तुमचा लंड पकडून मला पण खूप आवडले होते. आणि तुम्ही एकदम भरलेल्या बस मध्ये काही शिव्या दिल्या नाहीत त्यामुळे तुम्ही मला आवडला आहात.

तो म्हणाला कि ठीक आहे, चल आता तू माझ्या लंड ची तहान भागवून दे. मला खूप मन करते आहे त्याला तुझ्या तोंडात द्यायचे.

मी त्याच्या कडे पाहून स्मित केले आणि मग आम्ही शेता कडे निघालो होतो.

संध्या काळ होनार होती आणि आता अंधार पण होऊ लागला होता,, आणि आम्ही आता पटकन गहू च्या शेता मध्ये घुसलो होतो पण तिचे चोकने जरा अवघड होते कारण कि तिथे लहान लहान झाडे होती.

आणि तिथे पाणी भरण्या साठी केलेली जागा होती त्यामध्ये काही पाणी नव्हते आणि ती वाळली होती अन तो पटकन तिथे जाऊन अडवा झाला आणि त्याने त्याची लोवर खाली सरकवली होती.

त्याचा कामरस ने भरलेला लंड आता नागडा झाला होता आणि त्याच्या अंडा वर पडला होता.

मी पण आता जास्त उशीर केला नाही आणि त्याचा लंड माझ्या हातात पकडला आणि पटकन तोंडात टाकला आणि त्याचे खारट पाणी मी माझ्या जीभे ने चाटू लागलो होतो आणि त्याचा लंड मी हळू हळू आत मध्ये घेऊन चोकू लागलो होतो.

काही वेळाने त्यचा लंड एकदम ताठून गेला आणि ती एकदम कडक झाला होता आणि तो पूर्ण माझ्या तोंडात भरून गेला होता त्यचा लंड ६.५ इंच होता आणि त्याची जाडी २ इंच होती.

त्याच्या मोठ्या केसातून आता घामाचा वास येऊ लागला होता.

मग मी त्याचा लोवर त्याच्या गुडघ्या पर्यंत काढून टाकला होता आणि त्याची मांडी आता एकदम नागडी माझ्या समोर आली होती आणि आता त्याचा त्या मध्ये फनफणु लागला होता आणि त्याचा लंड आता माझ्या थुकी ने एकदम ओला पण झाला होता आणि तो आता झटके मारू लागला होता.

मग मी त्याच्या मांडी ला त्याच्या अंडा च्या जवळून चाटायला सुरुवात करून टाकली होती आणि तो आह ओह्ह अह्ह्ह ओह्ह करू लागला होता.

मग मी पटकन त्याचे अंडे माझ्या तोंडात घेतले आणि मी त्याला प्रेमाने चाटू लागलो होतो.

तो तिथे पडून राहिला आणि धडपडत होता आणि त्याने अचानक माझे डोके पकडले आणि त्याचा लंड माझ्या तोंडात घातला आणि तो माझ्या पूर्ण गळ्य  मध्ये आत घुसला होता.

मग तो मला म्हणाला कि आता चोक माझ्या लंड ला माझ्या राजा.. चोक याला पूर्ण आणि पिऊन जा याचा सर्व रस.

मी पण आता नाशे मध्ये येऊन त्याचा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागलो होतो.

मग मी त्याची टी शर्ट वर काढून टाकली होती आणि आत तो त्याच्या छाती पर्यंत नागडा झाला होता आणि त्याचे कडक निपल पण मला आता दिसू लागले होते.

मग मी त्याला पकडले आणि मला त्यावर चिमटा काढायचा होता आपण त्याने माझा हात बाजूला करून टाकला होता पण तरी मी त्याच्च्या छाती वर माझा हात फिरवत राहिलो आणि त्याच्च्या लंड ला पूर्ण जोश मध्ये चोकत होतो.मग तो मला म्हणाला कि चाल आता तू झोपून जा, मी तुझी मुठ मारून देतो आहे,, तुझी पण तशी इच्छा होत असेल ना..

Read More.  आम्ही तिघ... (भाग १)

मग मी पण त्याचे म्हणणे आनंदाने ऐकले आणि मग मी माझी पेंट आणि त्या बरोबर माझी चड्डी पण माझ्या मांडी पर्यंत खाली करून त्या जागे वर मी आडवा झापलो होतो.

मग त्याने माझा लंड त्याच्या हाता मध्ये पडकला आणि त्याला हलवला आणि तेव्हा मला खूप चांगले वाटले आणि मग त्याने पटकन मला जबरदस्ती ने दुसरी कडे करून टाकले होते आणि तो एकदम माझ्या वर येऊन पडला होता आणि त्याचा लंड सरळ माझ्या गांडी वर आला होता.

त्याने आह्ह्ह केले आणि म्हणाला कि काय मस्त नरम आणि मुलायम गांड आहे रे तुझी माझ्या राजा.. मी तर तुला आज खूप जोराने ठोकणार आहे रे..

त्याचाल लंड आता माझ्या गांडी मध्ये घुसायचा प्रयत्न करू लागला होता आणि तो पूर्ण माझ्या वर झोपला होता आणि मला माझ्या कमरे वर कीस करत होंता.

मग त्याने हळू हळू मला गरम केले आणि मग त्याने त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये थोडा थोडा घुसवला आणि मग तो मला हळू हळू धक्के मारू लागला होता.

मी म्हणालो कि अरे नाही यार.. हे चुकी चे आहे.. मी आधीच तुला काय करायचे ते सांगितले आहे.. मी आधीच तुला गांड मारून घेणार नाही म्हणून सांगितले होते ना..

तो मला काही पण उत्तर देत नव्हता आणि त्याच्या तोंडाने आह अहह पोह्ह अह्ह्ह करत होता आणि त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये घालू लागला होता आणि कधी कधी त्याची हाता ची बोटे माझ्या तोंडात टाकून तो मला ती चोकायला लावत होता.. आणि कधी कधी माझ्या गांडी ला त्याच्या हाता मध्ये धरून जोर जोराने दाबत होता.

त्याचा मांडी चा भाग एकदम माझ्या गांडी ला चिकटलेला होता आणि तो त्याचे नागडे कुल्ले हवे मध्ये वर खाली करून मला जवायचा प्रयत्न करत होता.

जेव्हा तिचे शरीर माझ्या गांडी मध्ये धक्के मारत होते तेव्हा त्या शेतात एकदम शांतता असल्याने पट पट पट चे आवाज येऊ लागले होते आणि मी पण आता त्याला माझ्या वरून बाजू ला करायचा माझा प्रयत्न वाढवला होता.

तो मला म्हणाला कि आता बस कर तू आणि थांब माझ्या राजा.. मी कोठे पळून जाणर आहे.. एक वेळा माझा लंड घेऊन टाक आत मध्ये मग तू पुन्हा पुन्हा आत म्हणून मला म्हणशील आणि तुला पण खूप जास्त मजा येईल, माझा विश्वस कर.

असे म्हणून तो पुन्हा त्याचा लंड आत टाकायचा प्रयत्न करू लागला होता आणि त्याने मला खूप जोराने पकडून ठेवले होते आणि त्याचा लंड माझ्या गांडी च्या भोकावर येऊन अडकत होता कारण मी माझी गांड खूप टाईट करून ठेवली होती.

पण तो त्याच्या परी ने जोर लावत होता आणि आता त्याचा लंड रस्ता बनवणार होता कि मी जोर जोराने त्याला विनंती करायला सुरुवात केली कि प्लीज मला सोडून दे.. प्लीज मला जाऊ दे.. सोड मला जाऊ दे..

तो म्हणाला कि का आवाज करत आहेस तू? साल्या घे न एक वेळा आत मध्ये.

नाही प्लीज मला जाऊ दे मी त्याला विनंती करत होतो.

मग मी जोर लावून वर उभा झालो आणि मग मी माझी पेंट वर करून टाकली होती.

चाल साल्या तू माझा मूड खराब करून टाकला.

चोक आता. तो म्हणाला.

मी म्हणालो : नाही तुम्ही परत माझ्या बरोबर जबरदस्ती कराल.

तो म्हणाला कि नाही करणार. आता तरी चोक पटकन.

मग मी गुडघ्या वर बसलो आणि पुन्हा त्यचा लंड माझ्या तोंडात टाकून दिला पण आता मी फक्त स्वतः ला त्याच्या तावडी तून सोडवायला हे करत होतो.. मला काही पण मजा येत नव्हती.

तो म्हणाला : चांगला चोक साल्या.. जसा आधी चोकत होतास न तसे चोक.

मी जोर जोराने माझे तोंड चालवणे चालु करून टाकले होते आणि मग २ मिनिटाच्या आत मध्ये त्याने माझ्या तोंडात पाणी सोडून टाकले होते, मी त्याचे वीर्य खाली थुकून टाकले होते अन मग तो त्याचे लोवर वर करून रोड च्या बाजूने निघून गेला होता.

मी पण त्याच्या मागे काही वेळाने रोड वर गेलो होतो.

मी इकडे तिकडे पहिले तर तो मला कोठे पण दिसला नाही.

मग मी माझ्या घर च्या रस्त्याला निघालो आणि मग तो मला कधी पण भेटला नाही आहे.

Rate this post
error: Content is protected !!